Uwch-gynghorydd Cynllunio Bioddiogelwch Morol

Dyddiad cau: 14 Awst 2022 | Lleoliad: HybygCyflog: £35,994 - £39,369 (Gradd 6)

Math o gontract: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2025 gyda’r posibilrwydd o estyniad

Patrwm gwaith: 37 awr y wythnos

Rhif swydd: 203247

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Ar hyn o bryd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu rhaglen gyffrous newydd o waith morol gyda chefnogaeth gan Raglen Rhwydweithiau Natur Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cyflwyno prosiectau sy’n meithrin rhwydweithiau ecolegol cydnerth ar draws Cymru, gan ganolbwyntio ar wella cyflwr safleoedd gwarchodedig. Bydd CNC yn cyflwyno cyfres o brosiectau sy’n canolbwyntio ar arfordiroedd a moroedd Cymru, yn amrywio o ddatblygu cynlluniau bioddiogelwch morol i adfer cynefinoedd morfeydd heli. Yn ogystal, byddwn yn ymgymryd â gwaith dichonoldeb a thystiolaeth a fydd yn ein helpu i roi dulliau rheoli gwell mewn lle ar gyfer ein harfordiroedd a’n moroedd yn y dyfodol.

Yn y rôl hon byddwch yn eistedd o fewn y Tîm Prosiectau Morol ac yn gweithio’n agos ag amrywiaeth o arbenigwyr technegol yn CNC, ynghyd â phartneriaid a rhanddeiliaid ar draws Cymru.

Byddwch yn un o ddau o ddeiliaid y swydd a fydd yn gyfrifol am reoli’r gwaith o gyflwyno prosiectau i ddatblygu cynlluniau bioddiogelwch ar gyfer chwe Ardal Warchodedig Forol ar draws Cymru, gan adeiladu ar brofiadau a’r gwersi a ddysgwyd mewn prosiect bioddiogelwch sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd ar gyfer ACA Pen Llŷn a’r Sarnau. Yn ystod y prosiect, byddwch hefyd yn gyfrifol am adolygu’r opsiynau ar gyfer monitro rhywogaethau estron goresgynnol er mwyn cefnogi’r gwaith o gynllunio ar gyfer bioddiogelwch, ac ymchwilio i’r defnydd o dechnoleg newydd ar gyfer gwaredu rhywogaethau estron goresgynnol morol.

Rydym yn rhag-weld y bydd un o ddeiliaid y swydd yn ymdrin â safleoedd yng Ngogledd Cymru a’r llall yn ymdrin â safleoedd yn y De, gan gydweithio i sicrhau cysondeb.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain ar y gwaith o gyflawni canlyniadau a thasgau allweddol y Prosiect ar rywogaethau estron goresgynnol morol.
 • Arwain ar ddarparu cyngor technegol arbenigol morol ac ar Rywogaethau Dyfrol Goresgynnol (RhDG) i’r prosiect.
 • Cynnig, cynllunio, cychwyn a rheoli prosiectau neu gontractau i helpu i gyflwyno’r Prosiect.
 • Cefnogi a chynghori Grŵp Llywio’r Prosiect ynghylch y cynnydd ar y prosiect.
 • Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer diweddariadau am y prosiect i Fwrdd y Rhaglen Forol ac eraill.
 • Arwain ar y gwaith o reoli cynllun y Prosiect a rhaglen waith ar gyfer y Prosiect.
 • Meithrin a chynnal perthnasoedd ar faterion technegol yn ymwneud â RhDG a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer cyngor, tystiolaeth neu wybodaeth i helpu i gyflwyno’r prosiect.
 • Gweithio gyda thimau Data, Tystiolaeth a Gweithrediadau ac eraill ar draws CNC i gyflwyno’r prosiect.
 • Cynnal perthnasoedd allanol gyda rhanddeiliaid allweddol i gyflwyno’r Prosiect a sicrhau y caiff gwybodaeth ac arferion da eu rhannu’n effeithiol.
 • Cadw i fyny â datblygiadau technegol a pholisi o fewn diwylliant o wella a dysgu parhaus.
 • Mentora, annog neu hyfforddi eraill, fel y bo’n briodol, mewn perthynas â gwaith cysylltiedig i helpu i ehangu capasiti technegol, dealltwriaeth a throsglwyddo gwybodaeth.
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff a chontractwyr a rhoi sicrwydd o ran arferion gwaith diogel.
 • Defnyddio technegau priodol ar gyfer rheoli rhaglenni neu brosiectau er mwyn sicrhau y caiff pecynnau gwaith y cytunnir arnynt eu cyflawni ar amser ac yn ôl y fanyleb.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth neu brofiad y gellir ei brofi ym maes ecoleg forol a/neu reoli RhDG morol.
 2. Dealltwriaeth o risgiau amgylcheddol RhDG morol, ynghyd ag adnabod rhywogaethau, casglu data a rheoli gwybodaeth er mwyn helpu i reoli’r risgiau hyn.
 3. Sgiliau sylweddol o ran dadansoddi a dehongli tystiolaeth forol, ynghyd â sgiliau beirniadu ac ysgrifennu adroddiadau.
 4. Dealltwriaeth o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i Gyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer RhDG morol a chyd-destun deddfwriaethol rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.
 5. Sgiliau dylanwadu rhagorol a’r gallu i gyfathrebu, negodi a chydweithio’n effeithiol, yn fewnol ac yn allanol ar lefelau uwch.
 6. Sgiliau rheoli prosiectau a chontractau / cydlynu prosiectau.
 7. Sgiliau annog a mentora.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i gyflawni tasgau neu waith ymarferol neu dechnegol sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol.
 • Arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i arbenigedd a’r gallu i weithredu fel yr arbenigwr lleol neu'r arweinydd arbenigol ar gyfer ardal fach mewn rôl gynghorol.
 • Yn dangos profiad sylweddol a gwybodaeth arbenigol yn ei faes, gyda'r gallu i reoli prosiectau, gan gynnwys cyllideb y prosiect a'r tîm.
 • Yn meddu ar sgiliau dadansoddi, dylanwadu, perswadio, goruchwylio a mentora, ynghyd â sgiliau rheoli prosiect. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi gweithredol y swyddogaeth a deall eu cyd-destun o fewn strategaeth ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 • Y gallu i ddehongli datblygiadau yn ei faes arbenigedd, gan gyfrannu at gynllunio busnes a dylunio a darparu rhaglenni gwaith tîm.
 • Yn dangos y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol ac â’r gallu i’w cyfleu i unigolion ar bob lefel a chyfrannu at ddatblygiad polisi.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i arwain a rheoli prosiectau mewn meysydd gwaith penodol, gan gymryd cyfrifoldeb dros reoli cyllidebau a thimau prosiectau, ac am lwyddiant y prosiect a'r gwaith o'i gyflawni.
 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, gydag arweiniad gan gymheiriaid, sy'n gofyn am yr angen am rywfaint o farn a chreadigrwydd a allai arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig yn y maes gwaith.
 • Bydd deiliad y swydd yn cyflwyno rhaglenni gwaith sy'n aml yn sylweddol, a allai olygu bod angen newid blaenoriaethau oherwydd galwadau sy'n gwrthdaro.
 • Yn gyfrifol am wneud penderfyniadau annibynnol ar lefel weithredol, gyda mewnbwn gan reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru a'r ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Yn deall canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir, a fyddai’n cael effaith andwyol mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati. 
 • Gall penderfyniadau a wneir ymwneud ag ystod eang o faterion, efallai na fydd eu canlyniad bob amser yn glir neu'n amlwg ar unwaith, ac maent yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol.
 • Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol.

Effaith

 • Gan weithio fel arbenigwr/arweinydd sector lleol, bydd cyfraniad a dylanwad deiliad y swydd ar lefel weithredol ac yn cael effaith yn fewnol ac yn allanol.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da a chynnwys y sefydliad wrth gyflawni polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon. 
 • Bydd cyfathrebu ag eraill ar lefel weithredol yn fewnol ac yn allanol, ac fel rheol bydd yn arbenigol ei natur. 
 • Y gallu i weithredu fel arbenigwr cynghorol neu swyddogaethol, gan ddarparu cyngor, a all fod yn dechnegol, yn arbenigol neu'n fanwl, a chan deilwra'r dull, yr arddull a lefel y cyfathrebu yn briodol i’r gynulleidfa. 
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol gyda'r gallu i arwain prosiectau, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau, adroddiadau, rhaglenni a chontractau gyda pheth cymhlethdod ac sy’n cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a fyddai’n cael canlyniadau niweidiol pe baent yn anghywir neu'n cael eu drafftio'n wael.
 • Y gallu i gynnal gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth a data o sawl lleoliad neu ffynhonnell a defnyddio barn broffesiynol wrth benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd ganddo gyllideb fach ar gyfer cyflwyno prosiect penodol a/neu gyfrifoldeb am wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o broses neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.

 

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 14 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch Kirsty.lindenbaum@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf