Lleoliadau di-dâl

Profiad gwaith i fyfyrwyr

Os ydych yn fyfyriwr 14 oed neu'n hŷn, gallwch ymgeisio am leoliad er mwyn ennill profiad gwaith fel myfyriwr.

Gall ein lleoliadau profiad gwaith i fyfyrwyr amrywio o bum niwrnod i chwe wythnos. 

Ymchwil

Os ydych yn fyfyriwr israddedig yn eich blwyddyn olaf, myfyriwr ôl-raddedig, neu os ydych wedi graddio o sefydliad addysg uwch neu bellach yn y DU o fewn y 18 mis diwethaf, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am leoliad ymchwil.

Bydd lleoliad ymchwil yn eich galluogi i gwblhau darn diffiniedig o ymchwil sy'n bodloni ein hanghenion tystiolaeth.

Gallai gael ei gwblhau fel rhan o'ch astudiaethau, neu er mwyn datblygu ymchwil, sgiliau ymarferol a phrofiad.

Gall lleoliadau ymchwil amrywio o bum diwrnod i 12 mis.

Gwaith

Os ydych yn 16 neu'n hŷn ac yn ddi-waith neu'n hyfforddi, gallai lleoliad gwaith eich helpu i ennill profiad er mwyn cynyddu eich cyflogadwyedd.

Mae ein lleoliadau gwaith yn para rhwng pum diwrnod a chwe wythnos.

Gwirfoddoli

Mae lleoliadau gwirfoddoli yn cynnig cyfle i unigolion weithio gyda ni i gyflawni ein nodau.

Mae lleoliadau gwirfoddoli am o leiaf chwe wythnos ac adolygir cytundebau hirdymor yn flynyddol.

Grwpiau

Er nad yw ein lleoliadau yn agored i grwpiau ieuenctid neu ysgol, gallwch gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut y gall darparwyr addysg gymryd rhan yn ein gwaith.  

Nid ydym yn cynnig diwrnodau gwirfoddolwyr corfforaethol ar hyn o bryd. 

Gweler cyfleoedd ar gyfer lleoliadau di-dâl  

 

Lleoliadau â thâl

Prentisiaethau

Gallwch ennill cymhwyster cydnabyddedig a sgiliau hanfodol gydag un o'n prentisiaethau. Mae lleoliadau yn para hyd at 100 o wythnosau gydag amser astudio (diwrnodau neu flociau) ac maent yn agored i unigolion sy'n 16 oed ac yn hŷn.

Os ydych yn meddu ar gymhwyster ar yr un lefel neu uwch, ni fyddwch yn gymwys i ymgeisio.

Mae prentisiaethau yn cael eu talu ar Radd 1

Lleoliadau addysg uwch

Gallwch ennill sgiliau ymarferol a phrofiad yn ystod neu'n union ar ôl cwblhau eich cwrs addysg uwch neu bellach. Mae lleoliadau yn agored i unigolion sy'n 18 oed ac yn hŷn, hyd at 18 mis ar ôl graddio o gwrs israddedig neu ôl-raddedig. Mae lleoliadau yn para hyd at 100 wythnos.

Mae lleoliadau addysg uwch yn cael eu talu ar Radd 2 

Gweler lleoliadau â thâl gwag

 

Buddion lleoliad

Bydd cymryd rhan mewn cyfle lleoliad yn eich galluogi i hyrwyddo’r rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol ac ecosystemau ynghyd â’u buddion a gwerth.

Bydd rheolwr lleoliad yn cael ei neilltuo ar eich cyfer a fydd yn goruchwylio trefniant eich rhaglen waith. Bydd hefyd yn cynnal asesiadau risg i ddiogelu eich iechyd a diogelwch.

Byddwch yn derbyn cyfnod sefydlu a hyfforddiant, a chymorth parhaus.

Pan fydd eich lleoliad â thâl wedi dod i ben, gallwch ofyn am eirda gennym. Gallwch atodi unrhyw eirda ffeithiol yr ydym yn ei roi i chi gyda'ch cynllun datblygu perfformiad gorffenedig.

Ar gyfer lleoliadau di-dâl, ni fyddwn yn darparu geirda ond gellir defnyddio eich rhaglen waith orffenedig i ddangos eich cyflawniadau.