Uwch Gynghorydd, Cynllunio Datblygu

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Caerdydd (gellir ystyried lleoliadau eraill)

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun - Gwener

Rhif swydd: 203250

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu'r rôl broffesiynol ac arbenigol technegol o fewn y Tîm Cynllunio Datblygu lleol.   Bydd fel arfer yn rheoli'r gwaith achos cymhleth a phroffil uchel mwyaf arwyddocaol yn y tîm, yn goruchwylio cyngor CNC i'r Cynlluniau Datblygu Lleol, ac yn hyfforddi a mentora cydweithwyr.  Bydd yn cyfrannu ei arbenigedd a phrofiad technegol nid yn unig i'r tîm cyfagos ond hefyd i gydweithwyr ar draws gwasanaeth ehangach y Gwasanaeth Cyngor Cynllunio Datblygu ac adrannau eraill.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Goruchwylio a rhoi sicrwydd o ran cyngor ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol a chynlluniau a strategaethau isranbarthol eraill, gan gynnwys cyngor ar asesiadau amgylcheddol strategol o gynlluniau o'r fath.
 • Rhoi cyngor i brosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol neu gynigion datblygu risg uchel a chymhleth, gan sicrhau bod cyngor CNC yn gadarn, yn seiliedig ar dystiolaeth ac wedi'i roi yn unol â’r amserlen.
 • Cyfrannu barn a chymorth proffesiynol i'r gwaith o wneud penderfyniadau o ran cynigion datblygu unigol cymhleth a strategol a chynlluniau a reolir gan aelodau eraill o'r tîm.
 • Rhoi sicrwydd i'r wybodaeth a baratowyd mewn perthynas â heriau yn erbyn cyngor cynllunio datblygu CNC.
 • Mynychu apeliadau ac ymchwiliadau.
 • Rhoi mewnbwn gweithredol i ddatblygu polisi, prosesau ac arweiniad CNC.
 • Sicrhau y dilynir polisïau, prosesau ac arweiniad CNC yn gyson o fewn y tîm.
 • Datblygu perthnasau cwsmeriaid effeithiol (yn fewnol ac yn allanol).
 • Dylanwadu ar brosiectau a strategaethau datblygu lleol yn ystod camau cynnar eu hesblygiad.
 • Bod yn gyfrifol am ddatblygiad technegol aelodau o'r tîm.
 • Rhoi cyngor a phrofiad gweithredol ar gyfer cynllunio lleoedd amlswyddogaethol megis datganiadau ardal.
 • Cyfrannu at ddatblygu cynllun gwaith y tîm.
 • Rheoli a chyflenwi prosiectau gwelliant parhaus ar gyfer y gwasanaeth.
 • Cynnal cofnodion archwiliadwy o gamau gweithredu a chanlyniadau er mwyn cyfiawnhau’r holl ofynion cyfreithiol a threfniadol a dangos eu bod wedi cael eu bodloni.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth ardderchog a phrofiad sylweddol o brosesau asesu amgylcheddol a chynllunio datblygu.
 2. Dealltwriaeth ardderchog a phrofiad sylweddol o'r sector datblygu.
 3. Profiad o weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned a'r cyhoedd o ran prosiectau mawr.
 4. Y gallu i gyfathrebu a thrafod yn effeithiol â rhanddeiliaid ar lefelau rheoli uwch.
 5. Sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac yn ysgrifenedig, a'r gallu i gynrychioli agweddau strategol a thechnegol o waith cynllunio datblygu i'r rheini nad ydynt yn arbenigwyr, o fewn CNC ac yn allanol, mewn ffordd gryno ac effeithiol.
 6. Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth a sefyllfaoedd cymhleth, datrys problemau, a gwneud penderfyniadau craff.
 7. Y gallu i hyfforddi a mentora eraill yn effeithiol.
 8. Y gallu i reoli prosiectau ac arwain grwpiau gorchwyl rhithwir.
 9. Sgiliau hunanreoli a threfnu cadarn ac effeithiol.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 3 – gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith.

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Ni fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb rheoli llinell, ond bydd ganddo gyfrifoldeb gweithredol am arwain staff arbenigol/technegol trwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth a hynny trwy strwythur ‘rheoli matrics’.
 • Mae'n bosib y bydd deiliad y swydd yn mentora cydweithwyr hefyd.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd ganddo gyllideb fach ar gyfer cyflwyno prosiect penodol a/neu gyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o broses neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk using the post number as the email reference

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Gemma Beynon at gemma.beynon@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf