Cyfoeth Naturiol Cymru yn dod ag ymchwiliad Llyn Padarn i ben

Man testing the water quality at llyn padarn

Mae adroddiad manwl gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi clustnodi mai gwaith trin dŵr Dŵr Cymru yn Llanberis oedd yn gyfrifol am ddifrod amgylcheddol yn Llyn Padarn.

Mae hyn yn dilyn ymchwiliad gan CNC, oedd yn edrych ar ddifrod amgylcheddol yn Llyn Padarn ers Ebrill 2007 dan Reoliadau Difrod Amgylcheddol.

Darganfu’r adroddiad fod y gwaith trin carthion wedi cyfrannu’n sylweddol at achosi difrod amgylcheddol i’r llyn, sy’n bwysig i’r economi lleol a hefyd fel cynefin y torgoch.

Cyfrannodd y difrod hefyd at y gordyfiant o algae yn 2009 a olygodd bod yn rhaid cau’r llyn fel mesur diogelwch.

Daeth yr adroddiad 140 tudalen i’r casgliad, fodd bynnag, nad oedd difrod amgylcheddol (fel sy’n cael ei ddiffinio gan y Rheoliadau) i boblogaeth gyfredol y torgoch a oedd yn dirywio cyn 2007.

 

Mae Dŵr Cymru eisoes wedi trefnu mesurau lliniaru yn dilyn camau gweithredu gan CNC, ond nawr, bydd angen i’r cwmni dŵr gymryd camau pellach yn dilyn y canfyddiadau.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gogledd a Chanolbarth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Llyn Padarn yn adnodd naturiol rhagorol sy’n darparu cymaint i bobl, i’r economi ac i fywyd gwyllt yng Ngogledd Cymru ac mae angen inni ei ddiogelu."  

“Hwn oedd y llyn ymdrochi dŵr croyw dynodedig cyntaf yng Nghymru i sgorio canlyniadau ansawdd "rhagorol" eleni ond mae lle i wella bob amser."

“Drwy ein gwaith parhaus i ddiogelu’r torgoch a gwella’r llyn gyda’n partneriaid, byddwn yn parhau i ymdrechu i ddiogelu’r boblogaeth a’r cynefin y maent yn dibynnu arno.”

Mae Llyn Padarn yn rhan bwysig o’r economi leol ac yn gartref i’r torgoch, sef rhywogaeth eiconig sydd wedi bod yn dirywio ers nifer o flynyddoedd.

Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu fod ffactorau cyfrannol eraill hefyd yn debygol o fod wedi arwain at y gostyngiad yn niferoedd y torgoch, ond nad oedd y rhain wedi cyfrannu at y difrod amgylcheddol ar ôl 2007 y mae’r adroddiad wedi eu trafod.

Yn ogystal â’r lliniariad, ac mewn ymgais i sicrhau goroesiad y pysgod prin hyn yn y llyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi sefydlu rhaglen fridio i gynyddu niferoedd y torgoch yn Llyn Padarn.

Mae canfyddiadau cyntaf yr arolygon eleni yn nodi cynnydd bychan yn y boblogaeth, ond mae hefyd yn rhy gynnar i benderfynu a yw hon yn duedd ar i fyny.

Roedd rhaid ail-gynnal yr ymchwiliad a wnaed gan Cyfoeth Naturiol Cymru dan y Rheoliadau yn dilyn Adolygiad Barnwrol yn gynharach yn ystod y flwyddyn.

Roedd yr ymchwiliad gwreiddiol a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2013 wedi edrych ar ddifrod amgylcheddol o 2009 ymlaen. Roedd yr ailymchwiliad hwn yn astudio’r difrod amgylcheddol a achoswyd ar ôl mis Ebrill 2007.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru