Cyfleoedd Cyllid Grant

Darganfyddwch fwy am gyfleoedd cyllid grant gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Eich prosiect

Ni’n cynnig cyllid grant i brosiectau sy’n gyfrannu at y canlyniadau canlynol:

  • Ymgorffori mesurau i alluogi natur a phobl i addasu i’r newid yn yr hinsawdd
  • Meithrin gwydnwch ecosystemau ar y raddfa briodol – o fewn dalgylchoedd neu ar raddfa tirwedd
  • Gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau ar yr un pryd â chreu gwydnwch ecosystemau
  • Cysylltu pobl â natur a materion amgylcheddol

Mathau o cyllid grant

Rydym yn cynnig tri math o grant:

  • Cyllid cais am ganlyniad a renni - gallwch wneud cais ar unrhyw adeg
  • Cyllid cystadleuol - nid oes cronfa gystadleuol ar agor ar hyn o bryd.
  • Cyllid strategol a ddyrannwyd

Cais am ganlyniad a renni

Gall unigolion, sefydliadau, y sector preifat a'r trydydd sector wneud cais am ganlyniadau a renni.

Os oes gennych chi syniad da sydd angen cyllid, trafodwch ef gyda'ch cyswllt CNC arferol. Os nad oes gennych gyswllt CNC, e-bostiwch NRW.grants@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk yn amlinellu eich syniad a'ch lleoliad a byddwn yn eich pwyntio i'r cyfeiriad cywir.

Gallwch wneud cais am ganlyniadau a rennir ar unrhyw adeg.

Ar ôl trafodaeth gychwynnol, byddwn yn darparu rhestr wirio i chi i'ch helpu i gyflwyno'ch cynnig.

Byddwch yn derbyn penderfyniad terfynol cyn pen pedwar mis ar ôl eich cyflwyniad.

Grantiau Cystadleuol

Nid oes cronfa gystadleuol ar agor ar hyn o bryd.

Byddwn yn hysbysebu cyfleoedd ar y dudalen hon.

Rydym yn gweithio gyda'n rhwydweithiau i deilwra grantiau cystadleuol sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau sy'n deillio o'r saith Datganiad Ardal. Byddant yn adnodd allweddol wrth ein helpu i fynd i'r afael â'r her a gyflwynir gan yr argyfwng hinsawdd a natur a ddatganwyd yn ddiweddar.

Cyllid strategol a ddyrannwyd

Rydym yn cwblhau cyllid grant a ddyrannwyd yn strategol.

Byddwn yn ceisio dyrannu cyllid i gefnogi canlyniadau â blaenoriaeth gan gynnwys y rhai o’r Ddatganiadau Ardal a'r cynllun corfforaethol.

Byddwn yn dyrannu'r grant trwy gydol ein Cynllun Corfforaethol ynghyd â blwyddyn (2020/21 - 2023/24).

Darllenwllch fwy

Darllenwch fwy yn ein strategaeth cyllid grant.