CNC yn goruchwylio gwaith datgomisiynu safle GEHC

Roedd y safle, GE Healthcare Limited (GEHC) yng Nghanolfan Maynard, Caerdydd, yn cynhyrchu deunyddiau â lefel isel o ymbelydredd i'w defnyddio yn y diwydiant meddygol. Daeth y gweithgaredd hwn i ben yn 2010 ond mae'r safle wedi parhau i orfod delio â'r gwastraff ymbelydrol gweddilliol.

Mae'r gwastraff ymbelydrol bellach wedi'i symud o'r safle ac mae GEHC yn cynllunio’r gwaith terfynol o ddymchwel a chlirio ei hen stordai.

Ar hyn o bryd mae gan GEHC drwydded amgylcheddol sy'n caniatáu iddynt reoli a gwaredu'r gwastraff hwn.

Meddai Holly Noble, Arweinydd Tîm Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Byddwn yn parhau i fonitro'r gwaith datgomisiynu yn agos â'n partneriaid rheoleiddio ac yn sicrhau bod y safle yn rhydd rhag halogiad.

"Mae hyn yn golygu goruchwylio'r gwaith dymchwel er mwyn sicrhau fod y risg o ryddhau unrhyw halogiad gyn lleied ag sydd bosibl ac nad yw'n achosi perygl i bobl nac i'r amgylchedd."

"Bydd y gwaith o reoli'r gwastraff a'i waredu yn cael ei gwblhau o dan amodau caeth a dim ond pan fyddwn yn fodlon bod y gwaith wedi cael ei gwblhau heb halogi’r ardal y byddwn yn caniatáu i'r drwydded gael ei hildio."

Unwaith y bydd y gwaith datgomisiynu wedi'i gwblhau bydd GEHC yn gwneud cais i CNC er mwyn ildio ei drwydded amgylcheddol ac i'r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) er mwyn ildio ei drwydded safle niwclear.

Disgwylir i'r gwaith datgomisiynu gael ei gwblhau erbyn mis Medi 2019 a disgwylir y bydd y drwydded amgylcheddol yn cael ei hildio yn gynnar yn 2020.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru