Swyddog Rheoleiddio Gwastraff

Dyddiad cau: 2 Hydref 2022 | Cyflog: £31,490-£34,902 (Gradd 5)Lleoliad: Bwcle

Math o gontract: Parhaol

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun i Gwener.

Rhif swydd: 200432

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Cyfle cyffrous o fewn tîm Rheoleiddio Gwastraff Gogledd-ddwyrain Cymru i amddiffyn a gwella amgylchedd Cymru trwy reoleiddio safleoedd gwastraff a drwyddedir yn effeithiol ac effeithlon, megis safleoedd trosglwyddo a thrin gwastraff nad yw’n beryglus a gwastraff peryglus, safleoedd trin biowastraff, safleoedd metel sgrap a safleoedd tirlenwi caeedig. Mae'r rôl hefyd yn delio â safleoedd gwastraff anghyfreithlon a gorfodi cysylltiedig.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio allan yn yr amgylchedd, gan ymateb i adroddiadau o ddigwyddiadau amgylcheddol mewn modd diogel, effeithlon ac amserol, gan wneud gwaith ymchwilio a gorfodi priodol. Yn dilyn ein hegwyddorion rheoleiddio, byddwch yn ceisio sicrhau cydymffurfedd â'r rheoliadau perthnasol, e.e. Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, yn cymryd camau gorfodi cymesur, ac yn cyflawni buddion lluosog diriaethol ac amddiffyn yr amgylchedd trwy ddefnyddio ymyriadau rheoleiddio priodol.

Mae hon yn rôl ddeinamig a boddhaus sy'n rhoi'r cyfle i chi arwain ar welliannau amgylcheddol lleol trwy weithio gyda'n cwsmeriaid i wella llesiant cymunedau lleol trwy gydymffurfio â'r amgylchedd. Byddwch yn gweithio gyda thîm ymroddedig o bobl o'r un anian, sydd oll yn gweithio i wella amgylchedd Gogledd-ddwyrain Cymru yn unol â'n hegwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Bydd y rôl yn cynnwys gwaith ar safleoedd yn cynnal archwiliadau rheoliadol o safleoedd rheoli gwastraff wedi'u trwyddedu a rhai didrwydded, a gweithio yn y swyddfa. Weithiau bydd gofyn i chi deithio i swyddfeydd eraill.

Bydd gofyn i chi gyfrannu at system ymateb i ddigwyddiadau llygredd fel rhan o rota oriau arferol a rota y tu allan i oriau.

Os oes gennych chi brofiad perthnasol o weithio o fewn maes rheoleiddio/gorfodi, neu o fewn diwydiant perthnasol a reoleiddir, ac eisiau chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddiogelu a gwella amgylchedd Cymru, yna rydym eisiau clywed gennych.

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Asesu cydymffurfiaeth mewn gweithfeydd a safleoedd gwastraff.
 • Cymryd camau priodol i gasglu tystiolaeth at ddibenion gorfodi, yn unol â gweithdrefnau diffiniedig.
 • Lle nodir diffyg cydymffurfiaeth, argymell yr opsiwn ymyrryd mwyaf priodol i sicrhau bod gweithredwyr yn ailddechrau cydymffurfio cyn gynted â phosibl, gyda’r effaith amgylcheddol leiaf posibl ac ystyriaeth o'r effeithiau economaidd.
 • Helpu i ddatblygu strategaethau rheoleiddio tymor canolig ar gyfer safleoedd a reoleiddir.
 • Ymateb i ddigwyddiadau a chwynion.
 • Cyfrannu at ddiwylliant iechyd, diogelwch a lles cadarnhaol.
 • Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Wybodaeth a phrofiad naill ai o weithio mewn diwydiant a reoleiddir neu fel rheoleiddiwr.
 2. Dealltwriaeth dda o brosesau busnesau masnachol a’r pwysau arnynt.
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol â busnes a reoleiddir a'r cyhoedd, gan esbonio problemau a chael cefnogaeth drwy ddylanwadu.

Gofynion y Gymraeg:

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Noder - Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Effaith

 • Mae'r gwaith a wneir yn gyffredinol o fewn ardal arwahanol felly bydd yn effeithio'n bennaf ar yr amgylchedd uniongyrchol, ond gall hefyd ymestyn ar draws meysydd pwnc a gwaith eraill.
 • Efallai y bydd gan agweddau o'r gwaith y potensial, os cânt eu gwneud yn anghywir, i effeithio ar drydydd partïon ac ardal ehangach.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich Ffurflen gais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk gan ddefnyddio rhif y swydd fel cyfeirnod yr e-bost

Cyn cwblhau eich cais, darllenwch ein Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

 

Dyddiad cau i wneud cais: 2 Hydref 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch â/ag Carys Williams ar Carys.Williams@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Diweddarwyd ddiwethaf