Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Datblygu Rhaglenni, Llifogydd

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr - bydd angen i chi weithio fel rhan o batrwm sifft hyblyg i gwmpasu oriau gwasanaeth rhwng 8am a 6pm. Mae hefyd yn ofynnol gweithio ar benwythnosau pan fo angen er mwyn bodloni gofynion y busnes. Hefyd bydd angen i chi weithio ar rota amser penodol sy’n darparu gwasanaeth TGCh ‘y tu allan i oriau’ i lefel y cytunwyd arni.

Rhif swydd: 203404

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Gan weithio fel rhan o’r gwasanaeth Llifogydd - Rhybuddio a Hysbysu, darparu lefel uchel o arbenigedd technegol ym maes datblygu TGCh, darparu cod i safonau ar gyfer systemau mewnol ac allanol, ar y cyd ag aelodau tîm eraill a datblygwyr (partneriaid technegol) trydydd parti.

Byddwch yn cynorthwyo i bennu cyfeiriad ar gyfer y dyfodol i CNC a dull y Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol o ddatblygu rhaglenni mewnol mewn dull ystwyth yn unol â’n map ffordd technoleg treigl 18-mis.

Bydd y rôl yn gweithredu yn bennaf ar lefelau tactegol a gweithredol, gyda rhai elfennau strategol cysylltiedig â’r angen cyson i adolygu ac asesu anghenion datblygu gwasanaethau sy’n seiliedig ar gwmwl y Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol yn y dyfodol wrth gefnogi strategaeth ddigidol CNC.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a darparu datblygiadau rhaglenni fel sy’n ofynnol gan berchennog y rhaglen a’r cynnyrch, mewn modd sy’n lleihau costau cymorth, y methiannau ac amseroedd adfer a hynny gymaint ag sydd bosibl.
 • Gweithio ar draws y Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol a TGCh i gymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod y buddsoddiad mewn technoleg yn cael ei ddefnyddio’n llawn a bod dull CNC yn y dyfodol o ymdrin â chwsmeriaid a gwasanaethau digidol yn cael ei alluogi drwy integreiddio ein systemau.
 • Cydweithio â Phenseiri Datrysiadau yn y fanyleb cynllunio, dylunio a gofynion ar gyfer pob gweithgaredd sy'n gysylltiedig â'r we er mwyn sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu gwneud â meysydd gwaith eraill i osgoi / rhagweld risgiau posibl.
 • Arwain a rhoi cyngor ac arweiniad ar arferion gorau sy’n gysylltiedig â rheoli ffurfweddiadau a rhyddhau rheolaeth rhaglenni.
 • Cefnogi a datblygu trefniadau rheoli priodol sy’n ymwneud â datblygu TGCh newydd er mwyn sicrhau bod codio yn y dyfodol yn cefnogi anghenion y busnes a'r strategaeth ddigidol.
 • Cyfrannu at ddatblygu ac adolygu Model Gweithredu Targed y Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol a bod â chyfrifoldeb cyffredinol am ddatblygu'r map ffordd technegol treigl 18 mis, gan ystyried capasiti a rheoli costau, diogelwch a’r gwaith o ddarparu strategaeth ddigidol CNC.
 • Rheoli cyllideb ystad ddatblygu Azure
 • Cyfrifol am ddatrys yr holl ddigwyddiadau a phroblemau hynod dechnegol neu gymhleth sy'n tanategu gwasanaethau critigol o fewn oriau gweithio arferol a thu allan i oriau.
 • Sicrhau iechyd ac argaeledd gwasanaethau Azure Gwasanaeth Llifogydd Cenedlaethol CNC yn unol â threfn reoli TGCh gan weithio gyda'r tîm platfform.
 • Bod yn arweinydd y tîm cynnyrch wrth feithrin, datblygu a mentora sgiliau codio / datblygu mewnol newydd ac i’r dyfodol ar gyfer staff mewnol, prentisiaid a lleoliadau i raddedigion.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gradd neu gyfwerth mewn pwnc TGCh technegol a hanes o brofiad cydnabyddedig o weithio mewn tîm datblygu.
 2. Gallu i gyflwyno a rheoli prosiectau datblygu ystwyth y we.
 3. Profiad o weithio mewn amgylchedd Microsoft Azure ac Office 365.
 4. Gallu i ddatrys problemau a gwneud argymhellion ar gydnerthedd a chynaladwyedd datrysiadau.
 5. Profiad o weithio gyda Visual Studio ac Azure DevOps.
 6. Gwybodaeth o ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau Rest, HTML 5, CSS, C#, MVC, JavaScript, a Microsoft SQL.
 7. Dealltwriaeth o’r cynigion Azure diweddaraf yn cynnwys API Manager, Azure Functions, Azure LogicApps ac Azure Insights.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 - yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

E-bostiwch y canlynol i: Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddyfynnu’r cyfeirnod swydd 203404

 • Eich CV
 • Llythyr eglurhaol i gefnogi eich cais
  • heb fod yn fwy na dwy ochr A4
  • yn egluro pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd
  • yn rhoi tystiolaeth sy’n dangos pam ydych chi’n addas, yn seiliedig ar yr adrannau ‘Cyfrifoldebau’ a ‘Cymwysterau, profiad a gwybodaeth’ uchod.

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Ian Johns ar Ian.Johns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf