Pobl a Lleoedd Swyddog

Dyddiad cau: 11 Hydref 2022 | Cyflog: £27,003-£30,688 (Gradd 4) | Lleoliad: Hyblyg o fewn y Gogledd Ddwyrain

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr

Rhif swydd: 202551

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Ydych chi’n wybodus ac yn angerddol ynglŷn ag amgylchedd Cymru? Ydych chi'n mwynhau cefnogi a gweithio ar y cyd ag amrywiaeth eang o bobl? Os felly, mae gennym ni’r swydd i chi!

Drwy Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru), mae dyletswydd newydd ar Cyfoeth Naturiol Cymru i fynd ar drywydd rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (SMNR). O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol hefyd i CNC ddarparu Datganiadau Ardal sy'n nodi'r adnoddau naturiol mewn ardal, y buddion y maent yn eu darparu, a'r blaenoriaethau, y risgiau a'r cyfleoedd y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Rydym yn chwilio am aelod tîm brwdfrydig a threfnus i fod yn rhan o dîm seiliedig ar le sy’n helpu i weithio ar draws Gweithrediadau’r Gogledd Ddwyrain a rhanddeiliaid a chymunedau allanol, i gyflawni Datganiad Ardal cyntaf Gogledd Ddwyrain Cymru

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Rhoi cymorth i arweinydd / arweinwyr y Datganiad Ardal i helpu i gyflawni'r Datganiad Ardal a chynlluniau lles Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Cynorthwyo ein gwaith gyda rhanddeiliaid a phartneriaid i ddatblygu a dylanwadu ar flaenoriaethau, amcanion, cynlluniau a phrosiectau o fewn y Lle a fydd yn cyflawni amcanion y Datganiad Ardal a'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
 • Cynorthwyo'r gwaith a wneir gan y tîm: safleoedd cadwraeth a safleoedd dynodedig, pysgodfeydd, dŵr, coedwigaeth, a hamdden a mynediad, gan ddarparu arbenigedd technegol.
 • Cynorthwyo’r broses o ddatblygu a monitro prosiectau a ariennir tuag allan gan fod yn gyfrifol am rai agweddau ar y rhaglen.
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu, monitro, adolygu ac adrodd ar y Cynllun Lle integredig, gan weithio'n gydgynhyrchiol gyda thimau yn y Lle.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth weithredol am reoli'r amgylchedd, amaethyddiaeth, pysgodfeydd, cadwraeth, coedwigaeth, dŵr neu fioamrywiaeth.
 2. Dealltwriaeth o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, Datganiadau Ardal, a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.
 3. Sgiliau hunan-reoli a threfnu cryf ac effeithiol.
 4. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â chwsmeriaid a phartneriaid mewnol ac allanol; gan esbonio materion ac ennyn cefnogaeth drwy ddylanwadu.
 5. Profiad neu ddealltwriaeth o ddefnyddio systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) ac Excel. Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm.
 6. Trwydded ddilys lawn a chyfredol y DU i yrru cerbydau fflyd CNC (ceir a faniau).

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml.

Dymunol: Lefel 4 – Siarad Cymraeg yn rhugl.

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg a gafwyd mewn disgyblaeth dechnegol neu amgylchedd gwyddonol, ar lefel sy'n ei alluogi i weithredu rhaglenni gwaith o faint a chymhlethdod cymedrol a darparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Y gallu i ddangos arbenigedd pwnc mewn maes arwahanol o'i waith.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth arferol a chynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth gywir yn seiliedig ar brosesau dadansoddol cadarn.
 • Yn meddu ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ynghyd â gwybodaeth TGCh a systemau.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.
 • Gall arwain a gweithredu rhaglen waith sy'n gofyn am gasglu data a gwybodaeth o wahanol ffynonellau a systemau, i gynhyrchu dogfennau safonol.
 • Y gallu i gynnal dadansoddiad arferol o samplau a data syml gan ddilyn gweithdrefnau ffurfiol, sy'n arwain at gynhyrchu adroddiadau dadansoddol a dogfennaeth a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i gymhwyso rhywfaint o farn technegol i ddelio â materion neu'n gwybod pryd i'w cyfeirio at eraill.
 • Y gallu i ystyried opsiynau o ystod fach o atebion i wneud penderfyniadau, gan orfod teilwra rhai dulliau gwaith o bosib i gyflawni'r canlyniadau gofynnol heb wneud newidiadau sylfaenol i weithdrefnau neu brosesau.
 • Er y bydd y gwaith yn cynnwys amrywiaeth o dasgau tebyg ac eglur yn bennaf, bydd angen y flaengaredd i ddatrys problemau a chymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhaglenni gwaith ar wahân ac mae angen iddo ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd â rhywfaint o gymhlethdod, ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau.
 • Gall gwaith deiliad y swydd fod yn rhan o brosiect mwy, fel y bydd graddfa'r ymreolaeth yn gyfyngedig.

Effaith

 • Y gallu i wneud penderfyniadau syml, gyda meysydd mwy cymhleth wedi'u cyfyngu i wneud argymhellion i eraill.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd y rôl yn gofyn am ryngweithio uchel gyda phobl sydd â'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith da, gyda chysylltiadau mewnol ac allanol.
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys yn dibynnu ar yr unigolyn a natur y berthynas.
 • Yn gallu cynghori a briffio eraill, gan ofyn am y gallu i egluro a rhannu gwybodaeth yn glir gydag amrywiaeth o bobl, gan addasu ei arddull a'i ddull yn ôl yr angen.
 • Mae cyfathrebu'n cynnwys delio â chwsmeriaid anodd neu heriol, yn aml mewn sefyllfaoedd sensitif neu gymhleth, sy'n golygu bod angen pwyll, amynedd, a'r gallu i aros yn ddigynnwrf.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Mark Hughes  ar mark.hughes@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf