Cynnal a chadw lagŵn yn esgor ar fanteision lu wrth amddiffyn rhag llifogydd

Work being carried out for flood water storage lagoon on the Wentlooge levels

Mae lagŵn storio llifddwr ar wastadeddau Gwynllŵg yn helpu i amddiffyn cymunedau pell ac agos, a hynny ar ôl iddo gael ei adfer gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae tîm o beirianwyr wedi cwblhau prosiect pedair wythnos i gael gwared â llawer o silt o’r lagŵn er mwyn ei alluogi i ddal mwy o lifddwr ac amddiffyn cartrefi a ffermdir gerllaw rhag dioddef llifogydd yn ystod cyfnodau o lanw uchel.

Ar ôl iddo gael ei dynnu o’r lagŵn, cafodd y silt ei roi mewn cynhwyswyr arbennig i sychu.

Wedi i’r silt sychu, bydd y tîm yn ei ddefnyddio ar draws De Cymru i drwsio amddiffynfeydd rhag llifogydd ac adeiladu rhai newydd.

Meddai Paul Stokes, Arweinydd Tîm Cyflawni Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Efallai fod y gwaith yma’n syml, ond mae’r lagŵn yn rhan o rwydwaith cymhleth o wlyptiroedd a ffosydd draenio sy’n hollbwysig o ran amddiffyn cartrefi pobl rhag y môr o ddydd i ddydd.

“Ac fel bonws ychwanegol, mae gennym gynnyrch naturiol y gallwn ei symud ymaith a’i ddefnyddio i gadw pobl yn ddiogel rhag llifddwr mewn ardaloedd eraill, heb i hynny gostio’r un geiniog inni.

“Mae’n enghraifft wych o sut y gallwn weithio gyda’n hadnoddau naturiol, yn hytrach nag yn eu herbyn, er budd trigolion lleol a chynnal a chadw safle sydd hefyd yn ardal ryngwladol bwysig i fywyd gwyllt.”

Mae gwastadeddau Gwynllŵg wedi’u dynodi’n rhyngwladol fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, sy’n gartref i nifer o adar a phlanhigion prin.

Er mwyn gwarchod bywyd gwyllt yr ardal, trefnwyd i fynd i’r afael â’r gwaith yn ystod y cyfnod lleiaf sensitif o’r flwyddyn, ar ôl i’r cyfnod nythu ddod i ben a chyn i’r adar ddechrau ymfudo i’r ardal dros y gaeaf.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru