Cynllun Llifogydd Llanfair Talhaiarn

A culvert

Ddechrau mis Awst bydd gwaith yn dechrau ar gynllun i helpu i amddiffyn 33 o adeiladau rhag llifogydd mewn pentref yng Nghonwy.

Dioddefodd 19 o dai lifogydd yn Llanfair Talhaiarn yn 2012 pan fethodd cwlfert Stryd y Dŵr ag ymdopi â Nant Barrog, a oedd â llif mawr oherwydd y glaw eithriadol.

Mae trigolion Llanfair Talhaiarn wedi cael eu gwahodd i sesiwn galw heibio i glywed mwy am gynllun llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer y pentref a sut y bydd y gwaith yn cael ei wneud.

Bydd y sesiwn galw heibio’n cael ei chynnal yn Neuadd Goffa Llanfair Talhaiarn nos Iau 26 Gorffennaf 2018 (5pm-7pm).

Fe fydd y cynllun yn arwain at gynyddu cynhwysedd y cwlfert, trwy osod peipen newydd ar hyd rhan 40 metr o’r cwlfert ym mhen uchaf Stryd y Dŵr.

Bydd rhan fechan arall o’r cwlfert yn cael ei gosod o’r newydd ymhellach i lawr yr afon a bydd muriau llifogydd yn cael eu cryfhau.

Er mwyn i’r gwaith hwn gael ei wneud, bydd yn rhaid cau Stryd y Dŵr yn y pentref am gyfnod o dri mis.

Mae CNC yn ymddiheuro am yr anghyfleustra y bydd y gwaith adeiladu yn ei achosi ac mae’n gweithio’n agos gyda’r gymuned i geisio’i leihau.

Bydd sgrin chwyn newydd sbon yn cael ei gosod yn y pentref y flwyddyn nesaf.

Ac mae bwriad i’r cynllun llifogydd gael ei ategu gan waith yn uwch i fyny’r afon ar gyfer rheoli llif dŵr drwy’r pentref.

Ymhellach, mae CNC wedi bod yn gweithio gyda Coed Cymru i chwilio am atebion naturiol, gan gynnwys plannu gwrychoedd a chreu rhwystrau naturiol i lif y dŵr i fyny’r afon, gan gynyddu gwytnwch y cynllun.

Meddai Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru: “Ers y llifogydd yn 2012, rydym eisoes wedi gwneud peth gwaith i helpu’r pentref i wrthsefyll perygl llifogydd yn well.

“Ond yn awr, mae’r gwaith ar y prif gynllun yn dechrau. Rydym ym ynddiheuro o flaen llaw am yr anghyfleustra anochel i drigolion y pentref yn ystod y cyfnod adeiladu, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i leihau hyn.

“Er na allwn rwystro llifogydd rhag digwydd bob tro, bydd ein cynllun ar gyfer Llanfair Talhaiarn – sy’n gyfuniad o beirianneg wedi’i ategu gan atebion naturiol – yn rhoi lefel amddiffyn rhag llifogydd o un ym mhob 100 mlynedd i’r pentref, ynghyd â thawelwch meddwl yn y tymor hir i’r gymuned.”

Gallwch weld cynnydd CNC o ran adeiladu’r cynllun ar y wefan naturalresources.wales/LlanfairTH

I gael mwy o wybodaeth am gynlluniau llifogydd, neu rybuddion llifogydd, edrychwch ar naturalresources.wales/flooding neu ffoniwch Floodline:- 0345 988 1188

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru