Swyddog Rheoli Pysgodfeydd Cocos

Dyddiad cau: 25 Awst 2022 | Lleoliad: Llandarsi neu CrosshandsCyflog: £31,490 - £34,902 (Gradd 5)

Math o gontract: Penodiad tymor penodol hyd 15 Mehefin 2024 gydag estyniad yn bosibl

Patrwm gwaith: 37 awr y wythnos

Rhif swydd: 200109

Fel sefydliad, rydym yn cefnogi gweithio hyblyg. Mae'r rôl hon yn caniatáu gweithio hybrid (cymysgedd o weithio gartref a swyddfa) a gellir trafod patrwm gwaith sy'n addas i chi ar ôl i chi gael eich penodi os ydych yn llwyddiannus gyda'r rôl hon.

Byddwch yn cael eich contractio i’r lleoliad CNC sydd wedi’i nodi yn yr hysbyseb hon, a bydd gofyn i chi fynd yno ar gyfer cyfarfodydd rheolaidd, hyfforddiant ac ar gyfer cyfarfodydd un i un gyda'ch rheolwr. Bydd y rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw.

Disgrifiad o’r swydd

Byddwch yn rhan o dîm sy’n rheoli ac yn cynghori ynglŷn ag Ardaloedd Morol Gwarchoddedig a’r amgylchedd morol ledled Cymru gan gynnwys rheoli gorchmynion Rheoleiddio Pysgodfeydd Cocos yng Nghilfach Tywyn yn y De ac ar Aber Afon Dyfrdwy. Byddwch yn darparu rheolaeth pysgodfa gocos leol ar gyfer pysgofa gocos Cilfach Tywyn, gan gynnwys cydlynu a dosbarthu trwyddedau pysgodfeydd cocos, a chefnogi’r gwaith o’u rheoleiddio. Byddwch yn gweithio gyda chdweithiwyr o fewn y tîm a gyda chydweithwyr gorfodi i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Bydd y gwaith yn gymysgedd o waith swyddfa a gwaith maes ar y safle ym mhob tywydd mewn ardaloedd rhynglanwol yng Nghilfach Tywyn

Cyfrifoldebau

Mae eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

 • Casglu, mewnbynnu a dadansoddi cofnodion dalfeydd i alluogi asesu gweithgarwch masnachol, dosbarthiad gofodol ac ymdrech bysgota flynyddol
 • Cynhyrchu adroddiad blynyddol ar y bysgodfa
 • Cefnogi adolygiad o gynllun rheoli’r bysgodfa,
 • Rhoi cynllun rheoli’r bysgodfa ar waith
 • Cysylltu â physgotwyr a chynhyrchwyr cocos Aber Afon Dyfrdwy a Chilfach Tywyn.
 • Prosesu, asesu, cyhoeddi a monitro trwyddedau, gan gadw cofnodion cywir.
 • Gweithio gydag archwilwyr allanol i sicrhau bod achrediad pysgodfeydd cynaliadwy Stiwardiaeth Forol yn parhau
 • Gweithio’n agos gyda chydweithwyr Gorfodi ar reoleiddio a gorfodi
 • Cadw cofnodion a mewnbynnu deallusrwydd i’r system ganolog
 • Cysylltu ag adrannau iechyd yr amgylchedd perthnasol, adran DEFRA Llywodraeth Cymru ac, ynghylch afon Dyfrdwy, NWIFCA ac Asiantaeth yr Amgylchedd (y Gogledd)
 • Cysylltu â swyddog cadwraeth afon Dyfrdwy a swyddogion lleol Cilfach Tywyn
 • Darparu’r gwaith gweinyddu ar gyfer Grŵp Cynghori ar Bysgodfa Gocos Aber Afon Dyfrdwy (DECFAG) a Grŵp Asiantaethau ar y Cyd Aber Afon Dyfrdwy
 • Gweithio’n agos gydag uwch gynghorydd y bysgodfa gocos ar bob agwedd ar reoli’r bysgodfa
 • Gweithio gyda Chynghorwyr Ardal perthnasol i asesu ac adrodd ar waith Monitro Morol, a chyda’r timau Cynghori Morol Cymru gyfan, yn enwedig ynghylch arolygon cocos
 • Darparu cyngor technegol ar faterion yn ymwneud â physgodfeydd cocos.
 • Cefnogi’r gwaith o reoli cyllideb reoli’r bysgodfa gocos
 • Gofynion Ymateb i Ddigwyddiadau: Mae gofyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymateb i ddigwyddiadau

Cymwysterau, profiad a gwybodaeth

Gwybodaeth a phrofiad o’r canlynol: 

 1. Profiad o weithio yn y sector pysgod cregyn
 2. Profiad o feithrin cysylltiadau effeithiol
 3. Profiad o ymdrin â chwsmeriaid anodd a sefyllfaoedd heriol
 4. Y gallu i ddehongli a chyfathrebu data ar amgylcheddau morol
 5. Dealltwriaeth o faterion a chadwraeth Aber Afon Dyfrdwy neu Gilfach Tywyn
 6. Sgiliau rhyngbersonol da a phrofiad o weithio ar y cyd, yn fewnol ac yn allanol

Gofynion y Gymraeg

Hanfodol Lefel 1 – Yn gallu ynganu geiriau Cymraeg a defnyddio ymadroddoin syml

Dymunol Lefel 3 – Gallu defnyddio Cymraeg mewn rhai sefyllfaoedd gwaith

Noder: Os nad ydych yn bodloni’r gofynion lefel 1, hynny yw, y gallu i ddeall brawddegau sylfaenol ac ynganu enwau Cymraeg yn gywir, mae CNC yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau dysgu a chymorth staff i’ch helpu i fodloni’r gofynion sylfaenol hyn yn ystod eich cyflogaeth gyda ni.

Cymwyseddau

Bydd ceisiadau i'r rôl hon yn cael eu hasesu ar sail y cymwyseddau canlynol, ar y rhestr fer a'r cyfweliad. Rhowch enghreifftiau o sut rydych yn dangos y cymwyseddau hyn wrth lenwi'ch ffurflen gais.

Gwybodaeth a Sgiliau Hanfodol

 • Arbenigedd amlwg mewn maes neu swyddogaeth ddiffiniedig, sy'n galluogi deiliad y swydd i ddarparu cyngor ac arweiniad i eraill.
 • Yn dangos dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cadarn o waith y swyddogaeth ehangach.
 • Sgiliau da o ran llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu, gan gynnwys sgiliau datblygedig wrth ddod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid.
 • Mae profiad o oruchwylio eraill yn ddymunol.

Gwerthuso Gwybodaeth

 • Yn dangos y gallu i ddeall gwybodaeth, llawlyfrau gweithdrefnau, codau statudol a deddfwriaeth a dehongli a chymhwyso'r gofynion i gyflawni ei rôl.
 • Y gallu i ddadansoddi a phrosesu gwybodaeth dechnegol anarferol sy'n cynnwys rhywfaint o gymhlethdod.

Gofynion Gwneud Penderfyniadau ac Ymreolaeth

 • Y gallu i benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau canlyniadau, sy'n gofyn am rywfaint o farn a chreadigrwydd a'r angen i newid blaenoriaethau lle mae gofynion sy'n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau o natur dechnegol, yn bennaf o gwmpas ei faes gwaith ei hun ond bydd hefyd yn gorgyffwrdd â gwaith eraill.
 • Gall problemau a phenderfyniadau gynnwys rhywfaint o gymhlethdod a gofyn am yr angen i gymhwyso gwahanol dechnegau neu ddulliau.
 • Y gallu i gynnal ymchwil i benderfynu ar y ffordd orau o ddatrys problemau. 
 • Y gallu i ddarparu arweiniad i aelodau llai profiadol er mwyn datrys problemau.

Cyfathrebu a Chydberthnasau ag Eraill

 • Yn dangos y gallu i ryngweithio a chyfathrebu â phobl o amgylch ei faes arbenigedd, ar draws ystod o swyddogaethau o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru a phartïon allanol, gan addasu ei ddull a'i arddull yn briodol.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu sefydledig gyda'r gallu i ddatblygu a chynnal cydberthnasau gwaith da, a allai gynnwys rhywfaint o ddylanwadu.

Cyfrifoldeb dros Adnoddau

 • Yn gyfrifol am ddefnyddio a chadw offer a chyfarpar a ddefnyddir i gyflawni ei waith yn ddiogel ac yn gyfreithiol.
 • Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio contractwyr a'r costau cysylltiedig.

Manteision gweithio i ni

Bydd y rôl hon yn cynnig amrywiaeth o fanteision, gan gynnwys:

 • gweithio ystwyth a hyblyg (yn dibynnu ar y rôl)
 • Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy’n cynnig cyfraniadau o 26.6% i 30.3% gan y cyflogwr
 • 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod
 • absenoldebau hael ar gyfer eich holl anghenion mewn bywyd
 • manteision a chymorth o ran iechyd a lles
 • awr les wythnosol i’w defnyddio pryd bynnag rydych chi eisiau

Gweler y manylion llawn ar gyfer yr holl fuddion y byddwch yn eu cael fel gweithiwr.

Sut i wneud cais

Anfonwch ffurflenni cais wedi’u cwblhau at Ceisiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyn gwneud cais darllenwch y Canllawiau ar gwblhau ffurflen gais ar gyfer swydd

Dyddiad cau i wneud cais: 25 Awst 2022

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal drwy Microsoft Teams.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch ag Charlotte Gjerlov Charlotte.gjerlov@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n frwdfrydig dros amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn recriwtio yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd, gan gynnwys menywod, grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anabledd. Mae gennym gynllun gwarantu cyfweliad ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol gofynnol.

Mae egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

 

Diweddarwyd ddiwethaf