CNC yn ymgynghori ar geisiadau trwydded Wylfa Newydd

Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd design

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl am eu barn ar geisiadau trwydded Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd.

Mae’r ceisiadau ar gyfer tair trwydded amgylcheddol a thrwydded forol, sydd eu hangen ar gyfer adeiladau a gweithredu’r orsaf bŵer niwclear arfaethedig yn Sir Fôn.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 28 Mehefin 2018 - 6 Medi 2018 ac mae CNC yn cynnal tair sesiwn galw heibio cyhoeddus fel rhan o’r broses:

  • Dydd Llun 16 Gorffennaf 1pm -6.30pm- Storiel, Bangor, LL57 1DT
  • Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 1pm-6.30pm-  Neuadd David Hughes, Cemmaes, LL67 0LW
  • Dydd Mercher 18 Gorffennaf 12.30pm-5pm- Canolfan Ebeneser, Llangefni, LL77 7PN

Mae’r ceisiadau trwyddedu amgylcheddol yn ymdrin ag arllwysiadau di-ymbelydrol i’r aer, y tir a’r dŵr. Mae’r cais am drwydded forol yn ymdrin â gwaith adeiladwaith a gweithgareddau perthnasol ar y môr fel carthu.

Cafodd cais Horizon ar gyfer trwydded Rheoliad Sylweddau Ymbelydrol (RSY) ei dderbyn ym mis Hydref, 2017. Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus, mae’r cais am drwydded RSY dal o dan ystyriaeth gan y CNC.

Er mwyn derbyn y trwyddedau, mae’n rhaid i Horizon ddangos sut y byddent yn rheoli a lleihau unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd ac ar iechyd dynol.

Bydd CNC yn cynnal cyfnod arall o ymgynghori cyhoeddus unwaith y bydd penderfyniad drafft wedi’i gyrraedd ar gyfer yr holl drwyddedau amgylcheddol.

Os yw CNC yn credu y gall y cwmni wneud mwy er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, neu heb ddarparu digon o wybodaeth am sut y cynllunnir i wneud hyn, fe all CNC wrthod rhoi trwydded.

Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru: “Byddwn yn cynnal asesiad trwyadl o gynigion Horizon er mwyn gweld os ydynt yn cynnwys diliau diogelu digonol er mwyn amddiffyn pobl a’r amgylchedd cyn penderfynu os i gynnig y trwyddedau neu wrthod y cais.

“Byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth berthnasol a drafodwyd yn ystod yr ymgynghoriad a byddwn yn gwerthfawrogi clywed barn pobl”.

Dylai sylwadau am y Drwydded Gosod Offer Hylosgi Gweithredol, Trwydded Arllwysiadau Dŵr Gweithredol, Trwydded Arllwysiadau Dŵr Adeiladu a Thrwydded Forol gael eu gwneud mewn ysgrifen erbyn 6 Medi, 2018 i: Tîm Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2DW, neu drwy e-bost i: wylfanewyddconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.

Mae’r ceisiadau ar gael i’w gweld yn swyddfeydd CNC ym Mangor (Galwch 0300 065 3000 o flaen llaw er mwyn trefnu cael eu gweld yn y swyddfa os gwelwch yn dda).

Hefyd, mae Horizon wedi rhoi eu ceisiadau ar eu gwefan ac yn y lleoliadau canlynol:

  • Canolfan Fusnes Sir Fôn, Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA
  • Swyddfa Safle Wylfa Newydd

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru