Cam nesaf prosiect pwysig i gwympo coed

LLeoliad gwaith i gwympo coed ansad

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar fin cychwyn ar gam nesaf prosiect pwysig i gynaeafu coed ansad sy’n tyfu uwchben cefnffordd yng nghanolbarth Cymru.

Cafodd prosiect Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans, neu BETWS, ei roi ar waith gan CNC er mwyn amddiffyn pobl trwy gael gwared â choed enfawr sy’n tyfu ar lechwedd serth uwchben yr A487, i’r gogledd o Fachynlleth.

Yr wythnos nesaf, bydd contractwyr yn dechrau codi ‘ffens ddal’ 900 metr ar hyd ymyl waelod y coetir.

Bydd goleuadau traffig dros dro i’w cael ar y ffordd, ger Ceinws, am oddeutu tri mis tra bydd y ffens yn cael ei chodi.

Meddai Jared Gethin, Rheolwr Prosiect BETWS yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r coed yma’n ansad erbyn hyn ac mae’r perygl y gallant ddisgyn ar y ffordd ac achosi damwain yn cynyddu.

“Dyma brosiect cymhleth, oherwydd mae’r coed yn tyfu ar lethr serth, hyd at 50 gradd mewn mannau, ac yn union uwchben priffordd brysur.

“Bydd angen codi’r ffens cyn i’r gwaith cwympo gychwyn er mwyn atal malurion rhag disgyn ar y ffordd oddi ar y llethr uwchben.

“Ein gobaith yw y bydd y ffens wedi’i chodi erbyn y gwanwyn, ond fe fydd yr amseru’n amrywio yn dibynnu ar gynnydd y gwaith.”

Bydd Dawnus, contractwyr CNC, yn rhoi’r gorau i’w gwaith ac yn symud y goleuadau traffig ymaith dros y penwythnos er mwyn lleihau problemau i’r gymuned a defnyddwyr eraill y ffordd.

Dim ond ar ôl i’r ffens gael ei chodi y gallant gychwyn ar gwympo oddeutu 22 hectar o goed – ardal oddeutu’r un maint â 30 o gaeau pêl-droed.

Mae symud y coed mwyaf, sydd ddwywaith cymaint â chloc tref Machynlleth ac sy’n pwyso hyd at 12 tunnell, yn waith peryglus a bydd angen rheoli mwy ar y traffig yr adeg honno.

Bydd hyn yn cynnwys stopio’r traffig y ddwy ffordd am hyd at ddeg munud ar y tro pan fydd coeden yn cael ei chwympo a’i symud ymaith.

Gwahoddir pobl i ddod i sesiwn galw heibio ddydd Iau 1 Mawrth rhwng 2pm - 7pm yn Sefydliad Corris i ddysgu mwy am y prosiect ac i gyfarfod â’r tîm.

Ychwanega Jared,

“Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phobl a busnesau yn yr ardal i leihau’r effaith a gaiff ein gwaith pan fo modd, ond ein blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel.

“Hefyd, rydym wedi ymrwymo i leihau effaith ein gwaith ar fywyd gwyllt. Rydym wedi dechrau ar hyn eisoes trwy glirio rhywfaint o goed a llystyfiant dros y gaeaf, a byddwn yn hyrwyddo arferion gweithio gorau trwy gydol y prosiect.”

Mae’r coed yn rhan o goetir Tan y Coed a reolir gan CNC, a Ffynidwydd Douglas, Hemlog y Gorllewin a Sbriws Sitca ydynt yn bennaf.

Mae llwybr rhedeg Bryn Llwyd a llwybr troed cyhoeddus gerllaw wedi’u cau am resymau diogelwch.

Mae maes parcio Tan y Coed a llwybrau cerdded a rhedeg eraill ar agor i bobl eu mwynhau.

Mae CNC a Dawnus yn gweithio’n agos gydag Asiantaeth Gefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru a’r gwasanaethau brys i leihau’r effaith ar y gymuned a defnyddwyr y ffordd.

Gellir cael gwybodaeth am y prosiect ar CyfoethNaturiol.Cymru/BETWS, neu gallwch gysylltu â CNC ar betws@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru