Gwaith mawr cwympo coed yng Ngwynedd

Trees on a hillside that could be removed

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer prosiect £3 miliwn i gynaeafu coed ansefydlog sy'n tyfu uwchben rhan o'r gefnffordd rhwng Machynlleth a Dolgellau.

Mae prosiect Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans, neu BETWS, wedi’i gynllunio gan CNC er mwyn amddiffyn pobl trwy gael gwared â’r coed a sefydlogi'r llechwedd serth.

Bydd y gwaith ar lechwedd uwchben yr A487 ger Ceinws, yn dechrau yn yr hydref a bydd yn cymryd tua 18 mis i'w gwblhau.

Mae'n rhaid ei wneud gan fod y coed wedi ansefydlogi a byddai'n beryglus i bobl a thraffig petaent yn disgyn mewn storm.

Dywedodd Steve Cresswell, Rheolwr Adnoddau Gweithredol i Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Plannwyd rhai o'r coed hyn cyn yr Ail Ryfel Byd ac erbyn hyn maent yn ansefydlog oherwydd eu hoed, uchder, pwysau a natur serth y llechwedd.

"Mae’r perygl iddynt syrthio i'r ffordd yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, a gallai arwain at orfod cau ffyrdd heb gynllunio hynny ac o bosibl, damwain fawr."

Bydd y gwaith yn cael gwared â thua 22 hectar o goed, sydd tua maint 30 o gaeau pêl-droed.

Mae cael gwared â’r coed mwy o faint, sy'n pwyso hyd at 12 tunnell, uwchben y brif ffordd yn gymhleth. Mae'n debygol o gymryd tua 18 mis i'w gwblhau a bydd yn achosi rhywfaint o drafferthion i’r traffig.

 Steve Cresswell ymlaen:

"Yn anffodus, bydd angen i ni ddefnyddio goleuadau traffig a phan fyddwn yn cael gwared â’r coed uwchben y ffordd, bydd rhai o'r llwybrau yng nghoetir Tan y Coed ar gau neu’n cael eu dargyfeirio.

"Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phobl a busnesau’r ardal i leihau effaith ein gwaith lle bynnag y bo'n bosibl, ond ein blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel.

"Rydym hefyd yn ymrwymedig i leihau effaith ein gwaith ar fywyd gwyllt. Rydym wedi dechrau eisoes drwy glirio rhywfaint o goed a llystyfiant yn ystod y gaeaf, a byddwn yn meithrin yr arferion gwaith gorau drwy gydol y prosiect."

Mae CNC yn bwriadu rhoi’r gorau i’r gwaith a thynnu’r goleuadau traffig yn ystod gwyliau’r ysgol er mwyn iddo effeithio llai ar y ffordd ac ar y gymuned.

Mae'r coed yn rhan o goetir Tan y Coed a reolir gan CNC. Ffynidwydden Douglas, cegid y gorllewin a phyrwydd Sitka yw’r coed yn bennaf.

Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau mae CNC yn bwriadu ailblannu'r rhan fwyaf o'r ardal â choetir llydanddail brodorol, a rheoli’r safle i atal yr un broblem rhag digwydd yn y dyfodol.

Gwahoddir y cyhoedd i sesiwn galw heibio ar 23 Mai o 14.00-20.00 yn Y Plas, Machynlleth. Bydd ail sesiwn hefyd ar 24 Mai o 15.00-19.00 yn Neuadd Bentref Pantperthog.

Bydd y sesiynau galw heibio hyn yn gyfle i ddysgu mwy am brosiect BETWS a thrafod y cynlluniau’n fwy manwl.

Gellir darllen mwy am y prosiect ar wefan CNC, neu gysylltu â'r prosiect yn uniongyrchol ar betws@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru