Arweinydd Tîm, Goedwig Genedlaethol i Gymru

Dyddiad cau: 29 Awst 2022 | Lleoliad: HyblygCyflog: £39,700 - £44,522 (Gradd 7)

Math o gontract: Penodiad parhaol i ymgymryd â rôl â therfyn amser tan 31 Awst 2025. Pan ddaw'r swydd i ben bydd deiliad y swydd yn cael ei reoli yn unol â'n gweithdrefnau adleoli.

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 203274

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Mae'r Goedwig Genedlaethol yn rhaglen strategol hirdymor i Gymru dan arweiniad Llywodraeth Cymru. Mae'n rhaglen ambarél lle bydd gwahanol fentrau, partneriaethau a mecanweithiau ariannu yn gweithredu ar wahanol raddfeydd gofodol ac amserol.

Rhaid i'r Goedwig Genedlaethol gefnogi'r gwaith o gyflawni'r canlyniadau canlynol:

 • Coetiroedd o ansawdd da, wedi'u cynllunio a'u rheoli'n dda (hanfodol)
 • Coetiroedd sy’n hygyrch i bobl (hanfodol)
 • Cynnwys cymunedau mewn coetiroedd (hanfodol)
 • Coetiroedd cysylltiedig (dymunol)
 • Coetiroedd a choed dynamig, amlbwrpas
 • Coetiroedd sy’n cefnogi dysgu, ymchwilio ac arloesi (dymunol).

Bydd deiliad y swydd yn arwain tîm o Swyddogion Maes y Goedwig Cenedlaethol a fydd, ochr yn ochr â phartneriaid eraill, yn rhoi cymorth i randdeiliaid er mwyn cyflwyno’r Goedwig Genedlaethol a'i chanlyniadau drwy ymgysylltu, cyngor a chymorth parhaus. Bydd y tîm yn hyrwyddo manteision y Goedwig Genedlaethol ac yn mynd ati i gyfathrebu â thirfeddianwyr a rheolwyr tir ac yn eu cynghori i sicrhau bod cynigion yn bodloni gofynion Safon Coedwigaeth y DU ac yn cyflawni canlyniadau’r Goedwig Genedlaethol.

Y ddau brif ganlyniad i'r tîm fydd darparu 30 o safleoedd ychwanegol yn y Goedwig Genedlaethol a gweithio'n arloesol gydag eraill i annog camau gweithredu ar gyfer coed a choetiroedd drwy gymysgedd o wella coetiroedd presennol a chreu coetiroedd newydd erbyn 2026. Bydd hyn yn helpu i ffurfio rhwydwaith cydlynol a chysylltiedig o goetiroedd ledled Cymru i gyflwyno manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol ac yn atebol am arwain y gwaith o ffurfio tîm unedig o Swyddogion Cyswllt y Goedwig Genedlaethol, gan gymell y tîm i sicrhau eu bod yn cyflawni amcanion adrannol a strategol.

Deiliad y swydd fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Swyddogion Cyswllt sy'n ceisio cael cyngor ac arweiniad ynghylch rheoli coetiroedd, creu coetiroedd, ymgysylltu â'r gymuned, a mynediad i'r cyhoedd, felly bydd disgwyl y bydd gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth dechnegol o rôl a chylch gwaith y tîm, ac y bydd yn arwain y gwaith o hyrwyddo'r Goedwig Genedlaethol i Gymru.

Yn ddelfrydol, bydd gennych ddealltwriaeth gyffredinol dda o’r broses o greu coetiroedd a'r hyn sy'n gwneud coetir o ansawdd da, wedi'i gynllunio a'i reoli'n dda. Bydd angen i chi fod yn weithiwr cydweithredol, yn wrandäwr da, yn ddatryswr problemau brwdfrydig ac yn barod i weithio drwy achosion cymhleth.

Bydd angen i chi weithio'n agos gyda thimau sy'n seiliedig ar leoedd, y Tîm Rheoli Tir yn Gynaliadwy yn y grŵp polisi Rheoli Adnoddau Naturiol a gweithio'n agos gyda Thîm Llywodraeth Cymru sy'n arwain ar Raglen y Goedwig Genedlaethol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd ddatblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac agwedd hanfodol o’r rôl hon fydd meithrin a chefnogi’r arfer o weithio mewn partneriaeth y tu allan i CNC er mwyn sicrhau canlyniadau’r Goedwig Genedlaethol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Datblygu a gweithredu cynllun gwaith cynhwysfawr i gyflawni cynllun statws y Goedwig Genedlaethol yng Nghymru, lle bo hynny'n berthnasol i'r tîm.
 • Datblygu'r tîm i ddod yn ffynhonnell wybodaeth y gellir ymddiried ynddi ar gyfer rheolwyr tir yng Nghymru
 • Rheoli a datblygu tîm o Swyddogion Cyswllt y Goedwig Genedlaethol, gan fod yn gwbl atebol am eu perfformiad, eu cyfraniad, eu datblygiad, eu lles a'u hiechyd a'u diogelwch.
 • Ymgysylltu a chydweithio â rhanddeiliaid perthnasol, gan ddatblygu dulliau arloesol o gyflawni. Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau a sefydliadau eraill i sicrhau bod yr opsiynau gorau a mwyaf effeithlon yn cael eu cymryd
 • Drwy ddefnyddio gwybodaeth a thystiolaeth arbenigol a thechnegol gymhleth, bydd deiliad y swydd yn datblygu ac yn rheoli llif o brosiectau i gyflawni Canlyniadau'r Goedwig Genedlaethol.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i Lywodraeth Cymru am yr holl waith monitro a chofnodi perfformiad sy'n gysylltiedig â'r llwybr 3 blynedd hwn. Bydd casglu tystiolaeth ynglŷn ag ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i 30 o safleoedd newydd y Goedwig Genedlaethol yn allweddol i'r rôl hon a fydd yn bwydo i mewn i fodel cyflenwi'r Goedwig Genedlaethol yng Nghymru yn y dyfodol.
 • Datblygu a chynnal perthynas effeithiol a dylanwadol â chwsmeriaid yn fewnol ac yn allanol ar bob lefel.
 • Darparu cyngor technegol o fewn cymhwysedd neu gyfeirio at arbenigwyr ym maes ardystio, rheoliadau a thrwyddedu coedwigaeth.
 • Cyflawni rôl uwch o ran cydlynu darpariaeth Rhaglen y Goedwig Genedlaethol sy'n ymwneud ag ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i 30 o safleoedd newydd y Goedwig Genedlaethol dros gyfnod 3 blynedd y peilot hwn, gan sicrhau bod lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid yn cael eu cyflawni drwy welliant parhaus ar lefel strategol.
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Comprehensive experience of communicating effectively with external stakeholders including the public, explaining complex issues, and gaining support by influencing.
 2. Extensive knowledge and experience of forestry/woodland creation/farming business models/public access/community engagement at all stages of project development from inception to delivery.
 3. Established and Proven project management skills and the ability to inspire confidence and communicate at all levels in our organisation.
 4. Substantial previous experience of line management and developing people, with coaching and mentoring skills. Alongside the ability to work well as part of a team and experience of leading dispersed teams of staff.
 5. Experience of managing contentious issues and community liaison and public engagement activities
 6. Strong organisational, time management and interpersonal skills. 

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Y gallu i gyflawni amrywiaeth o dasgau technegol ac arbenigol sydd ar lefel uwch sy'n gofyn am wybodaeth fanwl mewn disgyblaeth ddiffiniedig. Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o reoli pobl, prosiectau ac adnoddau ynghyd â rheoli prosesau sylweddol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd wybodaeth fanwl o'i faes arbenigol, a bydd yn ofynnol iddo ddiweddaru'i wybodaeth yn rheolaidd.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd brofiad perthnasol a sylweddol o weithio yn y maes.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau da o ran meddwl yn strategol, cynllunio prosiectau, rhifedd a chrebwyll ariannol. Bydd yn meddu ar sgiliau dylanwadu, rheoli pobl a rheoli cydberthnasau a rhanddeiliaid.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach CNC.
 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli amrediad eang o wybodaeth sy’n aml yn gymhleth, gan dynnu pwyntiau allweddol a’u cyfleu i bobl eraill ar bob lefel. 

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Caiff y gwaith ei arwain gan ganlyniadau a ddisgwylir, ond bydd deiliad y swydd yn gallu penderfynu ar y ffordd orau o’u cyflawni. Mae'n bosib y darperir arweiniad gan gymheiriaid ond  bydd angen defnyddio ychydig o grebwyll neu greadigrwydd.
 • Bydd angen i ddeiliad y swydd addasu'i flaenoriaethau o ganlyniad i ofynion sy'n gwrthdaro. Caiff amcanion a thargedau ac ati eu hadolygu ar sail ganolraddol. Cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel reolaeth, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chyfoedion. Bydd ganddo ddealltwriaeth o bolisi cenedlaethol a pholisi CNC, yr amrediad o opsiynau, a'u goblygiadau posibl i’r busnes.
 • Y gallu i gyfrannu at strategaethau a chynlluniau ar y cyd ag uwch-reolwyr, ar lefel leol a chenedlaethol. Efallai y bydd penderfyniadau yn arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig o fewn maes gwaith deiliad y swydd. Bydd canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir yn cael effaith niweidiol ar y sefydliad o ran ei randdeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag amrediad eang o faterion, ac mae'n bosibl na fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau a wynebir hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad, a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Bydd deiliad y swydd yn meddu ar sgiliau dylanwadu gan fod hon yn rôl sy'n wynebu'n allanol a fydd yn effeithio ar gyflawni rhaglenni. Gallai hyn fod ar lefel gyfarwyddiaeth neu lefel genedlaethol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd lefel gymedrol o effaith a dylanwad. 
 • Bydd penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn dylanwadu ar eraill.
 • Bydd canlyniadau penderfyniadau a gweithredoedd deiliad y swydd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor, yn fewnol neu'n allanol.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Y gallu i ymgysylltu â rolau eraill ar draws y sefydliad o ran cyflawni strategaethau a pholisïau yn y ffordd fwyaf effeithlon. Mae deiliad y swydd â’r gallu i drafod materion polisi, a all fod yn dechnegol, arbenigol neu'n fanwl, gan deilwra dull, arddull a lefel y cyfathrebu'n briodol ar gyfer y gynulleidfa.
 • Gan fod hon yn rôl sy'n wynebu'n allanol, bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar uwch wrth arwain prosiectau allweddol. Bydd angen iddo fynychu cyfarfodydd partneriaethau allanol allweddol, neu drefnu cynrychiolaeth ynddynt, a fydd â rhywfaint o gymhlethdod sy'n gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo. Efallai y bydd y gwaith hwn yn cynnwys hwyluso a chyflwyno yn ystod cyfarfodydd allanol, a rhoi cyngor ar lefel uwch, gan gynnwys newidiadau deddfwriaethol. Bydd angen iddo gyfrannu mewnbwn a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd angen i ddeiliad y swydd feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd dogfennau'n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio. Gallai dogfennau anghywir neu ddogfennau sydd wedi'u drafftio'n wael arwain at ganlyniadau niweidiol.
 • Y gallu i gyrchu data a chynnwys o sawl lleoliad neu ffynhonnell, gan ofyn am ymchwil allanol a rhywfaint o grebwyll proffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros bobl

 • Bydd deiliaid y swyddi’n rheoli tîm mawr neu nifer o dimau bach ac unigolion sy'n ymgymryd ag ystod o weithgareddau yn y gwaith. Byddant yn rheoli'r gwaith o gyflawni cynlluniau gwaith y tîm, datblygiad staff, perfformiad staff, a llesiant ac iechyd a diogelwch y bobl hynny sydd yn ei faes rheoli. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y bobl hynny sy'n atebol iddo’n uniongyrchol, gan sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau’r sefydliad.
 • Mae’n bosibl y bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli gwaith pobl o’r tu allan i'r sefydliad, megis contractwyr.
 • Cyfrifoldeb rheolaeth a allai fod yn eang, gan gwmpasu pobl sy'n atebol i ddeiliad y swydd yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, a hynny ar draws cyfarwyddiaethau.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Cyfrifoldeb dros gyfrannu at waith rheoli cyllidebau ac yn gyfrifol am wariant, yn unol â’r cynllun dirprwyo ariannol.
 • Bydd deiliaid y swyddi’n meddu ar gyfrifoldeb ariannol, er ei fod yn debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a reolir gan gydweithiwr uwch.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 29 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Michelle Van-Velzen ar Michelle.van-Velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / 07815 186496 neu Erika Dawson (Ymholiadau Coedwig Genedlaethol) ar Erika.Dawson@gov.cymru / 03000625468  neu Chris Botting (Ymholiadau CNC) ar chris.botting@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/ 03000 654683

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf