NRW investigates Johnstown oil pollution

Image of a boom that has been deployed on the Tawelon Brook, near Johnstown in Carmarthenshire

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos o lygredd olew yn Nant Tawelon, ger Tre Ioan yn Sir Gaerfyrddin, ar ôl derbyn adroddiadau gan drigolion yr ardal.

Er yr ymddengys fod y llygredd wedi lleihau’n sylweddol, mae yna rywfaint o lewyrch olew ar wyneb y nant o hyd. 

Mae rhwystrau pwrpasol yn cael eu defnyddio i sugno’r olew sydd ar ôl a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. 

Mae swyddogion wedi dod o hyd i ffynhonnell debygol y llygredd, a bellach mae gweithredwr y safle wedi atal mwy o lygredd rhag llifo i’r nant. 

Meddai Phil Morgan, Uwch-swyddog Amgylchedd: 

“Mae ein hafonydd yn bwysig i’n bywyd gwyllt, ein heconomi a’n hiechyd a’n lles, felly diolch i’r rheini a dynnodd ein sylw at hyn ac a’n galluogodd i gymryd camau’n ddi-oed. 

“Rydym yn monitro’r nant yn ofalus, yn ogystal ag Afon Tywi y mae’r nant yn llifo iddi, ond hyd yn hyn nid ydym wedi gweld unrhyw arwydd o fywyd gwyllt neu bysgod mewn trafferth. 

“Pan fyddwn yn fodlon fod y llygredd wedi clirio’n llwyr drwy’r system, bydd y rhwystrau olew yn cael eu symud ymaith a byddwn yn gweithio gyda pherchennog y safle i leihau’r perygl y bydd hyn yn digwydd eto yn y dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru