DATGANIAD DAROGAN LLIFOGYDD – DIWEDD ARIAD 03/01/14

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i annog pobl ger arfordir Cymru i baratoi a chadw eu hunain yn ddiogel yn dilyn llanw uchel iawn sydd wedi arwain at lifogydd mewn nifer o gymunedau arfordirol y bore ’ma.

Er i’r llanw gyrraedd ei uchafbwynt y bore yma yn rhan helaeth o Gymru, mae llanw heno hefyd yn uchel iawn, a’r rhagolwg yw y gall fod yn uwch na llanw’r bore ym Mae Ceredigion.

Gallai hyn arwain at orlifo morgloddiau, ffyrdd ac eiddo yn agos at y lan yn Aberystwyth a’r Borth. Cyhoeddir Rhybuddion Llifogydd Difrifol ar gyfer y ddau fan hyn yn fuan. Erys pryderon, hefyd, am aber Wysg, ac ardal Crindai yng Nghasnewydd yn enwedig, lle bydd Rhybudd Llifogydd difrifol yn aros mewn grym. Disgwylir I’r llanw gyrraedd ei uchaf yn Aberystwyth am 9:20 heno, ac yng Nghasnewydd am 8:40 heno.

Diddymir y Rhybuddion Llifogydd difrifol sy’n weddill yn y gogledd ymhen ychydig.

Disgwylir llanwau uchel yn rhannau eraill o Gymru heno. Er na ddisgwylir iddynt fod yn gyfuwch â’r bore yma, anogir pobl i aros ar eu gwyliadwraeth ac i fynd ati i ddiogelu eu heiddo.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn dal mewn cof y rhai a effeithiwyd gan lifogydd heddiw, yn ystod un o’r drycinoedd gwaethaf i effeithio ar lan môr Cymru ers llawer i flwyddyn.

“Er bod y llanw wedi mynd heibio’i uchaf yn llawer i le, rhaid pwysleisio y disgwylir rhagor o lanwau uchel, a bod dŵr llifogydd yn aros yn aml i fan. Mae’r amgylchiadau’n parhau i fod yn hynod beryglus.

“Gall y sawl a effeithiwyd gan lifogydd, neu sy’n pryderu am lifogydd yn eu bro, gael cyngor a gwybodaeth trwy alw Floodline ar 0345 988 1188 neu trwy ymweld â’n gwefan ni.”

Yn ystod y diwrnod, bu swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru’n bwrw golwg ar amddiffynfeydd llifogydd ac yn trwsio difrod i rai ohonynt, fel eu bod mor gadarn ag y gallant fod cyn llanw mawr heno.

Yn ystod y 48 awr ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd i ragor na 23,000 o adeiladau ledled

Chymru (14,800 yn y gogledd, 3,600 yn y de-orllewin, a 4,660 yn y de-ddwyrain). Yn y 10 mlynedd diwethaf, mae wedi buddsoddi £125 miliwn mewn lleihau bygythiad llifogydd i ragor na 7,000 o adeiladau yng Nghymru.

Erys y rhagolygon yn ansefydlog gydol y penwythnos, a disgwylir rhagor o law mawr ddydd Sul. Cynghorir pobl i aros ar eu gwyliadwraeth, ac i wrando ar y rhagolygon a’r newyddion diweddaraf am fanylion unrhyw amharu yn eu hardal nhw. Diweddarir rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru pob 15 munud ar y dudalen hon.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru