Cynnal a chadw fflodiardau’r Bala

Bala flood gates at the River Dee

Mae fflodiardau pwysig yn Y Bala, sy’n rheoli llif Afon Dyfrdwy ac yn lleihau perygl llifogydd i filoedd o gartrefi i lawr yr afon, yn cael eu cynnal a’u cadw gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Yr wythnos hon, bydd craen mawr yn dechrau symud dwy o’r fflodiardau oddi yno. Yna, byddant yn cael eu symud oddi ar y safle fel y gellir eu trwsio, cyn eu hailosod ym mis Awst.

Yn niffyg y fflodiardau hyn, bydd estyll atal yn cael eu defnyddio, gan alluogi’r ddwy giât arall i weithio. Cafodd y rheini eu hailwampio’n llwyddiannus y llynedd.

Mae’r gwaith yn angenrheidiol er mwyn parhau i warchod yr ardal rhag llifogydd, ac er mwyn galluogi staff CNC i reoli lefelau dŵr Afon Dyfrdwy yn llwyddiannus, er budd pobl a bywyd gwyllt.

Cafodd y giatiau gwreiddiol eu gosod yn y 1950au, a bellach mae ôl traul arnynt.

Meddai Andy Brown, Rheolwr y Prosiect yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n bwysig inni allu rheoli lefelau dŵr Afon Dyfrdwy fel y gallwn amddiffyn cartrefi rhag llifogydd, gan sicrhau bod lefelau’r afon yn ddigon uchel i gynnal pysgodfeydd a bywyd gwyllt.

“Trwy drin y giatiau fesul tipyn, rydym wedi gallu parhau i weithredu’r system yn effeithiol heb effeithio ar bobl na’r amgylchedd.

“Pan fyddwn yn ailosod y giatiau ym mis Awst, bydd gennym system newydd a all barhau i ddiwallu anghenion yr ardal am flynyddoedd i ddod.”

Bydd y gwaith yn costio £480,000 i gyd, ac mae wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru