Gallai glaw trwm achosi problemau’n ddiweddarach yn yr wythnos

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl gadw golwg am lifogydd posibl wrth i’r Swyddfa Dywydd ddarogan glaw trwm dros nos a fydd yn para tan Ddydd Gwener.

Disgwylir i’r glaw fod ar ei drymaf ar draws canolbarth, gogledd a gorllewin Cymru, a gallai arwain at lifogydd lleol ar ffyrdd, gan effeithio ar deithio a gorchuddio tir isel â dŵr.

Hefyd, gallai adeiladau unigol wynebu perygl isel o du llifogydd.

Mae’r glaw trwm a gafwyd yn ddiweddar wedi gadael y tir yn orlawn o ddŵr, a gallai mwy o law beri i afonydd godi. Bydd CNC yn cyhoeddi hysbysiadau a rhybuddion llifogydd pe bai angen.

Cynghorir pobl sy’n teithio i gymryd mwy o ofal a neilltuo mwy o amser ar gyfer eu taith, oherwydd gallai’r amodau gyrru fod yn beryglus.

Mae CNC yn cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd a’r newyddion lleol i gael manylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Caiff hysbysiadau a rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud, a gallwch eu gweld ar y dudalen hon.

Hefyd, gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf trwy gyfrwng cyfrif Twitter Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru