Ymarfer argyfwng mawr i brofi ymateb Llanelwy i lifogydd

Cynhelir ymarfer mawr aml asiantaeth yn Llanelwy ar 29 a 30 Hydref i brofi sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwasanaethau brys a’r awdurdod lleol yn ymateb i ddigwyddiad difrifol o lifogydd.

Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd swyddogion yn ‘actio’ senario llifogydd, tebyg i’r digwyddiad pan ddioddefodd cannoedd o gartrefi a busnesau Llanelwy o lifogydd fis Tachwedd 2012.

Bydd yn cynnwys ymarfer pen bwrdd yn ogystal â chwarae rȏl fyw – a fydd yn cynnwys cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd Brys a Rhybuddion Llifogydd, codi amddiffynfeydd llifogydd dros dro, profi trefniadau symud pobl allan ar frys a phrofi’r rhwydwaith wardeniaid llifogydd a chefnogi cynlluniau llifogydd cymunedol.

Bydd yr holl ymarfer yn cynnwys swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, Tân ac Achub Gogledd Cymru, Cyngor Sir Ddinbych, gwardeiniaid llifogydd lleol, Dŵr Cymru, Scottish Power a chynrychiolwyr o Barc Carafannau Spring Gardens.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gogledd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Roedd y llifogydd yn 2012 wedi llorio pobl Llanelwy, wedi dinistrio cartrefi a busnesau, difrodi seilwaith ac yn anffodus, wedi arwain at ganlyniadau trasig i un teulu.

"Rydyn i wedi gweithio’n galed i gefnogi’r gymuned ar ôl y llifogydd ac i sicrhau fod y ddinas wedi’i pharatoi’n well ac y bydd yn gallu dygymod â llifogydd yn y dyfodol.

“Eisoes, rydyn ni wedi gwneud cynnydd enfawr, rydyn ni wedi gwella amddiffynfeydd llifogydd, ond bydd yr ymarfer yn brawf cadarn ar y cynlluniau rydyn ni wedi’u paratoi a sut y bydd yr holl asiantaethau yn dod at ei gilydd i weithio’n gyflym ac yn effeithlon i warchod pobl mewn argyfwng fel hyn.”

Yn dilyn y digwyddiad, ym mis Rhagfyr mi fydd CNC y dal sesiwn galw heibio i bobl cael mwy o wybodaeth am ei chynlluniau hir dymor i leihau effaith risg llifogydd.

Mae CNC yn bresennol yn edrych ar yr opsiynau gorau cyn mynd at Lywodraeth Cymru i’w ariannu, yn dilyn hyn maent yn gobeithio dylunio cynllun adeiladwaith ar gyfer gwanwyn 2016.

Mi fydd y digwyddiad yn cymryd lle ar ddydd Mercher 10 Rhagfyr yng Ngwesty Oriel, Llanelwy rhwng 2yp a 7yh.

DIWEDD

Cyfleoedd ffilmio: Am 11:30yb ar Dydd Mercher 29 Hydref bydd swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru'n cody amddiffynfeydd llifogydd dros fro ar hyd Afon Elwy, yn agos am Pont Spring Gardens.

Cysylltwch a Jo Westlake yn Swyddfa'r wasg Cyfoeth Naturiol Cymru - 029 2046 4227/ pressoffice@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru