Dirprwy Bennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth

Dyddiad cau: 30 Medi 2022 | Lleoliad: Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau eraill ledled Cymru) | Cyflog: £58,611 - £63,522 (Gradd 10)

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 203295

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Fel aelod o Dîm Arwain craidd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), byddwch yn cyflawni rôl strategol allweddol, ochr yn ochr â'ch cyfrifoldebau swyddogaethol, wrth arwain trawsnewidiad CNC er mwyn gallu rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Darparu'r rôl arwain ar gyfer Cymru o ran datblygu tystiolaeth i yrru strategaeth i sicrhau ein bod yn sefydliad sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Arwain rhaglenni gwaith i integreiddio amcanion ac egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn polisïau, cynlluniau, strategaethau a phrosesau corfforaethol a swyddogaethol ar draws y busnes.

Byddwch yn dylanwadu ac yn cael effaith ar lefel uchel ar draws CNC, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac asiantaethau, yn ogystal â’r gymuned ymchwil. Byddwch yn arwain ar y dull strategol ar gyfer datblygu rhaglenni yn yr adran, gan ddefnyddio ystod eang o wybodaeth a thystiolaeth gymhleth gyda phwyslais ar feddwl trwy systemau i sicrhau bod gan CNC ymagwedd gyfannol at yr amgylchedd.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain fel rheolwr strategol sy’n gyrru'r newid diwylliant sydd ei angen i ymgorffori ein diben ar draws CNC, gan goladu’r dystiolaeth i danategu’r gwaith o gyflawni Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru ar draws CNC, gan sicrhau ein bod yn dehongli ac yn ymgorffori tystiolaeth ar draws ein holl swyddogaethau.
 • Arwain gwaith sganio'r gorwel ac arloesedd yn CNC. Sicrhau bod prosesau sicrhau ansawdd cadarn (gan gynnwys adolygiad gan gymheiriaid) yn cael eu sefydlu a’u darparu ar draws CNC wrth ddarparu trosolwg strategol ac arweiniad o ran blaenoriaethu tystiolaeth.
 • Arwain a rheoli’r Grŵp Tystiolaeth Integredig a'r gwaith o baratoi cynllun busnes y Bwrdd Busnes Tystiolaeth a chynllun busnes yr adran Gwybodaeth a Thystiolaeth.
 • Arwain y gwaith ymgysylltu ag UK Research International a phrifysgolion a chyrff ymchwil ehangach y DU i wella cysylltiadau CNC â’r gymuned ymchwil i sicrhau bod ein tystiolaeth yn gadarn ac yn edrych tua'r dyfodol.
 • Dylanwadu ar randdeiliaid allweddol, uwch-gydweithwyr allanol, gweinidogion, gwleidyddion a swyddogion ar lefel Cymru, y DU ac yn rhyngwladol, a chydweithio â nhw, i sicrhau bod CNC yn cyflawni ei ddyletswyddau a'i rolau  wrth ddatblygu’r dystiolaeth ar gyfer gweithrediadau ar draws CNC.
 • Arwain a rheoli prosiectau ar faterion cymhleth penodol megis darparu cyngor arbenigol, arweiniad, tystiolaeth, targedau/cynlluniau corfforaethol a sesiynau briffio technegol i staff ar bob lefel, gan gynnwys ymgymryd â gwaith sganio'r gorwel er mwyn sicrhau bod risgiau/materion a chyfleoedd y dyfodol yn cael eu nodi, a’u harneisio lle bo hynny'n briodol, a chymhwyso tystiolaeth ar lefel dechnegol iawn.
 • Ar y cyd ag arweinwyr polisi y gyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a’r gyfarwyddiaeth Gweithrediadau, sicrhau bod tystiolaeth dda o’n dulliau strategol, a’n hymyriadau, er mwyn eu gweithredu'n llwyddiannus wrth hyrwyddo dulliau rheoli addasol lle mae angen ymateb atblygol i’r dystiolaeth.
 • Llywio trosolwg a pherchnogaeth o'r gwaith ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r meysydd polisi sy’n ymwneud â thystiolaeth, gan ganolbwyntio ar y gwyddorau cymdeithasol.
 • Arwain ar dasgau rheoli ehangach, e.e. cyflwyno rhaglenni newid a threfniadau dirprwyo yn ôl y gofyn, ar ran y tîm arwain.
 • Cydweithio â’r Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth i ddatblygu a chyflwyno Cynllun Datblygu Personol ar draws y swyddogaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth.
 • Er yn amodol ar newid, disgwylir y bydd deiliad y swydd yn arwain ar y mwyafrif o feysydd y gwyddorau cymdeithasol, e.e. rhyngweithio â Natur a Ni, arweinydd dros dro CNC ar y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, ac ymgymryd â thasgau gweinyddol cysylltiedig ar lefel uchel. Er mai Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth fydd yn gyfrifol am y penderfyniadau terfynol, yr atebolrwydd a'r arweinyddiaeth gyffredinol, bydd gan ddeiliad y swydd annibyniaeth i wneud penderfyniadau yn y meysydd y mae'n eu harwain.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r blaenoriaethau, ysgogiadau a rhwystrau cymhleth a wynebir gan CNC, partneriaid, a rhanddeiliaid sy'n ymwneud â datblygu a darparu tystiolaeth ar gyfer arfarnu opsiynau a chanlyniadau.
 2. Gwybodaeth a dealltwriaeth o flaenoriaethau partneriaid yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector, a'r offer sydd ar gael i gefnogi cyfleoedd ar gyfer cydweithio a darparu buddion amgylcheddol i Gymru.
 3. Gwybodaeth am y canlynol: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy'n ymwneud ag adnoddau naturiol a llesiant, dulliau cyflawni integredig ac arfarnu amgylcheddol, ac ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd ym maes adnoddau naturiol a llesiant.
 4. Profiad o'r canlynol: ymchwil sy'n berthnasol i adnoddau naturiol a llesiant a'r ystod gymhleth o ysgogwyr a rhwystrau i ddangos tystiolaeth eu bod wedi eu cyflawni.
 5. Profiad o'r canlynol: gweithio o fewn amgylchedd o reoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 6. Profiad o'r canlynol: cynrychioli'r sefydliad o ran materion proffil uchel a chynhennus yn gyhoeddus.
 7. Profiad o'r canlynol: rhannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau ar draws sefydliad mawr.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau rheoli ac arwain proffesiynol a chysylltiedig. Hefyd, bydd ganddo wybodaeth fanwl am weithdrefnau a pholisïau sefydliadol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth eang a chyffredinol sylweddol yn y maes perthnasol. Gall hefyd fod yn arbenigwr technegol busnes cyfan, gyda hygrededd personol a phroffesiynol ar y lefel uchaf, yn fewnol ac yn allanol.
 • Bydd gofyn i ddeiliad y swydd ddiweddaru ei wybodaeth yn weithredol a pharhau yn gwbl ymwybodol o ddatblygiadau yn ei faes arbenigedd. Bydd ganddo ddealltwriaeth glir o’r effaith bosib y gallai unrhyw newidiadau o’r fath ei chael, a bydd â’r gallu i ddehongli a chymhwyso’r newidiadau hynny ar draws y swyddogaeth.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau rheoli pobl, rheoli ariannol, arwain a dylanwadu.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn datblygu, cyfrannu at a dehongli strategaeth sefydliadol er mwyn galluogi cyflenwi cynlluniau.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth sydd yn aml yn gymhleth iawn, gan ddethol pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Dibynnir yn fawr ar ddeiliad y swydd a bydd ei benderfyniadau a’i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill. Bydd canlyniadau penderfyniadau a gweithredoedd yn bellgyrhaeddol a dylanwadol, a hynny’n aml ar draws y sefydliad. Bydd gan ddeiliad y swydd yr ymreolaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau o fewn ei faes rheoli.
 • Bydd deiliad y swydd yn dehongli polisi a strategaeth a bod â chwmpas eang ar gyfer rhyddid gweithredu, gan geisio arweiniad neu awdurdod lle gallai gweithredu fod y tu allan i bolisi cyfredol yn unig. Efallai y bydd blaenoriaethau sy’n gwrthdaro a bydd angen i ddeiliad y swydd eu rheoli wrth addasu ei raglen waith neu waith eraill. Caiff cerrig milltir a dangosyddion perfformiad allweddol fel arfer eu hadolygu ynghyd â chanlyniadau terfynol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reoli, yn seiliedig ar ddadansoddiad, ymchwil a mewnbwn gan arbenigwyr eraill. Bydd ganddo ddealltwriaeth o’r opsiynau a’u goblygiadau posibl i’r busnes. Bydd yn cyfrannu at strategaeth gyffredinol CNC, yn ogystal â diffinio strategaeth a chynlluniau ar gyfer ei feysydd ei hunan, o bosibl ar y cyd ag uwch-reolwyr.
 • Bydd penderfyniadau a wneir ar y lefel hon yn ymwneud â llunio neu newid gweithdrefnau, a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill yn y sefydliad. Bydd penderfyniadau o’r fath yn sylweddol a gallant gynnwys ymrwymo adnoddau o fewn adran neu faes gwaith, a/neu fynd i’r afael â phroblemau/sefyllfaoedd mawr ac anodd lle mae angen ystyried llawer o ffactorau. Efallai y bydd penderfyniadau yn gofyn am rywfaint o syniadau gwreiddiol, dadansoddi a dehongli wrth benderfynu ar y camau i’w cymryd. Gall problemau fod yn gymhleth ac yn gofyn am asesiad sylweddol, sy’n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o’r mater a’r sefydliad. Bydd gan ganlyniadau penderfyniadau a wneir ar y lefel hon y potensial i effeithio ar ddelwedd y sefydliad ac maent yn debygol o bara am gyfnod hwy o ran natur.

Effaith

 • Mae effaith, dylanwad a chanlyniadau rolau ar y lefel hon fel arfer yn sylweddol ac â natur tymor hwy yn gyffredinol. Diffinnir cymhlethdod y rôl hon gan ei hehangder a’i chwmpas, yn nodweddiadol ar draws y sefydliad ac ar draws yr ystod o swyddogaethau y mae’r rôl yn gyfrifol amdanynt, yn ogystal â’i heffaith a dylanwad ar lefel uchel.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol am berfformiad y swyddogaethau o fewn ei faes rheoli.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol am reoli risgiau ariannol, cyfreithiol a gweithredol, a risg i enw da, o fewn y maes y mae’n ei reoli, a allai gael effaith ar CNC drwyddi draw, yn ogystal â’r maes y mae’n ei reoli.

Cyfathrebu a Pherthynas ag Eraill

 • Bydd gan ddeiliad y swydd lefel uchel o ddylanwad ac arweinyddiaeth, yn bennaf ar draws y tîm arwain ac ar lefel uwch gyda’r cyfarwyddwyr gweithredol a’r Bwrdd. Bydd yn ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, gan gyfathrebu ar lefel strategol a gweithio ar y cyd â phartneriaid eraill a rhanddeiliaid mawr ar lefel uwch.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio ar lefel uwch ynghylch, er enghraifft, polisi, gweithio mewn partneriaeth, a newidiadau deddfwriaethol sylweddol a allai ddylanwadu neu effeithio ar strategaeth, amcanion sefydliadol neu faterion strategol eraill. Mae materion yn debygol o fod yn gymhleth ac yn gynhennus. Bydd hyn yn gofyn am alluoedd dylanwadu datblygedig i ddatblygu, gwella a chynnal cydberthnasau ag ystod o unigolion neu sefydliadau sy’n hanfodol i lwyddiant a datblygiad parhaus y sefydliad.
 • Bydd deiliad y swydd yn gallu trafod materion polisi neu strategol cymhleth a allai fod yn eithriadol o dechnegol, arbenigol neu fanwl, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu’n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Bydd deiliad y swydd yn cynhyrchu dogfennau cymhleth, adroddiadau, arfarniadau ariannol/busnes ac ati, sy’n debygol o gael effaith strategol. Mae angen syniadau a chynnwys gwreiddiol ar gyfer dogfennau, a fydd yn dechnegol, arbenigol neu’n gymhleth iawn. Bydd data’n dod o sawl lleoliad ac yn gofyn am ymchwil ddadansoddol fanwl a chynnwys gwreiddiol. Bydd effaith dogfennau o’r fath yn arwyddocaol – yn fewnol ac yn allanol.

Cyfrifoldeb am Bobl

 • Bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth strategol i nifer o swyddogaethau arwahanol, a all gynnwys timau a/neu unigolion. Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb llawn dros reoli’r staff sy’n adrodd yn uniongyrchol iddo. Bydd hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am lesiant ac iechyd a diogelwch yr unigolion hynny.
 • Bydd deiliad y swydd yn gwbl atebol am y bobl sy’n adrodd yn uniongyrchol iddo ac am sicrhau cydymffurfedd â holl bolisïau a gweithdrefnau'r sefydliad. Byddai’r rôl yn cyfrannu at y broses cynllunio pobl.
 • Mae’n bosibl y bydd y cyfrifoldeb rheoli llinell yn cynnwys nifer o unigolion sydd yn rheoli timau eu hunain, fel bod y cyfrifoldeb cyffredinol yn cynnwys grŵp amrywiol o bobl a all gynnwys rhai pobl nad ydynt yn atebol i ddeiliad y swydd yn uniongyrchol.
 • Gallai deiliad y swydd hefyd fod â chyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol, drwy brosiectau neu raglenni technegol/arbenigol drwy strwythur “rheoli matrics”.

Cyfrifoldeb am Adnoddau

 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli cyllideb a monitro uniongyrchol, gan awdurdodi symiau gwariant â gwerth uchel. Bydd y cyfrifoldeb yn cynnwys cyfrannu at osod a rheoli cyllideb o faint sylweddol, ond gall fod yn rhan o gyllideb adrannol/swyddogaethol ehangach o hyd.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli’r agweddau ariannol ac anariannol ar y fframwaith rheoli rhanddeiliaid.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddefnydd diogel o gyfarpar a data a ddefnyddir er mwyn cyflawni gofynion ei rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 30 Medi 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal: Diwedd Hydref 2022 drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Chris Collins ar christopher.collins@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  neu 07977041363

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf