Cynghorydd Arbenigol Cynllunio Amgylcheddol

Dyddiad cau: 21 Awst 2022 | Lleoliad: HyblygCyflog: £35,994 - £39,369 (Gradd 6)

Math o gontract: Penodiad Tymor Penodol am 12 mis

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 203293

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am aelod tîm i’n helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r amgylchedd yng Nghymru. Fel rhan o dîm prosiect pwrpasol, byddwch yn arwain ar ddatblygu cyngor a chanllawiau i helpu i sicrhau integredd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sy’n sensitif i gynnydd lefelau ffosfforws o ganlyniad i ddatblygu. Bydd y rôl yn golygu gweithio’n agos ag arbenigeddau amgylcheddau amrywiol o fewn CNC yn ogystal ag ystod o randdeiliaid allanol. Byddwch yn gynllunydd gyda dealltwriaeth dda o sut i ystyried effeithiau posibl datblygiadau ar brosesau dalgylchol (gan gynnwys ansawdd dŵr) neu byddwch wedi gweithio ym maes rheoli amgylcheddol a bydd gennych wybodaeth dda o’r system gynllunio.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan ddefnyddio amrediad o wybodaeth a data cymhleth.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunyddiau i lywio datblygiad polisi, cyngor a dogfennau canllawiau CNC, Llywodraeth Cymru a Phartneriaid eraill.
 • Rheoli datblygiad gweithdrefnau, offer a chanllawiau ac arwain ar waith darparu ffyrdd newydd o weithio.
 • Cysylltu â rhanddeiliaid allanol megis Llywodraeth Cymru, awdurdodau cynllunio, cynrychiolwyr sector a phartneriaid i sicrhau bod rhwymedigaethau prosiect, polisi neu strategaeth yn cael eu cyflawni’n amserol ac effeithiol.
 • Cynghori ar anghenion a chyfleoedd tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol  â’r rhaglen tystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cefnogi ymgysylltiad â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, POSW, PEDW, PINS, arweinyddion sector a busnes, cyrff proffesiynol a chyrff statudol eraill yn y DU i ddylanwadu ar brosiectau datblygu cyn gynted ag y bo modd; a bod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cynnal gwybodaeth ddigonol o’r sector(au) a neilltuwyd gan nodi oblygiadau newidiadau deddfwriaethol, newidiadau o ran technoleg a’r farchnad i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r sector(au).
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy’r Byrddau Busnes, i baratoi cynhyrchion diffiniedig yn ôl yr angen.
 • Cydweithio â’r Arweinydd Tîm i ddatblygu a chyflawni Cynllun Datblygiad Personol y cytunwyd arno.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am: ddeddfwriaeth Cymru, y DU a’r UE sy’n gysylltiedig â chynllunio defnydd tir. Ffactorau sy’n sbarduno polisi a strategaethau Llywodraeth Cymru a’r DU o ran cynllunio defnydd tir a’r problemau a’r cyfleoedd yng Nghymru.
 2. Profiad o: ddadansoddi technegol a dehongli amrediad o wybodaeth cynllunio tir cymhleth a gwybodaeth ofodol a ffynonellau data gan gynnwys paratoi cynlluniau datblygu awdurdod lleol, prosesau datblygu cynllunio ac asesu amgylcheddol (SEA, HRA ac EIA).
 3. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru, PINS, awdurdodau lleol, Tirweddau Dynodedig, cyrff proffesiynol, busnesau a sectorau.
 4. Gweithio mewn amgylchedd rheoli rhaglen a phrosiect gyda phrofiad o Reoli Prosiect a/neu gymwysterau.
 5. Byddwch yn aelod o RTPI/corff proffesiynol amgylcheddol arall a/neu yn gweithio tuag at fod yn aelod.
 6. Rhannu eich gwybodaeth a’ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, cefnogi’r holl Benaethiaid Busnes yn yr adran Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu yn ôl yr angen.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 21 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Adrian James ar adrian.james@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 654534 / Gideon Carpenter ar gideon.carpenter@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 03000 653562

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf