O wanwyn i haf yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich

Sawl un ohonoch chi sydd wedi ymweld â thraeth Oxwich, gyda’r plant, neu i fynd â’r ci am dro, neu gyda theulu neu ffrindiau….nawr sawl un ohonoch sydd wedi ymweld â thraeth Oxwich oedd yn gwybod ei fod yn Warchodfa Natur Genedlaethol (GNG)?

Mae’n siŵr bod nifer ohonoch chi, fel y gwnes i pan ddechreuais weithio yma bymtheg mlynedd yn ôl, wedi dysgu rhywbeth newydd.

Beth yw Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG)?  

Mae cannoedd o bobl wedi ymweld â’r warchodfa dros y blynyddoedd ac wedi gofyn y cwestiwn hwn.

Cwestiwn poblogaidd arall yw ‘Faint o’r gloch mae’r dafarn yn agor?’ (Gofynnir hyn gan amlaf gan athrawon, neu grŵp o gerddwyr ar ôl bod yn crwydro trwy’r dydd) 

Mae GNG yn ardaloedd o bwysigrwydd cenedlaethol, ac mewn sawl achos fe’u rheolir gan awdurdodau statudol (fel Cyfoeth Naturiol Cymru)

Maent ymysg yr enghreifftiau gorau o gynefin penodol a rhaid eu rheoli’n briodol er mwyn cadw eu statws arbennig. Mae gennym dudalen ar y wefan er mwyn i chi gael mwy o wybodaeth am GNG.

Fodd bynnag, credaf eu bod yn llawer mwy na hyn, oherwydd credaf mai’r mannau hyn yw rhai o leoedd mwyaf syfrdanol, pleserus a heddychlon Cymru.

Mae gan y mannau hyn bwysigrwydd hanesyddol ac maent yn rhan o gefn gwlad eiconig Cymru. Maent yn dda i’ch enaid, ac mae’n fraint gennym eu rheoli ar eich cyfer.

Beth sydd mor arbennig am Oxwich? Oxwich map

Mae GNG Oxwich yn ardal fach gyda thirwedd amrywiol gan gynnwys traethau, twyni tywod, dŵr agored a choetir, a llawer mwy! Mae hefyd yn gartref i rywogaethau prin o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys crwynllys Cymreig a’r wenynen durio gynnar. 

Mae’r warchodfa’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig. Fe’i lleolir ychydig y tu allan i Abertawe o fewn Ardal o Harddwch  Naturiol Eithriadol cyntaf Prydain.

Gan ein bod yn derbyn dros 100,000 o ymwelwyr y flwyddyn, rydym yn gweithio’n galed i glirio llwybrau, torri planhigion, trwsio ffensys a monitro rhywogaethau

Rydym hefyd yn gweithio gyda grwpiau lleol a sefydliadau eraill i sicrhau bod adnoddau naturiol y warchodfa yn cael gofal da er mwyn creu amgylchedd sy’n fwy iach ac yn fwy gwydn.Oxwich

Mae Oxwich wedi croesawu miloedd o ddisgyblion dros y blynyddoedd, o blant ifanc y blynyddoedd cynnar i raddedigion prifysgol. Yn aml, maent yn ymweld â’n safleoedd er mwyn dysgu am yr amrywiaeth o gynefinoedd, adnabod rhywogaethau ac i ddeall pam fod amddiffyn natur yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. 

Mae’n bwysig fod gennym gydbwysedd rhwng gofalu am ardaloedd gwarchodedig tra’n gwneud yn siŵr eu bod ar gael i bobl allu eu mwynhau.

Mae’n hyfryd cael gweld y gwanwyn yn trawsnewid i’r haf ym mis Gorffennaf

Daw’r adar dŵr gyda’u cywion tra gwelir gloÿnnod byw, fel y glesyn bach a’r gwibiwr llwyd, yn dawnsio wrth y twyni tywod neu yn y coed a’r blodau.

Mae’r planhigion yn gweithredu fel ‘bwydwyr’ pwysig sy’n dibynnu ar beillio gan y gwenyn a’r gloÿnnod byw, tra mae’r coetir yn llawn o weirloynod brych.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’r twyni’n fôr o borffor oherwydd gwahanol rywogaethau tegeirian, ac mae eu harlliwiau pinc a phorffor dwfn yn rhoi gwrid i’r twyni wrth i chi gerdded trwy’r warchodfa.

Mae’n debyg y byddwch yn ein gweld yn clirio rhedyn yn y warchodfa ym mis Gorffennaf; rydym yn ei dorri bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod y planhigion yn blodeuo.

Mae nifer o anifeiliaid yn nythu ac yn cael anifeiliaid bach yn ystod y gwanwyn a’r haf, rydym yn helpu i amddiffyn yr anifeiliaid trwy drefnu ein gwaith o amgylch yr anifeiliaid sy’n byw yno.

Yr unig broblem yw na allwn wastad weld y creaduriaid mwyaf ‘swil’. Felly rydym wedi cuddio camerâu yn yr isdyfiant er mwyn gweld lle maent yn byw ac i ddeall eu symudiadau.

Bydd hyn yn ein helpu i amddiffyn yr amrywiaeth o fywyd gwyllt unigryw sydd yn ein gwarchodfeydd. 

Ymwelwch â gwarchodfa natur genedlaethol! 

Cyn cloi, hoffwn eich gwahodd I ymweld â’n gwarchodfeydd natur yr haf hwn er mwyn i chi brofi eu rhyfeddod â’ch llygaid eich hunain.

Mae Oxwich yn lle gwych i fynd am dro yn ystod yr haf – cewch wybod mwy ar ein tudalen deg uchaf llwybrau cerdded yr haf.

Pe bai chi’n ein gweld ni ar y safle dewch i siarad gyda ni, byddwn yn hapus i sôn wrthoch chi am y math o waith rydym yn ei wneud i edrych ar ôl y lleoedd arbennig hyn.

Gofynnwn i’r holl ymwelwyr fod yn ystyriol pan fyddant yn ymweld oherwydd rydym wedi cael ychydig o achosion yn ddiweddar lle mae pobl wedi dechrau tanau, wedi cynnau tân gwyllt ac wedi gadael sbwriel are eu hôl.

Gall hyn oll fygwth y bywyd gwyllt yn y gwarchodfeydd.

Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf am GNG Oxwich a chael gwybod mwy am ein gwaith ar ein tudalen Facebook newydd. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am ymweld â Oxwich.

Diolch,

Nick

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru