Swyddog, Trwyddedu Ansawdd Dŵr

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2023 | Cyflog: £32,876 - £36,229 (Gradd 5) | Lleoliad: Hyblyg

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr yr wythnos. 

Rhif swydd: 201597

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Darparu arweiniad/cymorth arbenigol ar gyfer asesu a phenderfynu ar geisiadau cymhleth am drwyddedau ansawdd dŵr yn unol â pholisïau, prosesau, canllawiau a gweithdrefnau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Darparu arbenigedd sy'n cwmpasu deddfwriaeth sy'n berthnasol i drefnau trwyddedu ansawdd dŵr.

Bod yn atebol am waith trwyddedu strategol afreolaidd sy'n angenrheidiol i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau effeithiol yn unol â deddfwriaeth a gofynion rheoliadol newidiol.

Gweithio'n agos gydag aelodau’r tîm Ansawdd Dŵr ac ar draws y Gwasanaeth Trwyddedu, i rannu gwaith arferol a gwaith nad yw'n arferol i sicrhau’r lefel uchaf posibl o effeithlonrwydd ac i ddefnyddio cryfderau unigol.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Penderfynu ar ganlyniad ceisiadau cymhleth am drwyddedau ansawdd dŵr drwy wneud penderfyniadau doeth ynglŷn â cheisiadau i’w drefn neilltuedig, a gwneud hynny trwy gynnal asesiadau technegol priodol yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Cyfoeth Naturiol Cymru lle maent ar gael, a chyhoeddi, gwrthod neu amrywio trwyddedau yn unol ag amserlenni a chyllidebau.
 • Penderfynu ar geisiadau gan ddefnyddio amrywiaeth o ganllawiau technegol a meddalwedd dechnegol a/neu raglenni modelu, yn unol â gofynion eich trefn neilltuedig.
 • Helpu datblygiad technegol swyddogion trwyddedu yn eich tîm trwyddedu neilltuedig drwy hyfforddiant uniongyrchol a thrwy hyrwyddo’r gwaith o gyflwyno’r Fframwaith Datblygiad Technegol gan ddefnyddio eich arbenigedd yn eich maes perthnasol.
 • Cynrychioli'r tîm trwyddedu yn eich maes arbenigedd ar grwpiau technegol mewnol perthnasol ac mewn cyfarfodydd â rhanddeiliaid mewnol/allanol.
 • Bod yn arweinydd wrth wneud penderfyniadau cymhleth ynglŷn â thrwyddedau, gan gynnwys ar gyfer Prosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol sy’n llai cymhleth.
 • Cydlynu ac arwain y gwaith o baratoi amddiffyniad mewn perthynas â heriau cyfreithiol yn erbyn penderfyniadau yn ymwneud â thrwyddedu.
 • Darparu cymorth technegol yn eich maes gwaith ar gyfer timau gweithredol, gan gynnwys cyngor cyn ymgeisio, a rhoi cymorth i’r gwaith o gyflwyno hyfforddiant strwythuredig yn ôl y gofyn.
 • Cyfrannu at wella effeithlonrwydd a pherfformiad y tîm trwyddedu, nodi cyfleoedd i newid y prosesau a'r arweiniad a chymorth, a chefnogi diwylliant o welliant parhaus ar gyfer eich trefn neilltuedig ac ar gyfer gwaith ar draws trefnau.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Gwybodaeth am y ddeddfwriaeth berthnasol a sut mae'n ymwneud â'r broses drwyddedu.
 2. Profiad ymarferol o asesu ceisiadau perthnasol am drwyddedau neu eu defnyddio mewn rôl gydymffurfio.
 3. Profiad o gyflenwi’r datrysiadau gorau posibl yn amserol trwy ddadansoddi gwybodaeth yn effeithiol a gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar risg.
 4. Profiad o hyfforddi a sgiliau mentora.
 5. Profiad o gyflenwi gwasanaeth i gwsmeriaid a'r gallu i ddylanwadu a pherswadio er mwyn cyflawni canlyniadau amgylcheddol.
 6. Profiad o gyflenwi gwelliannau/effeithlonrwydd i brosesau.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau.
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Bobl

 • Nid oes gan y swydd hon unrhyw gyfrifoldeb rheoli llinell, ond byddwch yn goruchwylio eraill mewn gweithgareddau neu ddarnau penodol o waith.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais 31 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 16 a 17 o Chwefror ar Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â Terry Gulliford ar Terry.Gulliford@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf