Ymgynghorydd Arbenigol Arweiniol Gweithrediadau Coedwig

Dyddiad Cau: 17 Ebrill 2023 | Cyflog: £41,150 - £46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos - croesewir trafodaethau yn ystod y cyfweliad

Rhifau y swyddi: 203492

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

I helpu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gyflawni’r safonau uchaf o reoli coedwigoedd cynaliadwy fel sy’n gweddu i’r coedwigoedd gwladwriaethol ardystiedig hiraf yn y byd a sefydliad a chenedl sy’n anelu at fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR). Bydd deiliad y swydd yn gwneud hyn drwy arwain ar weithrediadau Cynaeafu Pren a/neu Reoli Coedwigoedd ar gyfer sut rydym yn rheoli’r tir yn ein gofal drwy reoli’r gwaith o baratoi polisïau, rhaglenni, cynlluniau, strategaethau a chanllawiau CNC. Bydd y rhain yn trosi polisi Llywodraeth Cymru a’r DU, gofynion Safon Sicrwydd Coetir y DU (UKWAS) a safonau’r diwydiant yn ddulliau ymarferol o ddarparu. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu, Masnachol a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr y sector.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a rheoli materion penodol a chymhleth sy’n gofyn am ddatblygu polisïau, strategaethau, cynlluniau a rhaglenni CNC.
 • Cadw perchnogaeth a throsolwg o faes polisi swyddogaethol gweithrediadau coedwigoedd i sicrhau cywirdeb dulliau CNC mewn perthynas â gofynion UKWAS a safonau rheoleiddio a diwydiant.
 • Comisiynu a chyflawni gweithdrefnau monitro ac archwiliadau.
 • Cynghori a diffinio bylchau gwybodaeth a chymhwysedd, comisiynu adnoddau, hyfforddiant a rhaglenni i lenwi’r bylchau; rheoli prosiectau, yn unol â’r rhaglen y cytunwyd arni.
 • Cynnal gwybodaeth ymarferol fanwl o’r sector coedwigaeth, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a’r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Arwain neu gyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynir trwy’r Bwrdd Busnes Stiwardiaeth Tir, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl yr angen.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi amcanion personol cytûn.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am: ysgogwyr polisi a deddfwriaeth Cymru a’r DU sy’n ymwneud â choedwigaeth a’r materion a’r cyfleoedd ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy mewn coedwigaeth gyhoeddus yn y DU.
 2. Gwybodaeth a phrofiad o weithrediadau cynaeafu coed a/neu reoli coedwigoedd yn gynaliadwy.
 3. Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r ystod o bartneriaid a rhanddeiliaid sy’n ymwneud â’r sector coedwigaeth a rheoli tir cynaliadwy mewn coedwigaeth gyhoeddus yn y DU a sut i gymhwyso hyn yng Nghymru.
 4. Profiad o’r canlynol: dealltwriaeth drwyadl o’r sector coedwigaeth a’r amrediad cymhleth o sbardunau a rhwystrau i gyflawni’r rôl.
 5. Profiad o amgylchedd rheoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad a/neu gymwysterau Rheoli Prosiectau.
 6. Bydd gennych aelodaeth Broffesiynol neu byddwch yn gweithio tuag at aelodaeth broffesiynol o Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig neu gorff proffesiynol perthnasol arall.
 7. Cynrychioli'r sefydliad mewn materion proffil uchel a chynhennus yn yr arena gyhoeddus.
 8. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gefnogi pob Penaeth Busnes y Gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol uwch yn y pwnc perthnasol.
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol yn seiliedig ar ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol. Yn gallu dangos lefel uchel o wybodaeth, a hygrededd personol a phroffesiynol, er enghraifft, yn gallu gweithredu fel tyst arbenigol mewn ymholiad cyhoeddus.
 • Yn gallu dangos sgiliau mentora, rhannu gwybodaeth a goruchwylio da ynghyd â'r gallu i osod cyfeiriad strategol ar gyfer ei hun, ei faes ac eraill.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn gallu dehongli cynlluniau cyflawni perthnasol a deall eu cyd-destun ym mholisi a strategaeth genedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Yn gallu dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth, a all fod o natur dechnegol, gan dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau, gyda'r angen am rywfaint o grebwyll neu greadigrwydd er mwyn newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion; dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru; yr ystod o opsiynau sydd ar gael; a'u goblygiadau posib ar gyfer y busnes.
 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau sy’n gysylltiedig â materion penodol a chymhleth sy’n aml yn heriol, a fydd fel arfer yn golygu risg uchel i enw da.
 • Gwerthfawrogi y gellir gwneud penderfyniadau (a allai ymwneud â pholisi cenedlaethol), gan arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ym maes gwaith deiliad y swydd.
 • Dangos gwerthfawrogiad o ganlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a'r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â'i randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati. 

Effaith

 • Dangos ymwybyddiaeth o sut y gall ei benderfyniadau gwmpasu ystod eang o faterion ac efallai na fydd y canlyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Gwerthfawrogi y gall effaith penderfyniadau a wneir gan ddeiliad y swydd fod yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig, ac o safbwynt allanol gall fod ar lefel genedlaethol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gysylltiadau sylweddol â rhanddeiliaid allanol a gellir disgwyl iddo gynrychioli'r sefydliad yn allanol, gan gyfleu gwybodaeth arbenigol.
 • Y gallu i ryngweithio a meithrin cydberthnasau gwaith da gydag uwch arweinwyr yn fewnol ac yn allanol, ar lefel genedlaethol a'r DU.
 • Y gallu i drafod materion polisi, a allai fod yn dechnegol iawn, arbenigol neu'n fanwl eu natur, gydag eraill, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol i'r gynulleidfa.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar; ac arwain prosiectau allweddol sydd â chryn dipyn o gymhlethdod, sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dylanwadu gwych.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor ar faterion technegol neu arbenigol cymhleth, yn cynnwys newidiadau deddfwriaethol a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau.
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn eu cylch neu'n eu defnyddio ac a fyddai'n cael effaith andwyol pe baent yn anghywir neu’n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy yn gyffredinol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau ar gyfer y cais 17 Ebrill 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Sally Tansey ar Sally.Tansey@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf