Galwch heibio i drafod cais am drwydded Wylfa Newydd

Sesiynnau galw heibio

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn estyn croeso i bobl alw mewn sesiynnau cyhoeddus i roi eu barn ynglŷn â chais Horizon Nuclear Power Wylfa Ltd am drwydded amgylcheddol.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn digwydd rhwng 6 Tachwedd 2017 a 14 Ionawr 2018 ac mae CNC yn cynnal tair sesiwn galw heibio er mwyn i bobl gael cyfle i ddweud eu dweud:

  • Dydd Llun 20 Tachwedd 2017 2pm-7pm – Neuadd David Hughes, Cemaes, LL67 0LW
  • Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017 2pm-7pm – Storiel, Bangor, LL57 1DT
  • Dydd Mercher 22 Tachwedd 11am – 4pm – Canolfan Ebeneser, Llangefni, LL77 7PN


Dyma’r gyntaf mewn cyfres o drwyddedau y bydd ei angen ar y cwmni er mwyn gweithredu ei Bwerdy Wylfa Newydd arfaethedig yn Nhregele, Ynys Môn.

Er mwyn ennill y drwydded rhaid i Horizon ddangos sut y bydd yn sicrhau ei fod yn cynhyrchu ac yn gollwng cyn lleied o wastraff ymbelydrol ag sydd bosibl.

Os yw CNC yn credu y gall y cwmni wneud mwy i warchod yr amgylchedd, neu os nad yw wedi rhoi digon o wybodaeth am sut y mae’n bwriadu gwneud hynny, fe all wrthod rhoi trwydded.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru i Ogledd a Chanolbarth Cymry: “Byddwn yn cynnal asesiad trylwyr o gynigion Horizon i weld a ydynt yn cynnwys elfennau diogelu digonol i amddiffyn pobl a’r amgylchedd cyn penderfynu a fydd y drwydded yn cael ei rhoi neu a fydd y cais yn cael ei wrthod.

“Byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth berthnasol a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad a byddem yn gwerthfawrogi clywed barn a syniadau pobl eraill.

“Rydym yn cyhoeddi trwydded yn unig os ydym yn gwbl fodlon y bydd cynlluniau’r cwmni yn profi y bydd yn gweithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol.”

Mae’r cais hwn am drwydded yn mynd i’r afael ag ymbelydredd yn unig. Mae’n rhaid i CNC benderfynu a fydd y cais yn cael ei wrthod neu ei ganiatáu.

Dylid gwneud sylwadau ynghylch defnyddio a gwaredu ymbelydredd yn unig yn ysgrifenedig, a hynny erbyn 14 Ionawr 2018 i: Tîm Trwyddedu Diwydiant Rheoledig, Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2DW, neu e-bostiwch: wylfanewyddconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Gellir gweld y cais ar wefan Horizon. Mae hefyd ar gael i’w ddarllen yn:

  • Swyddfeydd CNC ym Mangor (Ffoniwch CNC ymlaen llaw ar 0300 065 3000 i drefnu gweld yr wybodaeth yn y swyddfa yma)
  • Canolfan Fusnes Môn, Bryn Cefni, Llangefni, LL77 7XA
  • Llyfrgell Cemaes, Lôn Glascoed, Cemaes, LL67 0HN
  • Swyddfa Safle Wylfa Newydd 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru