Cynghorydd Caffael

Dyddiad cau: 2 Hydref 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 (Gradd 5)Lleoliad: Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau drwy Gymru)     

Math o gontract: Bydd y swydd hon yn cael ei chynnig fel contract parhaol.. Mae gan y rôl ei hun gyfyngiad amser hyd at 31 Mawrth 2025 ac ar yr adeg honno gallai eich rôl gael ei hymsetyn, ei gwneud yn barhaol, neu gallech gael eich adleoli i'n cronfa o gynghorwyr / rheolwyr prosiect arbennig neu eich adleoli i rôl addas arall.

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Rhif swydd: 203325

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Diben CNC yw rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yng Nghymru. Mae hyn yn golygu bod y gwaith a’r gefnogaeth a roddir gan Caffael CNC yn hynod o amrywiol a diddorol o ran natur. Drwy gydweddu â chategorïau strategol, mae’r tîm yn rhoi cymorth i Reolwyr Contractau ar draws amrediad o feysydd busnes, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Beirianneg Sifil, Gweithrediadau Coedwig, Rheoli Tir, TGCh, Fflyd, Cyfleusterau a llawer mwy.

Mae tîm Caffael CNC yn chwarae rôl hanfodol wrth gyflawni Amcanion Corfforaethol, Strategaeth Fasnachol a Chynlluniau Gwasanaeth CNC, gan roi arferion gorau ar waith ym maes caffael ar draws CNC, a hyrwyddo manteision proses gydymffurfiol a hyblyg sy’n rhoi gwerth am arian i’n rhanddeiliaid.

Mae’r adran yn dibynnu ar y ffaith y bydd swyddogion caffael proffesiynol cymwys a phrofiadol yn cyfrannu eu dealltwriaeth drylwyr o’r pwnc yn unol â’r holl ddeddfwriaeth gaffael berthnasol a’r holl bolisïau a’r gweithdrefnau y mae’n rhaid inni lynu atynt.

Bydd rôl y Cynghorydd Caffael yn rhoi cymorth penodedig i’n Rhaglen Tirweddau Dynodedig, a fydd yn archwilio’r posibilrwydd o Barc Cenedlaethol newydd yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â’r posibilrwydd o gefnogi cyflawniadau eraill CNC; byddwch hefyd yn helpu CNC i gyflawni ei fentrau a’i amcanion ehangach yn yr ymdrech i liniaru’r argyfwng hinsawdd a natur.

Dylech fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) hyd at lefel 5  o leiaf neu dylai fod gennych gymhwyster MCIPS llawn, a phrofiad sylweddol a pherthnasol o arwain gwaith caffael o fewn y sector cyhoeddus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi’r broses o gyflawni gwasanaeth caffael integredig a phroffesiynol i gefnogi’r gwaith o reoli categorïau (ac amcanion corfforaethol CNC), darparu cyngor i gleientiaid ar faterion caffael strategol a chyfrannu at ddatblygiad strategaeth gaffael CNC.
 • Sicrhau atebolrwydd o dan Ymrwymo ein Harian, gan sicrhau canlyniadau cadarn sy’n cydymffurfio ac yn rhoi gwerth am arian.
 • Dadansoddi amrediad o wybodaeth i nodi cyfleoedd i wella costau o fewn Cynlluniau Cyflawni a Chynlluniau Gwariant fesul Categori, gan gynnwys adolygu cytundebau contractiol.
 • Cyflawni canlyniadau a gwelliannau ym maes caffael (o ran cost, effeithlonrwydd, gwerth neu ansawdd) yn unol â thargedau cytunedig a dangosyddion perfformiad allweddol.
 • Adeiladu a chynnal perthnasoedd dylanwadol a chydweithredol gyda chwsmeriaid mewnol i sicrhau ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd, risgiau ac arferion gorau sy’n berthnasol i gaffael, gan ddylanwadu ar waith ein cwsmeriaid mewnol i ddarparu canlyniadau cadarnhaol.
 • Darparu cyngor ac arweiniad arbenigol er mwyn rheoli risg o ran masnach a chynaliadwyedd, i wella ffyrdd o weithio ac ysgogi effeithlonrwydd, gydag arbedion a gwerth cyffredinol yn dystiolaeth o hyn.
 • Darparu cymorth caffael mewn meysydd gweithgarwch rhagnodedig gan weithio gydag amrywiaeth o bobl o bob rhan o’r sefydliad.
 • Sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Cymru, Cyrff a Noddir, Asiantaethau, darparwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid eraill.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (Aelodaeth Lawn neu’n gweithio tuag at hynny.
 2. Profiad fel ymarferydd Caffael, o ran cymhwyso gwybodaeth a gofynion penodol y swydd.
 3. Profiad o ddylanwadu ar benderfyniadau caffael ar lefel prosiectau.
 4. Profiad o gynnal ac arwain ymarferion caffael, gan allu dangos llwyddiant o ran eu cyflawni.
 5. Profiad o gynnal trafodaethau gyda phartneriaid cyflenwi.
 6. Profiad trosglwyddadwy o ddefnyddio caffael i gyflawni amcanion busnes. Dealltwriaeth o gysyniadau, arferion a phrosesau a thechnegau llywodraethu ym maes caffael a’r gallu i gynnal hyn drwy ystod o ddiddordebau a thrwy ryngweithio â grwpiau cymheiriaid.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Amrediad o wybodaeth a sgiliau arbenigol/technegol a gafwyd drwy brofiad blaenorol.
 • Darparu cyngor proffesiynol/technegol/arbenigol i eraill ar eu maes pwnc.
 • Sgiliau cyfathrebu, llythrennedd, rhifedd a TG da, gyda'r gallu i drefnu a rheoli eu llwyth gwaith eu hunain.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Dadansoddi a dehongli data a gwybodaeth. Darparu arweiniad a chyngor i eraill a faterion technegol/arbenigol.
 • Cynhyrchu dogfennau o amrywiaeth o ffynonellau a allai ofyn am rywfaint o wreiddioldeb. Bydd gan y cynnwys elfen dechnegol neu arbenigol.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd yn cael ei arwain gan ganlyniadau disgwyliedig ond gallai deiliad y swydd benderfynu sut orau i'w cyflawni, o fewn paramedrau a ddiffiniwyd.
 • Darperir arweiniad gan eraill ond defnyddir rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol a/neu sgiliau arbenigol.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gydag amrywiaeth o ddatrysiadau, sy'n gofyn am ychydig o archwilio/dadansoddi cyn dod i gasgliad. Bydd ystod gyfyngedig o opsiynau gyda datrysiadau hysbys, a fydd angen mewnwelediad technegol/arbenigol i'r mater.
 • Yn hyblyg ac yn gallu rheoli llif gwaith. Gall gymryd cyfrifoldeb am reoli prosiectau bach, llai cymhleth.

Effaith

 • Bydd gan ddeiliad y swydd effaith gymedrol ar y busnes, yn ôl y cyngor arbenigol/technegol a roddir. Effaith tymor byr i ganolig ond bydd yn dibynnu ar y ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol benodol a'r graddau y mae'n cael effaith ar eraill. Bydd canlyniadau cymryd camau/penderfyniadau a allai fod yn anghywir yn gymedrol i uchel ac mae’n debygol y bydd angen mynd i'r afael â hwy er mwyn osgoi effaith tymor hwy.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Cyfathrebu ar draws ystod o swyddogaethau CNC ac, o bosib, â chysylltiadau allanol a thrydydd partïon.  Rhoi cyngor ac arweiniad i unigolion nad ydynt yn gyfarwydd â'r ddisgyblaeth dechnegol/arbenigol. Bydd hyn yn gofyn am y gallu i drosi a chyflwyno gwybodaeth dechnegol/arbenigol mewn ffordd y gall eraill ei deall.
 • Sgiliau datblygedig o ran datblygu a chynnal cydberthnasau/rhwydweithiau gwaith da, sy'n debygol o fod yn barhaus ac yn cynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi'u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 2 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Llinos Hughes ar Llinos.hughes@naturalresourceswales.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf