Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023 | Cyflog: £21,655 - £24,408 (Gradd 2) |Lleoliad: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith:

 • 200516: 37 awr yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau Banc
 • 202552: 30 awr yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau Banc

Rhif swydd: 200516 & 202552

Disgrifiad o’r swydd

Rydym ni’n dymuno penodi dau Cogyddes i ymuno â’n tîm arlwyo yng Nghanolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth a phrofiad da o ran paratoi a darparu gwasanaeth bwyd gwych, gwybodaeth am safonau Hylendid Bwyd, ac yn berson creadigol ac ysbrydoledig.

Bydd angen i chi weithio’n dda fel tîm a dan bwysau yn ystod ein cyfnodau prysur, gan sicrhau bod tasgau’n cael eu cwblhau yn gywir ac yn brydlon i sicrhau bod y gwasanaeth arlwyo yn rhedeg yn effeithiol a sicrhau profiad gwych i’r cwsmer.

Os mae hyn yn swnio’n debyg i chi, ymgeisiwch nawr!

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cyfrannu at ddatblygu bwydlen o safon uchel sy'n cynrychioli strategaeth Cyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi ffyrdd iach o fyw.
 • Helpu i sicrhau bod gwasanaeth arlwyo o ansawdd uchel ar gael bob dydd rhwng yr oriau gweithredu a hysbysebir.
 • Sicrhau bod y bwyd a gaiff ei gyflwyno o safon uchel a bod maint y cynnig / prydiau yn gyson.
 • Sicrhau bod yr holl ryngweithio â'r cyhoedd yn cyflwyno Cyfoeth Naturiol Cymru yn y modd gorau posibl drwy ddarparu gofal da a gwasanaeth da i gwsmeriaid.
 • Sicrhau y glynir wrth y polisïau a'r arferion hylendid bwyd, iechyd a diogelwch
 • Sicrhau bod ffeil HACCP llyfr cofnodi'r gegin a'r ffeil alergenau yn cael eu cynnal yn gyfredol fel y gellir cymryd camau allweddol i ddileu'r risg o'r peryglon o halogi bwyd.
 • Sicrhau bod pob damwain sy'n digwydd wrth weithredu fel cogydd dyletswydd yn cael eu cofnodi ac yn hysbysu'r rheolwr llinell.
 • Gweithredu fel model rôl o werthoedd sefydliadol: dangos ymddygiad  rhagorol o onestrwydd, uniondeb a moeseg. Herio eraill pan fyddant yn methu â gweithredu fel modelau rôl.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Mae cymhwyster proffesiynol mewn Hylendid Bwyd ar Lefel 2 yn ddymunol neu barodrwydd i’w gael trwy hyfforddiant ffurfiol.
 2. Gallu dangos profiad o weithio mewn swydd arlwyo a gwasanaeth cwsmeriaid.  

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol: Lefel 1 – Y gallu i ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Dymunol: Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd Gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich CV i Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Dyddiad cau: 29 Ionawr 2023

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar Canolfan Ymwelwyr Blwch Nant yr Arian

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Jenn Jones ar jenn.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 0300 065 4178

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf