Arbenigwr Uwch, Datblygu Pobl

Dyddiad cau: 13 Chwefror 2023 | Cyflog: £41,150-£46,147 (Gradd 7) | Lleoliad: Hyblyg 

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr. Rhoddir ystyriaeth i weithio’n rhan amser, oriau blynyddol, oriau cywasgedig neu weithio yn ystod amser tymor – croesewir trafodaethau yn ystod y cyfweliad.

Rhif swydd: 202364

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi pan fyddwch yn cael eich penodi, os ydych yn llwyddiannus.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Ydych chi’n chwilio am her newydd?

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm Datblygu Sefydliadol mewn rôl sy’n hollbwysig i’r busnes i gefnogi datblygiad ein Cynllun Trawsnewid Pobl a’n strategaeth datblygu arweinyddiaeth.

Bydd gennych rôl sefydliad cyfan i fynd ati’n rhagweithiol i hyfforddi ein rheolwyr pobl, gan roi’r hyder a’r annibyniaeth iddynt arwain arbenigwyr CNC wrth iddynt ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur.

Byddwch yn cynllunio, cyflwyno ac yn gwerthuso atebion effeithiol i sicrhau bod perfformiad pobl yn unol â’n gwerthoedd i ddatblygu timau, i gael trafodaethau dewr ac i ddatblygu gwytnwch.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Arwain a chyflawni prosiectau, sy’n cael eu llywio gan gynllun y gweithlu, y cynllun ymgysylltu staff a’r cynllun datblygu rheolaeth ac arweinyddiaeth, gan ymateb i anghenion newidiol ein sefydliad a'r amgylchedd allanol, a chan ddylunio, darparu a gwerthuso atebion cynaliadwy i sicrhau gwydnwch ein pobl a'n sefydliad.
 • Hyfforddi a datblygu ein rheolwyr yn rhagweithiol i ddatblygu a chynnal eu hyder i arwain a rheoli eu timau a datblygu talent gan ddarparu gyrfaoedd boddhaol a gweithlu gwydn.
 • Cynghori a hyfforddi rheolwyr i nodi anghenion hyfforddi eu timau er mwyn cefnogi datblygiad sgiliau technegol a sgiliau eraill yn unol â'n gwerthoedd.
 • Dylunio a darparu ymyriadau adeiladu tîm ac ymyriadau eraill i ddatblygu ymddygiad, a hynny’n rhagweithiol ac adweithiol.
 • Dylunio, cyflwyno a gwerthuso gweithdai ar amrywiaeth o bynciau datblygu — gan gynnwys arbenigwyr pwnc mewnol lle bo hynny'n briodol.
 • Datblygu polisïau a chynhyrchu adroddiadau i ddangos eu heffaith, a llywio newid diwylliant.
 • Darparu cefnogaeth hyfforddi broffesiynol i unigolion er mwyn hwyluso penderfyniadau priodol am eu dyfodol, gan gynnwys cymorth all-leoli yn ystod unrhyw raglenni newid.
 • Nodi anghenion llesiant a chymryd camau priodol i liniaru unrhyw effaith negyddol.
 • Arwain meysydd gwaith eraill yn y tîm Datblygu Sefydliadol, a'r gyfarwyddiaeth, fel y bo'n briodol.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Cymhwyster CIPD neu gyfwerth gyda phrofiad sylweddol o weithio fel ymarferydd Dysgu a Datblygu neu reolwr gyda hanes o ddatblygu talent.
 2. Profiad o ddatblygu pobl a chefnogi newid diwylliant mewn timau a sefydliadau
 3. Brwdfrydedd dros ymchwilio i ffyrdd newydd o feddwl a gweithio sy'n diddori ac yn ysbrydoli gweithlu amrywiol i'n galluogi i ddenu a chadw talent yn ein sefydliad
 4. Sgiliau rheoli prosiect profedig a'r gallu i ysbrydoli hyder a chyfathrebu ar bob lefel yn ein sefydliad.

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a sgiliau hanfodol

 • Bydd deiliad y swydd wedi cael profiad sylweddol perthnasol o weithio mewn nifer o sefydliadau gwahanol, neu o weithio mewn rolau neu swyddogaethau gwahanol o fewn sefydliad unigol.
 • Yn bennaf, cyflogir deiliaid y swyddi am eu lefel uwch o wybodaeth arbenigol/dechnegol. Bydd angen i ddeiliad y swydd hefyd allu meddwl yn strategol.
 • Bydd deiliad y swydd yn arddangos sgiliau mentora da.

Gwerthuso gwybodaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn dadansoddi ac yn dehongli ystod eang o wybodaeth gymhleth, gan ddidynnu pwyntiau allweddol a'u cyfleu i unigolion ar bob lefel, na fyddant o bosib yn gyfarwydd â natur dechnegol/arbenigol y wybodaeth.

Gofynion gwneud penderfyniadau ac ymreolaeth

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gymryd penderfyniadau annibynnol ar sail mewnbwn oddi wrth reolwyr llinell a chymheiriaid, ynghyd â dealltwriaeth o bolisi CNC, gan ystyried yr ystod o opsiynau sydd ar gael a'u goblygiadau posibl i'r busnes. Bydd deiliaid y swyddi ynghlwm wrth y gwaith o ddatblygu polisi sefydliadol ac efallai y byddant yn cyfrannu at ddatblygu strategaeth.
 • Gall y gwaith olygu rheoli prosiectau mawr neu raglenni gwaith llai, a llai cymhleth. Efallai y caiff penderfyniadau eu gwneud sy'n arwain at newidiadau i weithdrefnau/arferion sefydledig ar gyfer ymdrin â materion o fewn maes gwaith deiliad y swydd, a/neu bydd canlyniad cymryd penderfyniadau anghywir yn cael effaith andwyol ar y sefydliad mewn perthynas â’i randdeiliaid allanol, fel sefydliadau partner, rhoddwyr benthyciadau, defnyddwyr gwasanaethau ac ati.
 • Efallai y bydd penderfyniadau'n ymwneud ag ystod eang o faterion ac ni fydd canlyniadau rhai penderfyniadau bob amser yn glir neu'n amlwg. Efallai y bydd problemau sy'n dod i'r golwg hefyd yn ymwneud â'r gwaith mewn rhannau eraill o'r sefydliad a gallai’r rhain fod yn amrywiol. Bydd penderfyniadau a wnaed gan ddeiliad y swydd yn debygol o gael effaith ehangach na'r swyddogaeth neu adran uniongyrchol ac yn debygol o barhau dros y tymor canolig.

Effaith

 • Mae dibyniaeth ar waith a chyfraniad arbenigol/technegol deiliad y swydd, a bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar unigolion eraill. Bydd deiliad y swydd fel arfer yn gweithio ar draws y sefydliad wrth gynllunio a/neu reoli nifer o wasanaethau a/neu ddarparu arbenigedd technegol/arbenigol manwl.
 • Bydd canlyniadau ei benderfyniadau/gweithredoedd yn cael effaith tymor canolig i hirdymor yn fewnol neu'n allanol.
 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi a rheoli risgiau i enw da.

Cyfathrebu a chydberthnasau ag eraill

 • Bydd y gwaith yn gofyn am gyfathrebu'n ysgrifenedig ac ar lafar a/neu arwain prosiectau allweddol, a bydd y rhain yn gymhleth iawn ac yn gofyn am sgiliau cyfathrebu a darbwyllo da. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn cynnwys hwyluso a/neu gyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, cynnig mewnbwn a chyngor technegol neu arbenigol cymhleth (gan gynnwys ynghylch newidiadau deddfwriaethol), a llywio cyfeiriad trafodaethau neu weithgareddau. Bydd gofyn meithrin a chynnal cydberthnasau a rhwydweithiau da.
 • Bydd deiliaid y swyddi yn llunio dogfennau, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati sy’n weddol gymhleth. Bydd y rhain yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn y bydd y derbynnydd yn gweithredu yn ei chylch neu'n ei defnyddio, ac y byddai'n cael effaith andwyol pe bai’n anghywir neu’n cael ei drafftio'n wael.
 • Efallai y bydd angen cyrchu data a chynnwys o nifer o leoliadau neu ffynonellau, gan ofyn am ymchwil allanol a chrebwyll proffesiynol ynghylch sut dylai ymchwil o’r fath gael ei dehongli. Yn gyffredinol, mae dogfennaeth o'r fath yn debygol o gael effaith dros dymor hwy.

Cyfrifoldeb dros adnoddau

 • Bydd deiliaid y swyddi'n gyfrifol am ddefnyddio offer a data'n ddiogel a chyfreithiol er mwyn cyflawni gofynion y rôl.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • Gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • Absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • Manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • Awr les wythnosol y gallwch ddewis pryd i’w defnyddio

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’i chwblhau at ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 13 Chwefror 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 3 Mawrth 2023 drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Rachel Kelly ar rachel.kelly@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf