Rheolwr Darpariaeth Ddigidol

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203412

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am reolwr darpariaeth ystwyth profiadol i ymuno â’n Tîm Gwasanaethau Digidol sy’n tyfu.

Fel prif Reolwr Darpariaeth ein tîm, byddwch yn ymuno â ni ar adeg gyffrous. Dyma gyfle i lywio ein dull o ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau ystwyth a helpu i gefnogi Cyfoeth Naturiol Cymru yn ein gwaith i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae dros filiwn o bobl yn cyrchu gwybodaeth a gwasanaethau ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys helpu busnesau i gydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol i ddiogelu amgylchedd Cymru a helpu deiliaid tai i ddeall eu risg o lifogydd a pharatoi ar eu cyfer. Mae hefyd yn blatfform pwysig ar gyfer cyrff cyhoeddus eraill ac yn cael ei ddefnyddio gan y llunwyr polisïau i gael gafael ar y dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i’w helpu i wneud penderfyniadau. A llawer mwy o bethau eraill!

Gan weithio mewn tîm amlddisgyblaethol, eich gorchwyl chi fydd mynd ati i ddefnyddio dull o gynllunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr i adeiladu, profi a chefnogi gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru a’i phlatfformau mewnrwyd yn barhaus. Eich rôl fydd helpu i greu'r amgylchedd cywir ar gyfer eich timau darpariaeth drwy gael gwared ar rwystrau a herio'r status quo, er mwyn galluogi'r tîm i lwyddo.

Gallwch ddysgu mwy am ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr i bobl Cymru yn ein Strategaeth Ddigidol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Darparu cynhyrchion a gwasanaethau digidol newydd a gwell gan ddefnyddio’r fethodoleg ystwyth a’r safonau priodol – a chan ddysgu ac ailadrodd yn gyson.
 • Darparu arbenigedd a chyngor arbenigol o safon uchel a gwrthrychol i eraill yn seiliedig ar wybodaeth fanwl a phrofiad o ddulliau darparu ystwyth ar gyfer gwasanaethau digidol.
 • Arwain y broses gynllunio ddeinamig gydweithredol ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau digidol (yn bennaf y wefan a’r fewnrwyd) - blaenoriaethu’r gwaith sydd angen ei wneud yn erbyn capasiti a gallu’r tîm.
 • Cychwyn seremonïau ystwyth cysylltiedig ag anghenion y tîm, gan gynnal sesiynau rheolaidd i asesu gwaith blaenorol a pharhau i wella gallu’r tîm a’r cynnyrch.
 • Rheoli prosiectau yn ôl yr angen i sicrhau bod yr holl gynhyrchion yn cael eu datblygu i ansawdd briodol, eu bod yn addas ar gyfer Cymru ac yn helpu i gefnogi a llywio’r sefydliad i alinio â’r Safonau Gwasanaeth Digidol.
 • Rhyngweithio â chydweithwyr ym mhob rhan o’r sefydliad, gan gydweithio ag eraill a chael gwared o rwystrau sy’n wynebu’r tîm darparu er mwyn iddynt allu darparu’r canlyniadau angenrheidiol yn effeithiol.
 • Darparu gwybodaeth dechnegol/arbenigol fanwl ar ddarpariaeth ystwyth a safonau digidol ym mhob rhan o CNC, y bydd eraill yn dibynnu arni ac sy’n cyfrannu at bolisi a strategaeth sefydliadol.
 • Hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol ac allanol, gan roi mewnbwn a chyngor arbenigol ar ddarpariaeth ddigidol a dehongli gwybodaeth gymhleth a chyfathrebu hyn yn llwyddiannus i eraill.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Hyrwyddo’r elfennau ystwyth a digidol, rhannu ymarfer gorau â CNC a chydweithwyr sector cyhoeddus Cymru drwy gymunedau o ymarferwyr.
 2. Profiad sylweddol o ddarpariaeth Ystwyth, neu gynhyrchion cymhleth neu aml ddigidol, a gafwyd drwy weithio mewn nifer o wahanol sefydliadau neu mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn un sefydliad.
 3. Gallu egluro cysyniadau technegol cymhleth mewn iaith syml a dealladwy.
 4. Cynllunio a rheoli cynhyrchion a gwasanaethau digidol mewn amgylchedd ystwyth, gan sicrhau bod prosiectau yn cadw o fewn eu cyllideb.
 5. Profiad o ddarparu hyfforddiant ar weithio ystwyth
 6. Profiad o amrediad o offer darparu (e.e. Trello, Jira, ac ati) ac offer gweithio o bell (Slack, Google Hangouts, Zoom, ac ati). Rheoli a blaenoriaethu nifer o gynhyrchion/Gwasanaethau ar yr un pryd.
 7. Profiad o ganfod a lliniaru risgiau.
 8. Sgiliau rhyngbersonol cryf, gan gynnwys profiad o sefydlu a chynnal rhwydweithiau cadarn ar draws timau.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 - yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 - siarad Cymraeg yn rhugl 

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

E-bostiwch y canlynol i: Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod swydd 203412

 • Eich CV
 • Llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais
  • heb fod yn fwy na dwy ochr A4
  • yn egluro pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd
  • yn rhoi tystiolaeth sy’n dangos pam ydych chi’n addas, yn seiliedig ar yr adrannau ‘Cyfrifoldebau’ a ‘Cymwysterau, profiad a gwybodaeth’ uchod.

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Heledd Evans ar Heledd.Evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf