Strwythur y sefydliad

Strwythur y Sefydliad

Prif Weithredwr - Clare Pillman

Y Tîm Gweithredol

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Gareth O'Shea ​

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Rachael Cunningham

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Corfforaethol - Prys Davies

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Gwybodaeth Cwsmeriaid - Sarah Jennings​ ​

Y Tîm Arwain 

Pennaeth Polisi Rheoli Adnoddau Naturiol - Ruth Jenkins

Pennaeth Rheoleiddio a Thrwyddedu - Nadia De Longhi

Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau - Jeremy Parr

 Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth - Chris Collins 

Pennaeth Stiwardiaeth Tir - Dominic Driver

Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-orllewin - Siân Williams / Martin Cox

Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd-ddwyrain - Lyndsey Rawlinson

Pennaeth Gweithrediadau’r Canolbarth - Gavin Bown

Pennaeth Gweithrediadau’r De-orllewin - Martyn P. Evans

Pennaeth Gweithrediadau Canol y De - Mike Evans

Pennaeth Gweithrediadau’r De-ddwyrain - Steve Morgan

Pennaeth Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol - Rhian Jardine

Pennaeth TGCh – Ian Johns 

Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Busnes - Victoria Rose Piper

Pennaeth Cyllid - Rob Bell

Pennaeth Archwilio Mewnol - Jacqui Kedward

Pennaeth Datblygu Sefydliadol – Sarah Stacey

Pennaeth Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Bwrdd - Colette Fletcher

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol - Sarah Asbrey

Pennaeth Rheoli Pobl, a’u Lles, Iechyd a’u Diogelwch - Steve Burton

Pennaeth Gweledigaeth 2050 a Chynllunio - Sarah Williams

Pennaeth Cyfathrebu a Thrawsnewid Digidol - Catrin Hornung 

Pennaeth Profiad y Cwsmer - Naomi Lawrence

Pennaeth Datblygu Masnachol Cynaliadwy - Elsie Grace

Datganiad o fuddiannau

Gofynnir i’r Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiannau unigol neu fuddiannau unrhyw deulu agos (a ddiffinnir fel partner, plant, rhieni a brodyr a chwiorydd) yn arbennig lle mae ar hyn o bryd, neu lle gallai fod rhyngweithiadau busnes sy’n berthnasol i rôl a chylch gwaith CNC.

Ceir chwe chategori o fuddiannau:

  • Categori 1 – Aelodaeth o’r Bwrdd Gweithredol neu’r Bwrdd Anweithredol, y Pwyllgor neu’r Ymddiriedolaeth
  • Categori 2 – Cyflogaeth â thâl, masnach, proffesiwn neu alwedigaethau
  • Categori 3 – Ecwiti/Cyfranddaliadau Perthnasol
  • Categori 4 – Tir ac Eiddo
  • Category 5 – Gweithgaredd Gwleidyddol
  • Category 6 – Unrhyw fuddiant arall (lle dymuna aelod y Tîm Gweithredol ddatgan unrhyw fuddiant arall yn ôl ei ddisgresiwn ei hun)
Diweddarwyd ddiwethaf