Dewch yn nes at natur y môr ym Môn

View of sea and beach in distance from cliff top

Erbyn hyn, mae rhan newydd o Lwybr Arfordir Cymru, sy’n ddwy filltir o hyd, wedi agor ar Ynys Môn fel rhan o brosiect gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyngor Sir Ynys Môn.

Yn awr, mae’r rhan newydd hon rhwng Bryn Offa yn Llanddona a’r Fedw Fawr yn Llangoed yn dilyn yr arfordir garw yn hytrach na chroesi caeau ymhellach i’r tir, gan gynnig cyfleoedd i weld golygfeydd newydd ysblennydd. O’r Fedw Fawr, mae Llwybr Arfordir Cymru yn mynd yn ei flaen i gyfeiriad Glanrafon.

Llwyddwyd i gael y llwybr newydd hwn yn sgil CNC a Chyngor Sir Ynys Môn, gyda chydweithrediad tirfeddianwyr lleol.

 Meddai Sioned Jones, Swyddog Llwybr yr Arfordir yng Nghyngor Sir Ynys Môn:

“Mae’r rhan yma o arfordir Ynys Môn yn ychwanegiad gwirioneddol wych at Lwybr Arfordir Cymru. Mae’n datgelu rhan hollol newydd o’r ynys, a hefyd mae’n lleihau’r angen i gerdded ar ffyrdd, sef rhywbeth rydym bob amser yn anelu at ei wella.”

Meddai Gruffudd Owen, swyddog Llwybr Arfordir Cymru yn CNC:

“Dyma gyfle newydd i ddarganfod traeth anghysbell yr oedd hi’n anodd iawn mynd ato o’r blaen. Ceir golygfeydd godidog i gyfeiriad Trwyn Eilian ar ochr ogledd-ddwyreiniol yr ynys, a hyd yn oed i gyfeiriad Bae Lerpwl.

“Bydd y llwybr yn eich tywys hefyd trwy rostir gwlyb, rhostir sych, glaswelltiroedd arfordirol a gwlyptiroedd bach, a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, sy’n brofiad bendigedig i bawb sy’n ymddiddori mewn natur.

“Gobeithio y bydd mwy o bobl yn defnyddio’r llwybr i fwynhau’r golygfeydd a gwneud yn fawr o’r manteision a ddaw i’w hiechyd a’u lles trwy wneud gweithgareddau egnïol yn yr awyr agored.”

Bob blwyddyn hyd at fis Mawrth 2021, bydd £900,000 yn cael eu buddsoddi gan Lywodraeth Cymru yn y dasg o gynnal a chadw a datblygu Llwybr Arfordir Cymru.

Er bod Llwybr yr Arfordir yn bwysig i economi Cymru, gan gynnal 1,000 o swyddi a chynhyrchu £84.7 miliwn, mae hefyd yn fenter bwysig o ran annog trigolion lleol ac ymwelwyr i ddarganfod a mwynhau awyr agored Cymru.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn bartneriaeth rhwng CNC, 16 o awdurdodau arfordirol a 2 barc cenedlaethol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru