Ymgynghoriad ynghylch penderfyniad drafft Biomas Y Barri

Heddiw mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn lansio ymgynghoriad arall ar ôl cyhoeddi ei fod yn bwriadu rhoi trwydded amgylcheddol er mwyn caniatáu i Biomass UK No 2 Ltd weithredu ei gyfleuster nwyeiddio yn Y Barri.

Fel rhan o hyn, bydd CNC yn rhannu manylion yr asesiad y mae wedi’i gynnal, ynghyd â chopïau o amodau’r drwydded ddrafft a gaiff ei gorfodi.

Mae’n cynnig cyfle i drigolion lleol, busnesau a sefydliadau proffesiynol gyflwyno unrhyw wybodaeth newydd nad yw wedi’i hystyried hyd yn hyn fel rhan o ymgynghoriadau blaenorol a deall sut a pham y cyrhaeddodd CNC ei benderfyniad drafft.

Oherwydd gwyliau’r Nadolig, bydd yr ymgynghoriad ar waith am gyfnod estynedig a bydd ar agor tan ddydd Llun 22 Ionawr.

Yn dilyn asesiad manwl o gynlluniau’r cwmni, mae CNC yn fodlon y bydd mesurau priodol ar waith er mwyn caniatáu iddo weithredu heb niweidio’r amgylchedd nac iechyd trigolion yr ardal.

Yn ogystal ag asesiadau gan arbenigwyr mewnol CNC ei hun, ystyriwyd cyngor arbenigol gan sefydliadau eraill hefyd, fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Meddai Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Rydym yn gwybod bod pobl yn dal i fod yn bryderus ynglŷn â’r cyfleuster yma ac rydw i eisiau tawelu eu meddyliau na fydden ni’n rhoi trwydded heb sicrhau bod modd i’r ymgeisydd fodloni’r safonau llym.

“Rydym wedi craffu’n fanwl ar y cais, a phan fo angen wedi gofyn am eglurhad a manylion pellach, er mwyn ein helpu i wneud ein penderfyniad.

“Drwy gydol yr ymgynghoriad yma fe fyddwn yn fodlon ystyried unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth newydd sy’n berthnasol i’n penderfyniad. Os byddwn yn penderfynu rhoi’r drwydded, byddwn yn monitro gweithrediadau’r cwmni’n ofalus i wneud yn siŵr ei fod yn parhau i fodloni’r amodau llym cyhyd ag y bydd yn gweithredu.”

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i CNC roi trwydded amgylcheddol i gwmni os oes modd iddo ddangos y gall weithredu oddi mewn i’r ddeddfwriaeth amgylcheddol.

Bydd y drwydded yn rheoleiddio’r modd y caiff allyriadau eu rheoli, yr arfer o drin a storio gwastraff, rheolaeth weithredol gyffredinol a pherygl tân. Ni fydd yn ymdrin â materion fel lleoliad y gwaith, allyriadau traffig, y nifer o lorïau a fydd yn teithio i/o’r safle na tharddiad y gwastraff.

Gellir cael copïau o asesiad CNC ac amodau’r drwydded ddrafft yn electronig ar y wefan. Maent hefyd ar gael i’w harchwilio yn Llyfrgell y Barri, Cyngor Tref y Barri neu swyddfeydd CNC ar Heol Casnewydd yn Llaneirwg.

Dylid anfon sylwadau i Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymgynghoriadau Gwasanaeth Trwyddedu, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, CF24 0TP neu drwy e-bost i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru