DATGANIAD RHAGOLYGON LLIFOGYDD – DIWEDDARIAD 04/01/14 12:00: Rhybuddion Llifogydd i gael eu diddymu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl diddymu’r holl Rybuddion Llifogydd ar gyfer ardaloedd arfordirol erbyn amser cinio heddiw (04/01/2014) yn dilyn y storm waethaf i effeithio ar arfordir de a gorllewin Cymru mewn pymtheg mlynedd.

Yn awr, bydd gweithwyr ymateb i argyfwng yr asiantaeth yn canolbwyntio ar wirio amddiffynfeydd pwysig a thrwsio unrhyw ddifrod a wnaed gan y storm, yn ogystal â chynorthwyo partneriaid i helpu cymunedau i ailgodi.

Dros nos bu gweithwyr mewn mannau allweddol yn trwsio amddiffynfeydd yn Y Friog a’r Drenewydd yn Notais (ger Porthcawl) er mwyn amddiffyn cartrefi a busnesau.

Er bod y sefyllfa wedi gwella, mae timau’n parhau i gadw llygad barcud ar bethau wrth i fwy o wyntoedd cryfion gael eu darogan ar gyfer Dydd Llun. Ond go brin y bydd y perygl llifogydd mor ddifrifol ag yr oedd Ddydd Gwener.

Ymhellach, caiff glaw trwm ei ddarogan ar gyfer Dydd Sul i Ddydd Llun – rhywbeth a fydd yn gwneud amodau gyrru’n beryglus ar y ffyrdd. Ond bydd y perygl llifogydd i gartrefi yn isel.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gynghori pobl i beidio â mynd yn agos at lannau moroedd gan fod yr amodau’n dal i fod yn beryglus, yn enwedig gan y gallant fod wedi cael difrod yn ystod y storm.

Pan oedd y llanw ar ei uchaf Ddydd Gwener, roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi bron i 23,000 o rybuddion ar gyfer adeiladau ar hyd a lled Cymru.

Ymhellach, bu eu swyddogion yn gwirio amddiffynfeydd ac yn clirio rhwystrau ymlaen llaw, a hefyd yn cynorthwyo’r gwasanaethau brys i ddelio ag unrhyw effeithiau.

Aeth nifer o gymunedau ati i roi eu cynlluniau llifogydd ar waith – cynlluniau a ddatblygwyd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Roedd hyn yn cynnwys codi fflodiardau a rhwystrau er mwyn ceisio’u hamddiffyn eu hunain a’u heiddo.

Yn ôl llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn cydymdeimlo â’r rhai y mae’r llifogydd wedi effeithio arnyn nhw – mae’n ddechrau blwyddyn anodd iawn i sawl un. Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i gynorthwyo’r cymunedau hynny a’u helpu i ailgodi.

“Er bod y gwaethaf drosodd, mae ’na fwy o dywydd stormus i ddod yn ystod Dydd Llun, felly byddwn yn cadw golwg fanwl ar y sefyllfa. Rhagwelir na fydd y tywydd stormus hwn mor ddrwg, ond bydd yr arfordir yn dal i fod yn lle peryglus.

“Er 2006 rydym wedi buddsoddi mwy nag £20m yn benodol mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd mewn mannau fel Y Friog, y Drenewydd yn Notais ac Argloddiau Clwyd. Byddwn yn parhau gyda’r gwaith pwysig hwn a byddwn yn dal ati i weithio gyda chymunedau i’w helpu i baratoi a sicrhau bod pobl yn aros yn ddiogel.”

 

 

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru