Trafod dewisiadau perygl llifogydd yn Rhydaman

Flooding Icon

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal sesiwn galw heibio gyhoeddus ddydd Gwener 8 Mawrth i drafod lleihau’r perygl llifogydd I dros 200 eiddo yn Rhydaman.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal rhwng 2 – 8pm yn Neuadd Ddinesig Rhydaman, Stryd Margaret, SA18 2NP a bydd yn gyfle i’r trigolion leisio’u barn ynglŷn â sawl dewis yn ymwneud â rheoli perygl llifogydd.

Mae CNC, gyda chymorth JBA Consulting, wedi bod yn ymchwilio i lefel y perygl llifogydd ar hyd Afon Llwchwr, Afon Marlas ac Afon Lash, yn ogystal â chynnal arolygon fel y gellir lleihau’r dewisiadau posibl ar gyfer y cynllun.

Bydd y dewisiadau hyn yn cael eu cyflwyno yn y sesiwn galw heibio ynghyd â’r effeithiau a’r buddion a ddaw i ran y gymuned yn eu sgil.

Meddai Simone Eade, Uwch Gynghorydd Rheoli Digwyddiadau Llifogydd yn CNC:

“Mae lleihau’r risg i gymunedau sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd yn gyfrifoldeb yr ydym yn ei gymryd o ddifrif, a rhan o’r gwaith hwn yw buddsoddi mewn cynlluniau rheoli llifogydd ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl.

"Rydym am leihau perygl llifogydd i gartrefi a busnesau pobl ac rydym am wneud hyn trwy weithio gyda'r gymuned ac ystyried barnau lleol.

“Edrychwn ymlaen at siarad gyda thrigolion Rhydaman ac at fwrw ymlaen gyda phrosiect a fydd yn gweithio i bob un ohonom.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru