Cynghorydd Arbenigol, Polisi Amgylcheddol Strategol x 2

Dyddiad cau: 18 Rhagfyr 2022 | Cyflog: £37,308-£40,806 (Gradd 6) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Rhifau y swyddi: 203152, 203153

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o'r swydd

Ydych chi'n angerddol am yr amgylchedd ac eisiau gwneud gwahaniaeth? Yna mae gennym ddau gyfle cyffrous i ymuno â'n Tîm Polisi Amgylcheddol Strategol newydd.

Yn un o’r rolau newydd cyffrous a heriol hyn, byddwch yn cefnogi ein gwaith trawsbynciol ar bolisi amgylcheddol strategol, gan ganolbwyntio ar ddehongli a gwreiddio Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy ar draws ein swyddogaethau perthnasol. Byddwch yn darparu cyngor a gwybodaeth dechnegol ac arbenigol amgylcheddol i lywio penderfyniadau, rhaglenni, cynlluniau, canllawiau a strategaethau Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru. Byddwch yn cyflawni ac yn cefnogi ystod o brosiectau a gwaith mewn perthynas â chyfraith amgylcheddol, egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol, ac ymgysylltiad rhyngwladol. Byddwch yn defnyddio eich profiad ymarferol o weithio gyda phobl, sefydliadau a phartneriaid i weithio gyda chydweithwyr o dimau eraill yn y cyfarwyddiaethau Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gweithrediadau, swyddogion o Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr o’r sector. Mae'r rolau hyn yn amrywiol ac yn heriol gan roi cyfle gwirioneddol i chi ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Paratoi asesiadau technegol, gan ddefnyddio ystod o wybodaeth a data cymhleth.
 • Rheoli’r gwaith o baratoi deunydd i lywio’r broses o ddatblygu polisïau, cyngor statudol a dogfennau canllaw Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill; rheoli’r gwaith o ddatblygu gweithdrefnau, dulliau a chanllawiau ac arwain y broses o gyflwyno ffyrdd newydd o weithio.
 • Cysylltu â chydweithwyr allanol fel Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr y sector a phartneriaid er mwyn sicrhau bod rhwymedigaethau prosiectau, polisïau neu strategaethau yn cael eu cyflawni’n amserol ac yn effeithiol.
 • Cynghori ar fylchau mewn tystiolaeth a rheoli prosiectau tystiolaeth y cytunwyd arnynt, yn unol â'r rhaglen dystiolaeth y cytunwyd arni.
 • Cefnogi ymgysylltu â sectorau, partneriaid, Llywodraeth Cymru, y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur a chyrff amgylcheddol eraill yn y DU a bod yn bwynt cyswllt arweiniol ar gyfer ymholiadau gan gwsmeriaid.
 • Cynnal gwybodaeth am y sector neilltuedig, gan nodi goblygiadau newidiadau mewn deddfwriaeth, technoleg a'r farchnad ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a'r sector.
 • Cyfrannu at grwpiau gorchwyl a gorffen, a gomisiynwyd drwy'r Byrddau Busnes, er mwyn paratoi cynhyrchion pendant yn ôl y gofyn.
 • Cydweithio ag arweinydd y tîm i ddatblygu a chyflenwi Cynllun Datblygu Personol cytunedig.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth aml: deddfwriaeth Cymru, y DU a'r UE sy’n gysylltiedig â llywodraethu amgylcheddol a gwaith rhyngwladol a'r amgylchedd; ysgogwyr polisi Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r UE ym meysydd rheoleiddio, yr amgylchedd ac ymadael â'r UE.
 2. Profiad o'r canlynol: dadansoddi technegol a dehongli ystod o ddata a gwybodaeth amgylcheddol, gan ddadansoddi setiau data mawr.
 3. Gweithio gyda/mewn cyrff cadwraeth natur statudol, cwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, cyrff anllywodraethol amgylcheddol a chyrff cyhoeddus.
 4. Gweithio o fewn amgylchedd o reoli rhaglenni a phrosiectau gyda phrofiad o reoli prosiectau a/neu gymwysterau yn y maes hwn.
 5. Dealltwriaeth o lywodraethu amgylcheddol ac ymgysylltiad rhyngwladol a'r amrywiaeth gymhleth o ysgogwyr a rhwystrau rhag cyflawni.
 6. Y gallu i weithio’n gyflym a bod â hanes o gyflawni
 7. Y gallu i rannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd i helpu i ddatrys problemau, gan gynorthwyo pob pennaeth busnes yng nghyfarwyddiaeth Tystiolaeth, Polisi a Chaniatáu yn ôl y gofyn.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol Lefel 4 – siarad Cymraeg yn rhugl

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Y gallu i ymgymryd â thasgau ymarferol neu dechnegol neu waith sy'n gofyn am wybodaeth/arbenigedd arbenigol. 
 • Y gallu i ddarparu cyngor gwrthrychol i bobl eraill ar faterion perthnasol ar sail ei wybodaeth a'i brofiad a bod yn ymwybodol o’r newidiadau diweddaraf yn ei faes arbenigol.
 • Dangos profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, neu rolau/swyddogaethau o fewn sefydliad unigol.
 • Y gallu i arwain a rheoli meysydd gwaith penodol a allai gynnwys gweithredu cynlluniau.
 • Yn meddu ar sgiliau mentora a'r gallu i rannu sgiliau a gwybodaeth ag eraill o fewn y swyddogaeth a/neu ar draws y sefydliad.
 • O bosib yn arbenigwr mewn ystod o bynciau sy'n ymwneud â'i broffesiwn. 

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod o wybodaeth gymhleth o natur dechnegol, sy'n ymwneud â maes arbenigedd penodol, gan gyfrannu at ddatblygu strategaethau a pholisïau.
 • Y gallu i dynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel.
 • Y gallu i ddehongli cynlluniau cyflenwi perthnasol a deall eu cyd-destun yn strategaeth a pholisïau cenedlaethol ac ehangach Cyfoeth Naturiol Cymru.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o gyflawni canlyniadau gan ddefnyddio rhywfaint o grebwyll neu greadigrwydd, wrth ymateb i ofynion sy'n gwrthdaro, trwy newid blaenoriaethau.
 • Y gallu i wneud penderfyniadau annibynnol ar ystod eang o faterion, gan ystyried yr opsiynau sydd ar gael a'r goblygiadau posibl i'r busnes.
 • Bydd penderfyniadau yn gofyn am gyfraniad gan reolwyr llinell a chyfoedion, a dealltwriaeth o bolisi Cyfoeth Naturiol Cymru y mae ei effaith yn debygol o fod yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac o natur tymor canolig.
 • Gwerthfawrogi canlyniadau gwneud penderfyniadau anghywir a’r effaith andwyol y gallent ei chael ar y sefydliad mewn perthynas â rhanddeiliaid allanol, megis sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaeth ac ati.
 • Y gallu i gyfrannu at osod cyfeiriad strategol ar eu cyfer eu hunain, eu maes ac eraill.
 • Y gallu i ddatblygu strategaeth a pholisïau sefydliadol gyda rhywfaint o ymreolaeth wrth weithredu polisi sefydliadol.
 • Y gallu i addasu ac ymateb i benderfyniadau a wnaed sy'n arwain at newidiadau mewn gweithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer delio â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, nad ydynt efallai'n glir neu'n amlwg ar unwaith.
 • Efallai y bydd angen gwneud rhai penderfyniadau heb gyfeirio at eraill.

Effaith

 • Dangos gwerthfawrogiad o sut y bydd ei benderfyniadau a'i gamau gweithredu'n dylanwadu ar bobl eraill yn fewnol ac yn allanol.
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ganlyniadau ei benderfyniadau, a fydd â lefel gymedrol o effaith a dylanwad ac a fydd o natur tymor canolig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu ag eraill ar draws y busnes, gan gynnwys y sefydliad yn y gwaith o gyflenwi cynlluniau gwaith a pholisïau yn y modd mwyaf effeithlon.
 • Bydd angen cyfathrebu â chydweithwyr mewnol a rhanddeiliaid allanol, a all gynnwys cyfraniad a dylanwad arbenigol at weithredu polisi a strategaeth.
 • Gall rhai rhyngweithiadau fod yn heriol yn emosiynol lle mae unigolion yn ddig neu'n ofidus, felly bydd angen pwyll, amynedd a'r gallu i aros yn ddigynnwrf i geisio datrys y mater.
 • Bydd y gwaith yn cynnwys cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a/neu arwain prosiectau, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu a dwyn perswâd da.
 • Y gallu i hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan gyfrannu a rhoi cyngor yn ôl y gofyn. 
 • Y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Y gallu i lunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati â pheth cymhlethdod, sy'n cynnwys elfennau o gyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu arnynt neu'n eu defnyddio, ac a fyddai’n cael canlyniadau negyddol petaent yn cael eu drafftio'n anghywir neu'n wael.
 • Y gallu i ganfod data a chynnwys o sawl lleoliad, sy'n cynnwys rhywfaint o ymchwilio allanol a mynegi barn broffesiynol o ran sut y dylai ymchwil o'r fath gael ei dehongli.
 • Mae effaith dogfennau o'r fath yn debygol o fod o natur tymor canolig.

Cyfrifoldeb dros Bobl 

 • Ni fydd deiliaid y swydd yn meddu ar unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell uniongyrchol ond efallai y bydd ganddynt gyfrifoldeb dros arwain staff arbenigol/technegol drwy raglenni technegol/arbenigol nad ydynt yn gymhleth drwy strwythur 'rheoli matrics'.
 • Bydd deiliaid y swydd hefyd yn mentora cydweithwyr llai profiadol.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau 

 • Efallai y bydd gan ddeiliaid y swydd gyllideb ddirprwyedig a/neu gyfrifoldeb dros wirio dilysrwydd ffurflenni a dogfennau fel rhan o'r broses a/neu wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau.
 • Bydd y lefel cyfrifoldeb ariannol yn debygol o fod yn rhan ddirprwyedig o gyllideb lawer mwy a reolir gan gyflogai ar lefel uwch.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 18 Rhagfyr 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 12 neu 19 Ionawr 2023 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Michelle van-Velzen ar michelle.van-velzen@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 07815 186496

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf