Swyddog Cyswllt Prosiectau Masnachol, Rheolaeth Tir

Math o gontract: Cyfnod Penodol hyd at 31 Hydref 2023

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener

Rhif swydd: 202612

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Bydd y Swyddog Cyswllt Prosiectau Masnachol yn atebol i Arweinydd y Tîm Rheoli Tir, a bydd yn cynnal rhwymedigaethau ymarferol Cyfoeth Naturiol Cymru a datblygwyr o safbwynt les weithredol ar gyfer o leiaf un fferm wynt fawr ar y tir, yn ogystal â chynlluniau graddfa fach lluosog, a rhoi ystyriaeth i'r holl ystyriaethau rheoli tir eraill. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am waith cysylltu a chyfathrebu wrth gynllunio, gweithredu a/neu reoli holl weithgareddau gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru, a gwaith a arweinir gan ddatblygwyr, i sicrhau bod hawliau'r ddau barti wedi'u gwarchod o dan y les weithredol.

Bydd yn hanfodol bod deiliad y swydd yn gallu meithrin cydberthnasau da â phob rhanddeiliad a rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau er mwyn sicrhau bod cydberthynas cynhyrchiol rhwng rheolwyr tir a thenantiaid yn cael ei gynnal yn y pen draw drwy gydol cyfnod y contract.

Mae gan y Tîm Rheoli Tir amrediad o gymwyseddau mewn stiwardiaeth tir sy'n cwmpasu meysydd fel y canlynol: asiantaeth tir, rheoli rhwymedigaethau tirfeddianwyr, rheoli hamdden a mynediad, cyfathrebu â rhanddeiliaid, bioamrywiaeth, cadwraeth a threftadaeth, yn ogystal â goruchwylio contractau rheoli tir o safbwynt ymarferol.

Mae'r timau Datblygu Masnachol a Chyflenwi Ynni yn arwain ar waith cychwyn, sefydlu a chyflawni prosiectau masnachol ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru neu sy'n gysylltiedig ag ef. Mae prosiectau allweddol yn cynnwys cynlluniau ynni adnewyddadwy fel y canlynol:

 • Ffermydd gwynt Cefn Croes, Pen y Cymoedd, Gorllewin Brechfa a Chloecaenog
 • Prosiectau ynni dŵr bach
 • Cynigion mynediad ar gyfer gwaith cynhyrchu a throsglwyddo ynni

Yn fwy diweddar, mae'r timau wedi cychwyn nifer o ddatblygiadau hamdden. Unwaith y mae cynllun yn weithredol, mae'r cyfrifoldeb dros ei reoli mewn modd sy'n ddiogel ac yn cydymffurfio'n gyfreithiol yn cael ei drosglwyddo i'r Tîm Rheoli Tir. Mae cytundebau les weithredol fel arfer yn para 25-40 o flynyddoedd.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Gweithredu fel y pwynt cyswllt ar gyfer cynllunio'r holl weithgareddau a gweithrediadau ar safleoedd o fewn ardal ddiffiniedig y prosiectau masnachol ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru a datblygwyr masnachol.
 • Rheoli, gweithredu a hyrwyddo telerau perthnasol y cytundebau les/contract masnachol a chynnal, adolygu a gorfodi gwaith i gyflenwi prif ddatganiadau dull / systemau diogel o weithio priodol.
 • Sicrhau bod asesiadau risg a datganiadau dull ar gyfer gweithio'n ddiogel Cyfoeth Naturiol Cymru a datblygwyr masnachol yn cael eu datblygu, eu mabwysiadu a'u hadolygu o fewn ardal ddiffiniedig ar gyfer prosiectau masnachol.
 • Cymryd rhan yng ngrwpiau technegol/strategol Cyfoeth Naturiol Cymru neu gynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru mewn fforymau allanol.
 • Rhyngweithio gyda chymheiriaid yn Cyfoeth Naturiol Cymru i hyrwyddo cysondeb yn y diwydiant ac arferion gorau yn y maes arbenigol. Uwchgyfeirio anghydfodau, risgiau a phroblemau (nad ydynt wedi'u datrys ar safle yn barod).
 • Nodi rhanddeiliaid, a meithrin cydberthnasau gwaith effeithiol a chydweithiol (cronfa ddata o gysylltiadau).
 • Datblygu a rheoli cynllun cyfathrebu gyda phob datblygwr er mwyn sicrhau lefel effeithiol o wybodaeth. Cymryd cyfrifoldeb am gyflenwi rhaglenni dirprwyedig o fewn rheolaethau cyllidebol y cytunwyd arnynt, gan sicrhau y ceir cydymffurfiaeth berthnasol â gweithdrefnau caffael, deddfwriaethau iechyd a diogelwch, ac arferion gorau yn y diwydiant.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o weithio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau rheoli tir. (Dymunol)
 2. Sgiliau cyfathrebu/trafod rhagorol. (Hanfodol)
 3. Profiad o reoli cydberthnasau â rhanddeiliaid/partneriaid. (Hanfodol)
 4. Profiad o ddatblygiadau masnachol. (Dymunol)
 5. Profiad o reoli contractau. (Hanfodol)
 6. Gwybodaeth am holl agweddau ar ymarfer coedwigaeth, a phrofiad o'r maes, gan gynnwys rhwymedigaethau tir, cynllunio coedwigoedd, gweithrediadau coedwigaeth a rheoli asedau hamdden. (Dymunol)
 7. Gwybodaeth am reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig a safonau coedwigaeth. (Dymunol)
 8. Profiad o gyswllt â chymunedau a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd. (Dymunol)

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen. 
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer arbenigol a ddefnyddir yn y maes yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dirprwyedig am gyllideb sy'n debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a bydd ganddo gyfrifoldeb o ran y gadwyn gyflenwi / gweithgarwch caffael sy'n gysylltiedig â chontractau yn unol â'r gweithdrefnau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 4 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Rhys Jones ar Rhys.Jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf