Gweithredu cymunedol yn clirio gwastraff o Wastadeddau Gwent

Yn ddiweddar, cymerodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ran mewn digwyddiad ‘clirio cymunedol’ deuddydd yn Heol Las ar Wastadeddau Gwent.

Yn ystod y clirio, cafodd 980 cilogram o wastraff ei gymryd o'r safle. Roedd y math o wastraff a welwyd ar y gwastadeddau’n cynnwys gwastraff cartrefi a busnesau, asbestos, gwastraff yn sgil tyfu canabis, ac anifeiliaid marw.

Mae Heol Las ar Wastadeddau Gwent yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac mae’n un o’r lleoedd gwaethaf yng Nghymru am dipio anghyfreithlon, gyda mwy na 40 o ddigwyddiadau wedi’u cofnodi er mis Ebrill 2018.

Er mwyn taclo hyn, mae prosiect o’r enw Troi Llanast yn Llwyni wedi’i roi ar waith gan bartneriaeth o’r enw Partneriaeth Tirwedd Lefelau Byw. Bydd yn arwain at fwy o orfodaeth o fewn yr ardal, ynghyd â defnyddio camerâu cudd ac amlwg a chodi arwyddion ‘dim tipio anghyfreithlon’.

A hwythau ar garreg drws Casnewydd a Chaerdydd, mae’r gwastadeddau’n ‘ysgyfaint gwyrdd’ i ddinasoedd, gan gyfrannu at amddiffyn rhag llifogydd a rheoli llygredd aer. Gall gwastraff a ollyngir mewn ffosydd draenio achosi perygl llifogydd a pherygl llygredd gan effeithio ar lygod pengrwn y dŵr, dyfrgwn, adar hirgoes ac adar dŵr. Hefyd, gall y gwastraff a ollyngir yn anghyfreithlon fod yn beryglus i ddefnyddwyr ffyrdd trwy beri rhwystr ar y ffordd ac achosi pynjars.

Cafodd y gwaith clirio’i wneud gan aelodau Cyngor Cymunedol Gwynllŵg, Taclo Tipio Cymru, RSPB Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus, Balchder yng Nghasnewydd gan Gyngor Sir Casnewydd ac aelodau’r gymuned leol.

Meddai Jayne Carter – Rheolwr Prosiect Troi Llanast yn Llwyni:

“Pleser yw cefnogi gwaith o’r fath, gan wneud yn siŵr fod yr amgylchedd naturiol yn cael ei warchod a’i wella er budd cymunedau lleol a bywyd gwyllt.

“Bu’r gwaith clirio’n llwyddiant ysgubol o ran gwneud yr ardal hanesyddol a hardd hon yn fwy atyniadol, er mwyn galluogi’r gymuned i ailgysylltu â’r adnodd naturiol bendigedig sydd ar garreg eu drws.

“Ein nod yw cael ardal lanach, heb unrhyw dipio anghyfreithlon, yn y tymor hir, a hynny trwy gyfrwng addysg, ymwybyddiaeth a gorfodaeth.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru