Cyfle am swydd newydd fel syrfëwr arbenigol! Tybed ai chi yw’r un i ni?

Rydym yn recriwtio! A oes gennych brofiad o gynorthwyo i reoli tir y sector preifat neu’r sector cyhoeddus, ac a ydych yn chwilio am her newydd? Rydym yn chwilio am ddau Syrfëwr Arbenigol i ymuno efo #TîmCyfoeth yn ein swyddfeydd yn Resolfen a Threfynwy.

Beth yw’r swydd?

Dyma rôl gyffrous lle bydd angen rheoli portffolio gwledig mawr ac amrywiol yn cynnwys coedwigoedd, safleoedd gwarchodedig, tir amaethyddol ac asedau adnoddau dŵr.

Byddwch yn gweithio fel syrfëwr gwledig arbenigol ar gyfer eich ardal, gan weithio gyda’r tîm i gynllunio, blaenoriaethu a threfnu adnoddau er mwyn sicrhau y caiff ystad CNC ei rheoli’n effeithiol a bod y gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â’n hamcanion.

Gan weithio’n agos gyda nifer o dimau, byddwch yn gyfrifol am helpu i reoli risgiau ariannol, cyfreithiol a gweithredol sylweddol, ynghyd â risgiau sylweddol i’n henw da, a allai ddeillio o reoli ein tir a’n hasedau ac fel rhan o’n cytundebau gyda thrydydd partïon.

Cyfarfod ag ambell aelod o’r tîm

Yma, mae Iwan Mullin a William Patterson, dau o’n syrfewyr yn nhîm Canolbarth Cymru, yn dweud wrthym beth yw eu hoff rannau o’r gwaith a pha gyngor y bydden nhw’n ei roi i bwy bynnag sy’n ystyried ymgeisio:

Iwan Mullin, Syrfëwr Arbenigol.

“Mae CNC yn sefydliad gwych i weithio iddo ac rydw i’n cael blas mawr ar yr amrywiaeth sy’n rhan o’m rôl, oherwydd rydw i’n cael cyfle i weithio fel Landlord yn ogystal â Thenant ar amrywiaeth o faterion.

Mae’r rhain yn cynnwys delio â’n hasedau rheoli llifogydd, ein daliadau tir amaethyddol, ein mwyngloddiau metel hanesyddol a’n hasedau coedwigoedd, yn ogystal â llunio cytundebau rheoli o dan adran 16 Deddf yr Amgylchedd ar gyfer gwarchod/adfer rhywogaethau a nodweddion pwysig.

Rydw i’n cael boddhad o wybod bod y gwaith a wnaf yn cyfrannu at ddiogelu a chyfoethogi tirwedd wledig Cymru.

Adeiladu ar berthnasoedd da gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid – dyna un gair o gyngor y buaswn i’n ei roi i bwy bynnag sy’n ystyried ymgeisio. Oherwydd mae cymaint o’r gwaith yn golygu gweithio ar y cyd.”

William Patterson, Uwch Syrfëwr Arbenigol

“Fe wnes i gwblhau fy Asesiad o Gymhwysedd Proffesiynol (APC) yn CNC a symud i’r rôl Uwch Syrfëwr Arbenigol yn 2019. Prif atyniad rôl o’r fath yw amrywiaeth eang y gwaith. Mae CNC yn rheoli ystad wledig enfawr a hefyd mae’n ymwneud â gwaith a chytundebau ar dir trydydd partïon. O fewn un diwrnod, efallai y byddaf yn cynghori cydweithwyr rheoli tir ynghylch yr ystad goedwig, yn gweithio gyda chydweithwyr cadwraeth i sicrhau cytundeb gyda thrydydd parti fel y gellir rheoli SoDdGA yn effeithiol, ac yn chwilio am gytundeb prydles newydd ar gyfer ased adnoddau dŵr.

Y cyngor y buaswn i’n ei roi i bwy bynnag sy’n ystyried ymgeisio yw y dylen nhw wneud rhywfaint o waith ymchwil neu siarad ag aelod o’r Tîm Syrfeo am CNC a’i waith syrfeo gwledig. Mae’r gwaith yn amrywiol ac mae’n cynnig potensial gwych o ran datblygiad personol. Mae yna brofiad eithriadol o eang yn y timau syrfeo, gyda digonedd o bobl a all gynorthwyo syrfewyr cymwysedig i ddatblygu eu profiad a helpu’r rhai sy’n dymuno sefyll Asesiad o Gymhwysedd Proffesiynol er mwyn iddyn nhw allu meithrin y sgiliau angenrheidiol i gymhwyso’n llwyddiannus.”

Sut alla’ i wneud cais?

Gwneud cais am un o’r rolau yn ein swyddfeydd yn Nhrefynwy neu Resolfen

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru