Caniatáu trwydded ar gyfer cynllun ynni dŵr

Mae’r drwydded, a roddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), yn caniatáu i Snowdonia Pumped Hydro Ltd dynnu dŵr o Lyn Padarn, Llanberis, i gronfa ddŵr yng Nglyn Rhonwy gerllaw.

Ceir amodau yn y drwydded ar gyfer diogelu amgylchedd yr ardal. Mae’r rhain yn cynnwys cyfyngiadau dyddiol ar faint o ddŵr y gellir ei dynnu, gwaharddiad ar dynnu dŵr pe bai lefel Afon Seiont – sy’n afon bwysig ar gyfer pysgota – yn mynd yn isel, a chodi sgriniau tanddwr i rwystro pysgod rhag mynd i’r system.

Cynhaliodd CNC asesiad manwl ar gynigion y cwmni er mwyn gweld a fyddai modd tynnu dŵr o Lyn Padarn gan effeithio cyn lleied ag y bo modd ar yr amgylchedd – gan gynnwys y torgoch prin sy’n byw yn yr afon.

Fel rhan o’r asesiad, gofynnodd CNC i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.

Meddai Siân Williams, Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae Llyn Padarn yn ased naturiol pwysig i’r ardal. Mi wnaethon ni gynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni i dynnu’r dŵr, cyn dod i’r casgliad na fydden nhw’n achosi niwed amgylcheddol.

“Dim ond os cawn ein bodloni bod y cynlluniau manwl yn nodi’n glir y gall y cwmni weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol.”

Yn awr, bydd y cynllun angen caniatâd pellach gan CNC, yn ogystal â Gorchymyn Caniatâd Datblygu gan yr Arolygiaeth Gynllunio, cyn y gall fwrw ymlaen.

Ychwanegodd Siân: “Penderfyniad yn ymwneud â’r drwydded tynnu dŵr yn unig yw hwn.

“Yn ystod y broses hon doedd dim modd ystyried nifer o’r materion a godwyd gan bobl yn yr ymgynghoriad, a hynny gan eu bod yn mynd y tu hwnt i’r cylch gwaith y gallwn ei ystyried.

“Ond, bydd cyfle i’r materion hyn gael eu hystyried os, a phryd, y bydd y cwmni’n cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio.”

Bydd copi llawn o’r ddogfen benderfynu ar wefan CNC yn fuan.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru