Penderfynu trwydded forol cwmni o Geinewydd

View of the beach and sea in New Quay

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cytuno i roi trwydded forol i Quay Fresh & Frozen Foods Ltd yng Ngheinewydd.

Mae’r drwydded newydd am flwyddyn yn caniatáu i’r cwmni bwyd rhewedig ollwng hyd at 450 tunnell o gregyn glân gwichiaid môr wedi eu malu i’r môr.

Roedd y cwmni wedi gwneud cais i waredu 2,000 tunnell o gregyn, sy’n cael eu cynhyrchu yn ei gweithgareddau prosesu, bob blwyddyn dros y tair blynedd nesaf.

Daeth CNC i’r penderfyniad hwn yn dilyn asesiad trylwyr o’r cais, ac ar ôl casglu cyngor, tystiolaeth dechnegol, a chynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

Rhoddodd CNC gyngor hefyd i Quay Fresh & Frozen Foods Ltd ar sut i ganfod ffyrdd eraill o waredu neu ailddefnyddio’r gwastraff cregyn.

Meddai Eleanor Smart, Uwch Arweinydd Tîm Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn archwilio ceisiadau fel hyn i sicrhau fod y trwyddedau yr ydym yn eu cyhoeddi yn diogelu’r amgylchedd, iechyd y cyhoedd a gweithgareddau eraill yn yr amgylchedd morol.

“Dangosodd yr arolygon a’r ymgynghoriad cyhoeddus nad yw gwaredu’r cregyn gwichiaid môr yn cael effaith annerbyniol ar yr amgylchedd, nac yn creu perygl sylweddol i iechyd pobl.

“Er hynny mae’r cregyn yn niwsans oherwydd gallant effeithio ar ddefnyddiau eraill o’r traeth a’r môr a dyma pam rydym wedi lleihau faint ohonynt y caniateir eu gwaredu, a hefyd cyfnod y drwydded.”

Cafodd y ddogfen penderfyniad ei chyhoeddi ar ein gwefan.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru