Mwy na 4,000 o gartrefi ychwanegol i dderbyn gwasanaeth rhybudd rhag llifogydd rhad ac am ddim

Mae eich rhif ffôn wedi cael ei optio i mewn yn awtomatig i gael rhybuddion llifogydd

Bydd mwy na 4000 o gartrefi’n cysgu rhywfaint gwell y Nadolig hwn wedi i Cyfoeth Naturiol Cymru ymestyn ei gwasanaeth rhybudd rhag llifogydd rhad ac am ddim.

Yn gynharach y mis hwn, derbyniodd 15,600 o gwsmeriaid ar rwydwaith symudol O2 neges destun dwyieithog yn eu hysbysu eu bod wedi’u hychwanegu at y system Floodline.

Roedd y neges yn cynnwys dolen at dudalen ar wefan CNC a fydd yn rhoi rhif rhybuddion llifogydd iddyn nhw petai nhw’n dymuno cofrestru’n llawn â’r gwasanaeth.

Mae modd iddyn nhw hefyd ddewis tynnu’n ôl o’r gwasanaeth trwy ateb y neges destun.

Meddai Martin Linforth, uwch-gynghorydd rhybuddio a hysbysu rhag llifogydd i CNC:

“Anfonwyd y neges at gwsmeriaid O2 sy’n byw mewn ardaloedd a nodwyd fel rhai â risg uchel o lifogydd.

“Unwaith iddyn nhw gofrestru, bydd pobl yn derbyn neges yn uniongyrchol ar eu ffonau symudol os bydd rhybudd rhag llifogydd yn cael ei gyhoeddi ar gyfer eu hardal nhw yn y dyfodol – gan ganiatáu amser hanfodol i baratoi.

“Hoffwn annog unrhyw un sydd wedi derbyn neges destun i barhau ar y gofrestr gyda’r gwasanaeth a dysgu beth i’w wneud mewn achos o dderbyn neges o rybudd.”

Dechreuodd yr arferiad o rybuddio pobl trwy’r ffôn yn 2010 pan weithiodd Asiantaeth Amgylchedd Cymru, rhagflaenwyr CNC, mewn partneriaeth gyda BT i gael mynediad i a chofrestru’n awtomatig rifau ffôn tir mewn ardaloedd risg uchel.

Fel canlyniad, cafodd dros 40,000 o gyfeiriadau a oedd gynt heb eu cofrestru â’r gwasanaeth, dderbyn rhybuddion uniongyrchol rhag llifogydd erbyn mis Mawrth 2017.

Wrth i boblogrwydd ffonau symudol gynyddu, dechreuodd CNC weithio gyda phedwar darparwr ffonau symudol.

Cafwyd y cytundeb cyntaf gydag EE, ac fel canlyniad, ychwanegwyd 15,000 o dai at y gwasanaeth rhybuddio rhag llifogydd erbyn Mehefin 2017 ac mae CNC yn gweithio gyda Three a Vodafone i ehangu’r gwasanaeth yn bellach fyth dros y chwe mis nesaf.

Ychwanegodd Martin:

“Cyn i negeseuon O2 gael eu danfon allan, roedd bron i 109,000 o dai yng Nghymru eisoes wedi’u cofrestru i dderbyn y gwasanaeth rhybuddio rhag llifogydd trwy Floodline.

“Rydyn ni’n parhau i edrych ar ffyrdd i gynyddu’r nifer hwn tra’n gwell ein dealltwriaeth o risg llifogydd er mwyn ffocysu rhybuddion ar yr ardaloedd a’r bobl hynny sydd eu hangen.

“Mae cofrestru ar gyfer rhybuddion rhag llifogydd yn gallu cynnig hysbysiad ymlaen llaw o lifogydd a rhywfaint o amser hanfodol i allu paratoi ar eu cyfer.

“A chofiwch, os nad ydych chi ar rwydwaith O2, cewch ymweld â gwefan CNC i wirio os ydy eich cartref dan risg o lifogydd ac arwyddo i gofrestru ar gyfer rhybuddion rhad ac am ddim rhag llifogydd.” 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru