Amddiffynfeydd yn gweithio

Sluce gate with water pouring into the river

Rydym wedi cywiro sibrydion bod rhan allweddol o'r amddiffynfeydd llifogydd ym Mhorthmadog wedi cyfrannu at broblemau gyda llifogydd maes parcio Gŵyl Rhif 6.

Mae pum drws llanw yn yr ardal yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw y llanw allan o rannau o’r dref. Er bod angen trwsio un ohonynt, mae system wrth gefn – a elwir yn penstocks - yn golygu nad oes unrhyw gynnydd yn y perygl o lifogydd i’r dref.

Fodd bynnag, mae straeon camarweiniol yn parhau i gylchredeg ym Mhorthmadog gan honni bod hyn wedi cyfrannu at y llifogydd yn y maes parcio.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau CNC yng Ngogledd Cymru: "Er gwaethaf y mater gydag un o'r drysau llanw, gallwn weithredu amddiffynfeydd llifogydd ym Mhorthmadog ar 100% o’i gallu.

"Nid oedd y sefyllfa gyda’r drws yn chwarae unrhyw ran o gwbl yn y sefyllfa ym maes parcio Gŵyl Rhif 6. Mae hwnnw'n orlifdir naturiol sydd yn aml dan ddŵr yn ystod cyfnodau o law trwm.

"Mewn gwirionedd, gan ein bod wedi gweithredu’r penstocks dros benwythnos yr ŵyl mae’n debyg fod llawer llai o ddŵr ar y gorlifdir nag a fyddai fel arall."

Ar wahân i hyn, mae CNC, Cyngor Gwynedd a Dŵr Cymru wedi bod yn adolygu beth ellir ei wneud i leihau'r risg o lifogydd yn Nhremadog yn dilyn llifogydd yno yn ddiweddar.

Cynhaliwyd sesiynau galw heibio yn yr haf i ddiweddaru pobl leol a bydd newyddlen yn cael ei dosbarthu yn ystod y mis nesaf hefyd.

Ychwanegodd Sian Williams: "Tydi Porthmadog a Thremadog ddim gwahanol i unrhyw ran arall o Gymru yn yr ystyr bod nifer o wahanol sefydliadau yn ymwneud â rheoli'r perygl o lifogydd.

"Byddwn ni a'n partneriaid yn parhau i wneud yn siwr bod pobl leol yn gwybod am y diweddaraf gyda'r gwaith hwn."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru