Swyddog Casglu Data Amgylcheddol

Dyddiad cau: 11 Hydref 2022 | Cyflog: £27,003 - £30,688 (Grade 4) | Lleoliad: Hyblyg mewn Gogledd Dwyrain Cymru 

Math o gontract: Penodiad Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2023

Patrwm gwaith: Llawn amser – 37 awr y wythnos

Rhif swydd: 200442

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i swyddfa CNC o fewn y lle, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’n tîm fel Swyddog Casglu Data Amgylcheddol ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru. Byddech yn gweithio fel rhan o Dîm Asesu a Chyngor Amgylcheddol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym yn rhoi cyngor amlswyddogaethol ac yn monitro ar hyd a lled Gogledd Ddwyrain Cymru.  Byddwch yn gallu gweithio’n hyderus yn yr awyr agored mewn gwahanol amgylcheddau a thywydd ac weithiau mewn lleoliadau anghysbell, a byddwch yn teimlo’n gyfforddus yn gweithio mewn dŵr wrth gasglu data a chynnal arolygon. Mae’r swydd ‘maes’ amrywiol hon yn cynnwys:

 • Casglu samplau dŵr arferol mewn afonydd, llynnoedd a dyfroedd ymdrochi.
 • Cic-samplu ecolegol i ganfod infertebratau a diatomau.
 • Cefnogi gwaith monitro ar y tir.
 • Gyrru o un safle i’r llall, a defnyddio rhai llwybrau lle bydd angen defnyddio cerbyd  4 x 4.
 • Defnyddio technoleg i gasglu data yn y maes gyda mesurydd llaw a mewnbynnu data ar lechen.
 • Trin offer megis sondau data ac offer samplu goddefol mewn afon.

Mae’r data a gesglir gan ein tîm yn cael ei ddefnyddio i adrodd yn erbyn gofynion statudol ac mae’n dystiolaeth allweddol a ddefnyddir gan y Timau Lle yng Nghymru, i gyfarwyddo eu penderfyniadau a’u camau gweithredu wrth reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Cwblhau gwaith arolygu a chasglu data, er mwyn helpu i gyflwyno ein rhaglenni monitro fel rhan o'r cynllun busnes a chanlyniadau amgylcheddol.
 • Yn gyfarwydd â gweithdrefnau labordy cyfredol a gofynion mewnbynnu data, a byddwch yn lanlwytho data yn uniongyrchol i gronfeydd data'r labordy.
 • Cefnogi'r Swyddog Asesu Amgylcheddol i gynllunio ei waith samplu ei hun a gwaith samplu aelodau'r tîm ar y system rheoli gwybodaeth labordy.
 • Darparu data o ansawdd da trwy waith samplu maes a sicrhau ansawdd data cychwynnol yn y maes.
 • Rhoi cymorth i gydweithwyr wrth ddatblygu a chynnal sgiliau o ran technegau samplu penodol.
 • Hyfforddi a goruchwylio cynorthwywyr tymhorol i gyflwyno gwaith samplu blynyddol.
 • Gallu arwain tîm bychan o staff wrth gyflwyno gwaith samplu gweithredol e.e. Swyddog â Gofal ar gyfer electro-bysgota.
 • Dehongli a gweithredu gweithdrefnau ac egwyddorion gwyddonol a thechnegol sylfaenol mewn ffordd integredig er mwyn sicrhau bod gweithgareddau monitro yn cael eu cynnal yn unol â'r safonau gofynnol.
 • Darparu cyngor samplu a chymorth i staff monitro arall; profi a chymhwyso technegau / technolegau samplu gwell.
 • Cefnogi ymchwiliadau, nodi pryderon ac ymateb i'r tîm / swyddogaethau eraill, yn unol â'n polisïau ein hunain, er mwyn cefnogi canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol.
 • Cynnal cyfarpar samplu arbenigol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

 1. Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 
 2. Profiad o waith samplu gweithredol a/neu fonitro gweithredol.
 3. Profiad o weithio mewn tîm.
 4. Gwybodaeth resymol am ecoleg ddaearol, ecoleg dŵr croyw, ansawdd dŵr, pysgodfeydd, neu wyddorau'r ddaear.
 5. Profiad o reoli data a gwybodaeth.
 6. Trwydded yrru lawn sy'n gyfredol a dilys yn y DU i yrru cerbydau fflyd Cyfoeth Naturiol Cymru (ceir a faniau)
 7. Gallu nofio a'n hyderus wrth weithio mewn dŵr. (Hanfodol)
 8. Cymwyseddau TG; MS Office a phrofiad o gronfeydd data.

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Profiad ymarferol blaenorol amlwg a gafwyd mewn disgyblaeth dechnegol neu amgylchedd gwyddonol, ar lefel sy'n ei alluogi i weithredu rhaglenni gwaith o faint a chymhlethdod cymedrol a darparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.
 • Y gallu i ddangos arbenigedd pwnc mewn maes arwahanol o'i waith.
 • Y gallu i brosesu a dadansoddi gwybodaeth arferol a chynhyrchu adroddiadau a gwybodaeth gywir yn seiliedig ar brosesau dadansoddol cadarn.
 • Yn meddu ar sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu da ynghyd â gwybodaeth TGCh a systemau.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Y gallu i ddeall a dehongli llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a ddefnyddir wrth gyflawni'r rôl.
 • Gall arwain a gweithredu rhaglen waith sy'n gofyn am gasglu data a gwybodaeth o wahanol ffynonellau a systemau, i gynhyrchu dogfennau safonol.
 • Y gallu i gynnal dadansoddiad arferol o samplau a data syml gan ddilyn gweithdrefnau ffurfiol, sy'n arwain at gynhyrchu adroddiadau dadansoddol a dogfennaeth a fydd yn cael eu defnyddio gan eraill.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i gymhwyso rhywfaint o farn technegol i ddelio â materion neu'n gwybod pryd i'w cyfeirio at eraill.
 • Y gallu i ystyried opsiynau o ystod fach o atebion i wneud penderfyniadau, gan orfod teilwra rhai dulliau gwaith o bosib i gyflawni'r canlyniadau gofynnol heb wneud newidiadau sylfaenol i weithdrefnau neu brosesau.
 • Er y bydd y gwaith yn cynnwys amrywiaeth o dasgau tebyg ac eglur yn bennaf, bydd angen y flaengaredd i ddatrys problemau a chymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Bydd deiliad y swydd yn rheoli rhaglenni gwaith ar wahân ac mae angen iddo ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd â rhywfaint o gymhlethdod, ynghylch y ffordd orau o sicrhau canlyniadau.
 • Gall gwaith deiliad y swydd fod yn rhan o brosiect mwy, fel y bydd graddfa'r ymreolaeth yn gyfyngedig.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Bydd y rôl yn gofyn am ryngweithio uchel gyda phobl sydd â'r gallu i feithrin cydberthnasau gwaith da, gyda chysylltiadau mewnol ac allanol.
 • Yn dangos sgiliau cyfathrebu da gyda'r gallu i addasu arddull a chynnwys yn dibynnu ar yr unigolyn a natur y berthynas.
 • Yn gallu cynghori a briffio eraill, gan ofyn am y gallu i egluro a rhannu gwybodaeth yn glir gydag amrywiaeth o bobl, gan addasu ei arddull a'i ddull yn ôl yr angen.
 • Mae cyfathrebu'n cynnwys delio â chwsmeriaid anodd neu heriol, yn aml mewn sefyllfaoedd sensitif neu gymhleth, sy'n golygu bod angen pwyll, amynedd, a'r gallu i aros yn ddigynnwrf.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol, a allai gynnwys cerbydau neu offer technegol.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 11 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â James McClymont ar james.mcclymont@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf