I ffwrdd â ni…

Ydych chi’n ymwelydd aml â gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ynteu ai dyma eich tro cyntaf? Pryd ddychwelwch chi? Mae a wnelo’r blog hwn â chynlluniau Cyfoeth Naturiol Cymru i newid ein gwasanaethau ar-lein, a dymunwn gynnwys ein cwsmeriaid o’r dechrau un.

Dylem rannu'r hyd rydym yn ei wneud pryd bynnag y gallwn. A chydweithwyr, a defnyddwyr, a'r byd. Rhannu cod, rhannu cynlluniau, rhannu syniadau, rhannu bwriau, rhannu methiannau. Po fwyaf o lugaid sydd ar wasanaeth, po gorau'r a. Gwelir camgymeriadau, tynnir dylw at ddewisiadau gwell, a chodir safonau

Egwyddor Cynllunio rhif 10 – Parwch i bethau ddigwydd: mae’n gwneud pethau’n well

Rydym yn newid ein gwasanaethau ar-lein, a bydd y blog hwn yn rhoi i chi’r diweddaraf am ein cynlluniau a’n cynnydd. Byddwn yn gofyn am eich barn ac yn profi ein syniadau.

Mae gennym flwyddyn fawr ar y gweill, gan wella ein safle presennol a gosod y sylfeini ar gyfer ein gwasanaethau digidol yn y tymor hwy. Dymunwn i’n gwasanaethau digidol weithio’n wirioneddol ar gyfer ein cwsmeriaid, a gosodwyd rhai enghreifftiau ardderchog eisoes gan Egwyddorion Cynllunio Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth.

Yn y tymor byr, yr hanfodion sy’n bwysig: a byddwn yn canolbwyntio llawer ar wella ein gwefan bresennol. Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn edrych ar:

Gwella’r llywio
Rydym am wella llywio ein gwefan. Neilltuwn drafodaeth arall at bwnc llywio effeithiol ymhen ychydig. Gwelwn hyn yn un o’r elfennau pwysicaf y gallwn eu gwella. Arhoswch gyda ni: rhagor yn y man.

Symleiddio’r cynllun
Bydd llwyr newid ein llywio hefyd yn effeithio ar gynllun y safle. Cynllun syml + llywio effeithiol = man dechrau da. Dymunwn gynllun tudalen hafan sy’n ei gwneud yn haws o lawer i’n cwsmeriaid ganfod yr hyn y maen nhw’n chwilio amdano: felly daliwch eich gafael, a chynigiwn rhai syniadau.

Gwneud y gorau o’r cymdeithasol
Mae ein sianelau cyfryngau cymdeithasol eisoes wedi’u hen sefydlu, ond byddwn yn chwilio am oleuni gennych wrth inni barhau i gynyddu ein rhwydweithiau cymdeithasol. Gallwch ddisgwyl i’n cynllun gwefan newidiedig wneud y mwyaf o’n cynnwys cymdeithasol.

new website design

Byddwn yn newid tudalen hafan ein gwefan yn fuan…

/ Sŵn drwm /
Bydd yr holl waith hwn yn gosod sylfeini ein gwasanaethau digidol tymor-hwy, a fydd yn cynnwys llwyr ailysgrifennu cynnwys ein gwefan, a gwefan newydd sbon fis Ebrill nesaf.

Yn y cyfamser, diolch am alw heibio: a chroeso i chi glustnodi’r blog ac ymuno. Bydd y neges nesaf ynglŷn â’n gwaith presennol ynghylch llywio a chynllunio’r wefan: byddai’n dda gennym wybod eich barn. Hwyl fawr hyd hynny.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru