Rheolwr Prosiect Datblygu Sefydliadol

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150 - £46,147 (Gradd 7)Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 203449

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am arbenigwr datblygu sefydliadol i weithio ar brosiectau yn y Rhaglen Trawsnewid Pobl. Mae'r rôl hon yn y Tîm Datblygu Sefydliadol.

Byddwch yn darparu arbenigedd ar gyfer ystod o brosiectau Datblygu Sefydliadol i ddatblygu ein diwylliant sefydliadol a datblygiad personol a phroffesiynol pobl ar draws CNC yn unol â'n gwerthoedd. Bydd y prosiectau hyn yn rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Pobl ac yn cysylltu â chynllun y gweithlu, y cynllun ymgysylltu â staff a'r cynllun arwain a datblygu.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cyflawni prosiectau yn effeithiol a glynu at broses Rheoli Prosiectau CNC.
 • Blaenoriaethu a neilltuo amser er mwyn rheoli gwaith gwella busnes.
 • Datblygu polisi/gweithdrefnau sefydliadol sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth Pobl.
 • Dadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan nodi pwyntiau allweddol a chyfleu hyn i bobl ar bob lefel, nad ydynt efallai yn deall natur dechnegol/arbenigol y wybodaeth yn hollol. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i greu dangosfyrddau a’r broses a fydd yn sicrhau bod data’r dangosfyrddau yn gywir/yn cael ei ddefnyddio’n briodol i wneud penderfyniadau.
 • Rheoli prosiectau mawr. Gall fod penderfyniadau sy'n arwain at newidiadau yn y weithdrefn/arfer sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu lle bydd canlyniad gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad. 
 • Cynhyrchu dogfennau, adroddiadau, dangosfyrddau cymhleth, ynghyd â mathau eraill o ddeunydd.
 • Mae’n bosib y bydd angen dod o hyd i ddata a chynnwys o leoliadau neu ffynonellau lluosog, gan olygu gwneud ymchwil allanol ac arfer barn broffesiynol ynghylch sut y dylid dehongli ymchwil o’r fath. Mae effaith dogfennaeth o'r fath yn debygol o fod yn fwy hirdymor yn gyffredinol.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a fydd â lefel uchel o gymhlethdod sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a pherswadio da. Gall hyn hefyd gynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth. Bydd gofyniad i feithrin a chynnal perthnasoedd a rhwydweithiau da.
 • Sgiliau mentora i sicrhau bod gwaith gwella/gwaith prosiectau yn cael ei ymgorffori fel arfer gorau.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymhwyster CIPD neu gyfwerth gyda phrofiad sylweddol neu weithio fel ymarferydd Dysgu a Datblygu neu reolwr gyda hanes o ddatblygu talent.
 2. Cymhwyster cydnabyddedig mewn Rheoli Prosiectau (e.e. Prince 2) a phrofiad o reoli prosiectau.
 3. Profiad ymarferol o gyflawni prosiectau Datblygu Sefydliadol fel datblygu talent, cynllunio olyniaeth, fframweithiau cymhwysedd, llwybrau gyrfa.
 4. Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o reoli buddion a risgiau corfforaethol a’r rhai sy’n ymwneud â phrosiectau.
 5. Y gallu i ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau a dogfennau eraill sy'n addas ar gyfer Bwrdd, arbenigwyr a staff CNC. Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 6. Sgiliau cydweithio a thrafod datblygedig.
 7. Y gallu i reoli matrics a chyfrannu at neu arwain gwaith gyda phobl sydd ag ystod o arbenigeddau a sgiliau technegol.
 8. Sgiliau trefnu rhagorol.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, h.y. y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu yn seiliedig ar y cymwyseddau canlynol, wrth lunio rhestr fer ac yn ystod y cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi eich ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Yn bennaf, cyflogir deiliaid y swyddi am eu lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd allu meddwl yn strategol.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau mentora da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel, na fyddant o bosib yn gyfarwydd â natur dechnegol/arbenigol y wybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn oddi wrth reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi CNC, gan ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliaid y swyddi ynghlwm wrth y gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac efallai y byddant yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth.
 • Gall y gwaith olygu rheoli prosiectau mawr neu raglenni gwaith llai, a llai cymhleth. Efallai y caiff penderfyniadau eu gwneud sy'n arwain at newidiadau i weithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu bydd canlyniad cymryd penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag ystod eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad arbenigol/technegol deiliad y swydd, a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar unigolion eraill. Bydd deiliad y swydd fel arfer yn gweithio ar draws y sefydliad wrth gynllunio a/neu reoli nifer o wasanaethau a/neu ddarparu arbenigedd technegol/arbenigol manwl.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor yn fewnol neu'n allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo da. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth (gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen cyrchu data a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 31 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Victoria Watson at Victoria.watson@naturalresourceswales.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf