Elusen leol yn elwa ar ymchwiliad amgylcheddol

close up view of the river Taff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi defnyddio dull amgen i ddelio â chwmni sydd wedi llygru Afon Taf ar ôl i adroddiadau llygredd ddod i law ym mis Mai a mis Medi 2016.

Yn dilyn yr adroddiadau, gwelwyd bod gwastraff o safle PB Gelatins UK Limited yn Nhrefforest wedi mynd i’r afon trwy gwlfert anhysbys.

Er na chafodd unrhyw bysgod eu lladd, fe laddodd y llygredd greaduriaid di-asgwrn-cefn dyfrol sy’n ffynhonnell fwyd bwysig i bysgod fel brithyllod ac eogiaid.

Yn hytrach nag erlyn y cwmni, derbyniodd CNC gynnig ganddo i ddefnyddio sancsiynau sifil.

Golyga hyn fod y cwmni wedi cytuno i dalu £40,000 i Ŵyl Taf, sef prosiect lleol a gaiff ei gynnal gan Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru.

Mae’r prosiect yn annog ysgolion a grwpiau cymunedol i fwynhau Afon Taf mewn ffordd gadarnhaol ac iach, a bydd yn esgor ar fanteision hirdymor i bobl a’r amgylchedd.

Meddai Sarah Jones, Swyddog Amgylchedd yn CNC:

“Dim ond ar gyfer rhai troseddau’n unig y gallwn ddefnyddio sancsiynau sifil, ond gallant ein helpu i sicrhau bod sefydliadau’n cydymffurfio’n gyfreithlon a rhoi cyfle inni droi troseddau amgylcheddol yn rhywbeth cadarnhaol i’r gymuned leol.”

Meddai Carlos Mandolesi, Rheolwr Safle yn PB Gelatins UK Ltd:

“Fel cwmni, rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb tuag at yr amgylchedd o ddifrif a phleser yw gallu rhoi cyfraniad elusennol i brosiect Gŵyl Taf, gan wybod y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i wella’r amgylchedd lleol.

“Hefyd, hoffem ddiolch i CNC am eu help wrth ddelio â’r mater hwn. Rydym yn falch ein bod, trwy ysgwyddo cyfrifoldeb dros yr hyn a wnaethom, yn cael cyfle i wneud yn iawn am bethau’n wirfoddol trwy weithio gyda’r gymuned leol.”

Meddai Tony Rees, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Afonydd De Ddwyrain Cymru:

“Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i barhau â’n gwaith i helpu ysgolion a chymunedau lleol i gydnabod gwerth Afon Taf a’r manteision a ddaw i’r amgylchedd lleol yn ei sgil.

“Mae’r gwaith hwn wedi’i wneud hyd yn hyn trwy gyfrwng ein prosiect Gŵyl Taf sydd eisoes wedi cyrraedd mwy na 6,000 o bobl trwy gyfrwng ymweliadau ag ysgolion, stondinau mewn digwyddiadau a diwrnodau gwirfoddoli.”

Mae costau ymchwilio o £12,000 hefyd wedi’u talu i CNC. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo swyddogion i ddod o hyd i fannau drwg am lygredd gwasgaredig.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru