Helpwch i stopio tanau bwriadol ar dir gwarchodedig

Tan ar Fynydd Halcyn

Mae swyddogion o Cyfoeth Naturiol Cymru’n apelio am help ar ôl i lu o danau bwriadol posibl gael eu cynnau mewn ardal warchodedig ger Y Fflint.

Yn ystod y mis diwethaf cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu hysbysu ynghylch pedwar o danau ar Fynydd Helygain, a chredir bod y rhain wedi’u cynnau’n fwriadol ar dir comin rhwng pentrefi Helygain a Brynffordd.

Mae’r rhostiroedd a’r glaswelltiroedd prin yn gartref i rywogaethau gwarchodedig, fel y fadfall ddŵr gribog ac amffibiaid eraill, a gaiff eu gwarchod gan gyfraith Ewrop.

Mae wedi’i ddynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), y mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am eu gwarchod yng Nghymru.

Meddai Anthony Randles, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol Wrecsam a Sir y Fflint:

 “Mae tanau’n arbennig o niweidiol yn yr haf gan eu bod yn achosi niwed i adar sy’n nythu a bywyd gwyllt o fath arall sy’n ffynnu yno’r adeg honno o’r flwyddyn, fel glöynnod, madfallod a nadroedd.

“Gall tanau gwyllt direol arwain at golli cynefinoedd a bywyd gwyllt dros dro, a gall llosgi dro ar ôl tro achosi niwed tymor hir.”

Mae CNC yn apelio ar bawb sydd ag unrhyw wybodaeth am achos y tanau hyn i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Gall pwy bynnag sy’n cynnau tân ar SoDdGA heb ganiatâd gael dirwy o hyd at £20,000.

Dywedodd Kevin Jones, Arweinydd Tîm Atal Tanau Bwriadol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: (Angen ei gadarnhau)

“Mae’r tywydd sych diweddar wedi cynyddu perygl tanau yng nghefn gwlad, a thorcalonnus iawn yw darganfod bod nifer o’r tanau yma wedi’u cynnau’n fwriadol

“Wrth gwrs, mae tanau sydd wedi’u cynnau’n fwriadol yn rhoi pwysau eithriadol ar adnoddau, gan glymu ein criwiau am gyfnodau maith wrth iddyn nhw geisio cael y tanau dan reolaeth – rhywbeth sydd, yn ei dro, yn arwain at oedi cyn y gall diffoddwyr tân fynd i ddelio ag achosion sy’n peryglu bywydau.

“Mae’r potensial o greu niwed difrifol i’n hamgylchedd oherwydd effaith tanau cefn gwlad, a hynny’n aml i ardaloedd sensitif, yn bryder difrifol. 

“Mae cynnau tanau bwriadol nid yn unig yn niweidio bywyd gwyllt, ond hefyd yn rhoi ein diffoddwyr tân a’r cyhoedd mewn perygl. 

“Mae cynnau tanau bwriadol yn drosedd, ac mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’n gweithio ochr yn ochr â Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael ag achosion bwriadol.”

Cynghorir pawb sydd â gwybodaeth am droseddau o’r fath i ffonio Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555111, neu ffoniwch 101.

Os gwelwch dân ar Helygain neu unrhyw SoDdGA arall, ffoniwch 999 cyn gynted ag y bo modd er mwyn lleihau niwed i bobl a’r amgylchedd.

Hefyd, gall pobl ffonio CNC ar eu llinell argyfwng 0800 807060 i roi gwybod am niwed posibl.