Swyddog Gweithrediadau Coedwigaeth

Dyddiad cau: 16 Awst 2022 | Lleoliad: Gogledd Orllewin Y Canolbarth (Aberystwyth) | Cyflog: £31,490-£34,902 (Gradd 5)

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr, dydd Llun i ddydd Gwener 

Rhif swydd: 200471

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i'r swyddfa CNC agosaf i'ch cartref, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Diben y rôl hon yw galluogi'r tîm gweithrediadau coedwigaeth i gyflawni ei raglenni priodol trwy ymgymryd â'r cyfrifoldeb dirprwyedig ar gyfer cyflawni ein gweithrediadau. Byddwch yn gwneud penderfyniadau technegol yn y disgyblaethau canlynol:

 • Cynllunio coedwigoedd
 • Gweithrediadau cynaeafu
 • Gweithrediadau'r sefydliad
 • Gweithrediadau peirianneg graddfa fechan
 • Ymgynghori â’r cyhoedd ac ymgysylltu â hwy ynghylch ein gweithrediadau

Fel tîm, rydym yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o gynllunio gweithrediadau ac wedyn cyflawni'r contractau cynaeafu ac ailblannu dilynol. Bydd y rôl hon yn cynnwys cynllunio'r gwaith hwn, ac wedi hynny, rheoli contractau’r safleoedd hyn a gweithio gyda'r tîm ehangach.

Dyma gyfle gwych i weithio gyda thîm deinamig a phrofiadol. Yn fwy na hyn, fel swyddog, gallwch gyfrannu'n sylweddol tuag at reoli coedwigoedd yn eich ardal. Mae'r tîm hwn yn ymdrin â choetiroedd Cyfoeth Naturiol Cymru ar hyd ardal y Canolbarth/Gogledd (Gorllewin) o amgylch Aberystwyth a'r ardaloedd cyfagos yn bennaf.

Os hoffech gael ymweliad safle i drafod y rôl yn ogystal â gweld yr amgylchedd gwaith, cysylltwch â'r uchod i drafod.

Mae angen trwydded yrru lawn y DU.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cefnogi cyngor technegol ar gyfer problemau sy'n benodol i'r sector neu broblemau technegol.
 • Gweithredu cynlluniau gwaith tîm a chyflawni camau gweithredu a gytunwyd er mwyn cyfrannu at gynllunio busnes.
 • Cyfranogi yn fforymau technegol Cyfoeth Naturiol Cymru neu gynrychioli Cyfoeth Naturiol Cymru ar fforymau allanol fel cynrychiolydd technegol.
 • Rhyngweithio â chymheiriaid yn Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn hyrwyddo arferion cyson yn y diwydiant ac mewn pynciau arbenigol.
 • Bod â chyfrifoldeb uniongyrchol dros gynnal rhaglenni dirprwyedig a rheolaeth gyllidebol ddirprwyedig a gytunwyd, gan gynnwys yr holl gydymffurfiaeth berthnasol a chadw at y broses gaffael.

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol:

 1. Profiad o weithio ar draws ystod eang o ddisgyblaethau rheoli tir.
 2. Gwybodaeth am reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig a chynlluniau ardystio coedwigoedd.
 3. Profiad o ymgysylltu â'r gymuned a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 4. Gwybodaeth a phrofiad o safleoedd dynodedig a phob agwedd ar ymarfer coedwigaeth, gan gynnwys atebolrwydd tir, cynllunio coedwigoedd a gweithrediadau coedwigaeth.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol: Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddion syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad perthnasol amlwg wedi'i ennill mewn nifer o amgylcheddau neu ystod o rolau, gyda gafael a dealltwriaeth dda o bolisi a gweithdrefnau sefydliadol.
 • Meddu ar brofiad blaenorol o reoli prosiectau / rheoli contractau mewn maes technegol a’r gallu i gyflawni'r ystod lawn o dasgau sy'n gysylltiedig â rheoli prosiectau.
 • Y gallu i ddangos lefel dda o sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu.
 • Yn nodweddiadol, bydd deiliad y swydd wedi cael profiad o oruchwylio eraill/contractwyr.
 • Y gallu i ddangos lefel uchel o wybodaeth am faes iechyd, diogelwch a llesiant, a phrofiad ohono, ynghyd â diogelwch cyhoeddus ac atebolrwydd cyhoeddus.  

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau technegol a chodau statudol a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl. 
 • Y gallu i gynhyrchu achosion busnes, adroddiadau, nodiadau briffio a chontractau, a fydd yn cael eu cymeradwyo gan eraill fel rhan o brosesau mewnol y cytunwyd arnynt.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am farn wrthrychol.
 • Y gallu i newid blaenoriaethau lle mae gofynion neu weithgareddau gwaith sy'n gwrthdaro.
 • Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud penderfyniadau o natur dechnegol yn seiliedig ar gwmpas y gwaith, gydag arweiniad gan eraill os oes angen.
 • Bydd amcanion a thargedau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefn lywodraethu ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd.
 • Bydd deiliad y swydd yn atebol i swyddog gweithredol ar y prosiect.
 • Y gallu i ddefnyddio gwybodaeth flaenorol i ddatrys problemau yn seiliedig ar ganlyniadau hysbys, gydag arweiniad gan swyddog gweithredol y prosiect os oes angen.
 • Yn deall y bydd effaith ei benderfyniadau yn ehangach na'r swyddogaeth neu'r adran uniongyrchol ac yn effeithio ar yr amgylchedd a'r dirwedd dros yr hirdymor.

Effaith

 • Yn dangos dealltwriaeth y bydd ei benderfyniadau a'i weithredoedd yn dylanwadu ar eraill ac y gall prosiectau a gyflawnir effeithio ar enw da Cyfoeth Naturiol Cymru yn allanol ac effeithio ar aelodau'r cyhoedd.
 • Yn gwerthfawrogi y bydd penderfyniadau a wneir yn cael dylanwad parhaol ar y dirwedd gydag effaith tymor byr i ganolig.
 • Y gallu i gymryd cyfrifoldeb am gyflawni a chanlyniadau cyffredinol yr ystod o brosiectau, a reolir o fewn strwythur llywodraethu.
 • Bydd ystyriaethau iechyd a diogelwch yn nodwedd o bob prosiect a bydd angen i ddeiliad y swydd nodi a rheoli effaith unrhyw risgiau.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Y gallu i ryngweithio a chysylltu â rolau eraill ar draws y busnes, gan feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith a rhwydweithiau da i ymgysylltu â'r sefydliad wrth ddarparu polisïau a chynlluniau gwaith yn y ffordd fwyaf effeithlon.
 • Sgiliau cyfathrebu a pherswadiol effeithiol, a all gynnwys hwyluso a chyflwyno mewn cyfarfodydd mewnol neu allanol, gan roi cyngor a chyfrannu yn ôl yr angen.
 • Y gallu i reoli cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid a thrydydd partïon sy'n ymwneud â chyflawni prosiectau, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.
 • Y gallu i gynhyrchu dogfennau technegol, adroddiadau, cyfrifon, contractau ac ati yn cynnwys cyngor, arweiniad neu farn a allai arwain at ganlyniadau niweidiol a goblygiadau ariannol os ydynt yn anghywir neu wedi'u drafftio'n wael.
 • Y gallu i ddod o hyd i wybodaeth a data o sawl lleoliad, sy'n gofyn am ymchwil allanol a barn broffesiynol i benderfynu sut y dylid dehongli'r wybodaeth.
 • Hyder i ryngweithio â phobl yn allanol ar bob lefel.
 • Er bod hon yn rôl sy'n wynebu tuag allan, bydd y gwaith a wneir yn effeithio'n allanol ac yn fewnol ar ystod o lefelau, yn dibynnu ar natur y prosiect.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer arbenigol a ddefnyddir yn y maes yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb dirprwyedig am gyllideb sy'n debygol o fod yn rhan o gyllideb lawer mwy a bydd ganddo gyfrifoldeb o ran y gadwyn gyflenwi / gweithgarwch caffael sy'n gysylltiedig â chontractau yn unol â'r gweithdrefnau.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 16 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar drwy Microsoft Teams

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â 

Neil Muir Neil.Muir@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Josh Irvine Josh.Irvine@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf